Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

 Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης

2 σχόλια:

δον κιx ο τις είπε...

Πάσχα,το κάποτε
Νομικόν...
και σκιά Αληθείας

το και έως τού νύν, τών ανόμων
και σταυρωτών
τού Μεσσία,

το ψευδεπίγραφον

και κατ'όνομα
μόνον,πάσχα,
έθος παράνομον και δυσώδες...
τού το πάλαι
λαού ηγαπημένου

...

ομοιωθέντες πλέον
τού αποστάτου
-πάλιν
και πολλάκις-
εκείνου λαού
μεν

μήποτε
αποδεχθώμεν την
ε ξ ο μ ο ί ω σ ι ν
τήν πλήρην μετ'αυτών...

ουδαμώς...

...

μή και σταυρωταί τού Σωτήρος ασόφως γενόμενοι

απολλύμεθα,

...

αλλά τήν μετ'αυτού
Α ν ά σ τ α σ ι ν
επιθυμώντες,

στερρώς
εις όσα ακριβή
μεν
παρελάβοιμεν άν

παραμένωντες
μετ'ευσεβείας

εις
τήν τών Αγίων Πατέρων ημών

Ο δ ό ν

μετά σωφροσύνης
κι εν εγρηγόρσει

ευλαβώς βαδίζωντες

μή παρεκκλίνομεν,
ταίς πρεσβείες τής Θεοτόκου και Παναγίας Σκέπης,
ημών τών αμαρτωλώ
ν

και εν αγαθή
προαιρέσει
διατελούντες,
μετά φόβου Θεού

κοινωνοί ανάξιοι
όντες
αλλ'εν μετανοία
τινά...

λειτουργηθέντες

κατά το έθος ημών

κ ο ι ν ω ν ή σ ω μ ε ν

του Θείου Σώματος
και αίματος!


Σταύρος Πετράκης είπε...

Κύριε Ιωάννη, αναμένομεν το απολυτίκιο της διπλής μάσκας πλέον! Αλλά καλό είναι να έχεις έτοιμο και της τριπλής! Μην περιμένεις την τελευταία ώρα!