Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Μη το γελάτε καθόλου!

Παλαιά παροιμία: Εύκολα βγάζεις την αρκούδα από την φωλιά της πετώντας της πέτρες. Το δύσκολο όμως, είναι, να την βάλεις ξανά μέσα...

Καρακαλινοί Πατέρες - «Η πάνσεπτος τών Αποστόλων...» Δοξαστικό του Όρθρου της εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Ήχος πλ. β'

 

 

Η πάνσεπτος τών Αποστόλων, επεδήμησεν εορτή, τή Εκκλησία Χριστού, προξενούσα σωτηρίαν ημίν, μυστικώς ούν κροτήσαντες τούτοις προσείπωμεν. Χαίρετε φωστήρες τών εν σκότει, τού ηλίου ακτίνες υπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε καί Παύλε, δογμάτων τών θείων θεμέλιοι αρραγείς, φίλοι τού Χριστού, σκεύη τίμια, Πάρεστε μέσον ημών αοράτως, καταξιούντες δωρεών αϋλων, τούς τήν ημών εορτήν, ευφημούντας άσμασι.

Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς_Η Αποστολικότης της Εκκλησίας, οι άγιοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι θεάνθρωποι κατά χάριν. Έκαστος εξ αυτών είναι ο επαναληφθείς Χριστός, ή ακριβέστερον ο παρατεινόμενος Χριστός.


Παύλος απόστολος-Paul Apostles_апостолы Павел_Μακεδονια_ΠΑΥΛΟΣ VeriaPaulu02

Οι άγιοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι θεάνθρωποι κατά χάριν. Δι’ όλης της ζωής των έκαστος εξ αυτών, κατά τον Απόστολον Παύλον, λέγει περί εαυτού: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός» (Γαλ. 2, 20). Έκαστος εξ αυτών είναι ο επαναληφθείς Χριστός, ή ακριβέστερον ο παρατεινόμενος Χριστός. Εις αυτούς τα πάντα είναι θεανθρώπινα, διότι τα πάντα είναι εκ του Θεανθρώπου. Η αποστολικότης δεν είναι άλλο τι παρά ο Θεάνθρωπος Χριστός εκουσίως οικειοποιηθείς διά της αγίας ασκήσεως των θείων αρετών: της πίστεως, της αγάπης, της ελπίδος, της προσευχής, της νηστείας, και των λοιπών αγίων αρετών. Τούτο δε σημαίνει ότι παν το ανθρώπινον εις αυτούς ζη εκουσίως διά του Θεανθρώπου, σκέπτεται διά του Θεανθρώπου, αισθάνεται, θέλει και ενεργεί διά του Θεανθρώπου. Διά τους αγίους Αποστόλους ο ιστορικός Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος, τον Οποίον αυτοί κηρύττουν, είναι η υψίστη αξία και το έσχατον παν-κριτήριον. Ό,τι έχουν μέσα τους και ό,τι πράττουν ή κηρύτ­τουν ή παραδίδουν είναι από τον Θεάνθρωπον, εν τω Θεανθρώπω και διά τον Θεάνθρωπον.

*…. Διά τούτο τόσος τονισμός της Παραδόσεως εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, όπως π.χ. όταν λέγη ο Απόστολος Παύλος: «παρέδωκα υμίν, ο και παρέλαβον» (Α’ Κορ. 15, 3. πρβλ. 11, 2) ή όταν λέγη ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Εμόν μεν ουδέν ερώ παντελώς. ο δε παρά των Πατέρων εδιδάχθην, φημί» (Μαξίμου Ομολογητού, Επ. 15, PG 91, c. 544D). Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκφράζει την καθολικήν συνείδησιν των Πατέρων λέγων τα εξής: «Πάντα τοίνυν τα παραδεδομένα ημίν διά τε νόμου, και προφητών, και αποστόλων, και ευαγγελι­στών δεχόμεθα, και γινώσκομεν, και σέβομεν, ουδέν πε­ραιτέρω τούτων επιζητούντες… Ταύτα ημείς στέρξωμεν, και εν αυτοίς μείνωμεν, μη μεταίροντες όρια αιώνια, μηδέ υπερβαίνοντες την θείαν Παράδοσιν» (Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκθ. Ορθ. πίστεως, PG 94, c. 792Α). Ο αυτός Πατήρ, απευθυνόμενος προς όλους τους ορθοδόξους, λέγει: «Διό, αδελφοί, στώμεν εν τη πέτρα της πίστεως, και τη παραδόσει της Εκκλησίας, μη μεταίροντες όρια, α έθεντο οι άγιοι Πατέρες ημών μη διδόντες τόπον τοις βουλομένοις καινοτομείν, και καταλύειν την οικοδομήν της αγίας του Θεού καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας. Ει γαρ δοθή άδεια παντί βουλομένω κατά μικρόν όλον το σώμα της Εκκλησίας καταλυθήσεται».

ΠΕΤΡΟΣ-Peter the Apostle-Petru-Фрески Печской Патриархии, Косово, Сербия0_18208e_fe75b7f_orig 

Η αγία Παράδοσις είναι όλη εκ του Θεανθρώπου, όλη διά των αγίων Αποστόλων και των Πατέρων, όλη εν τη Εκκλησία. Οι άγιοι Πατέρες δεν είναι άλλο, παρά «φύλακες των Αποστολικών Παραδόσεων» δηλαδή θεηγόροι κήρυκες εκείνης της Αληθείας, την οποίαν οι Απόστολοι παρέλαβον υπό του Θεού Λόγου. Διά τούτο η Ορθόδοξος Εκκλησία γεραίρει τους Πατέρας ως τα «πάγχρυσα στόματα του Λόγου» (Κυριακή των Αγ. Πάντων).

Η αποστολική διαδοχή από την αρχήν μέχρι τέλους έχει θεανθρώπινον χαρακτήρα. Εις την πραγματικότητα, τί είναι αυτό το οποίον οι Απόστολοι παραδίδουν εις τους διαδόχους των ως παρακαταθήκην; Είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός με όλην την Θεανθρωπίνην «περιουσίαν» Του και «κληρονομίαν» Του. Εάν η αποστολική διαδοχή δεν θα παρέδιδε τον Χριστόν ως κεφαλήν της Εκκλησίας με όλον το Θεανθρώπινον πλήρωμά Του, θα έπαυε να είναι αποστολική και ως εκ τούτου δεν θα υπήρχεν αποστολική Παράδοσις, αποστολική ιεραρχία, αποστολική Εκκλησία.

Η ιερά Παράδοσις είναι το Ευαγγέλιον του Χριστού, το οποίον δεν είναι άλλο, παρά ο Ίδιος ο Θεάνθρωπος, τον Οποίον η χάρις και η δύναμις του Αγίου Πνεύματος μεταφυτεύει εις κάθε πιστεύουσαν ψυχήν και εις ολόκληρον την Εκκλησίαν. Διότι ακριβώς το Άγιον Πνεύμα, ως ψυχή της Εκκλησίας, καθιστά τα του Χριστού ιδικά μας και ημάς ενσωματώνει εις το Σώμα του Χριστού και καθιστά συσσώμους Χριστού. Η ζωή των πιστών εις την Εκκλησίαν δεν είναι άλλο παρά η κατά την χάριν του Αγίου Πνεύματος θεανθρωποποίησις αυτών, ήτοι εν-χρίστωσις και χριστοποίησις αυτών. Όλη η ζωή των Χριστιανών είναι μια διαρκής χριστοκεντρική Πεντηκοστή, διότι το Άγιον Πνεύμα διά των μυστηρίων και των αρετών παραδίδει τον Χριστόν ως Σωτήρα εις έκαστον πιστόν κάνοντας έτσι να γίνη ο Χριστός «η ζωή μας» (Κολ. 3, 4), η ζώσα παράδοσις της αιωνίου ζωής μας.

Απόστολοι_Twelve Apostles_12 апостолов_ Kostandin Zografi Mbledhja e apostujve Shek_ XVIII, V_ 4 Shkurt 1762 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως Παράδοσις εις την Εκκλησίαν παραδίδεται και φανερούται κατά τον πληρέστερον τρόπον εις την θείαν Ευχαριστίαν, η οποία αποτελεί την εκδήλωσιν και συνέχισιν της όλης Θεανθρωπίνης Οικονομίας του Χριστού δι’ ημάς και διά την ημετέραν σωτηρίαν. Εις την θείαν Ευχαριστίαν εκδηλούται και βιούται η ενεργός και πραγματική παρουσία του Χριστού εις την Εκκλησίαν Του. Κατά την επαγγελίαν Του «ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 28, 20). Η θεία Ευχαριστία ως κοινωνία του Χριστού και δι’ Αυτού κοινωνία και ζωή μετά της Αγίας Τριάδος είναι ακριβώς το «Σώμα» και το πλήρωμα της Αποστολικής Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πράγματι, εις την Αποστολικήν, Ορθόδοξον Εκκλησίαν του Χριστού, την ζώσαν και ζωοποιόν Παράδοσιν αποτελούν ακριβώς η Θεία Λειτουργία με όλην την άλλην λατρείαν, με τα μυστήρια της Εκκλησίας και τας αρετάς της.
Η αποστολικότης λοιπόν της Εκκλησίας και η ιερά Παράδοσίς της είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός ως Εκκλησία και εν τη Εκκλησία, εν τη Θεία Ευχαριστία, εν τη Λατρεία, εν τη Διδασκαλία, εν τη κεχαριτωμένη ζωή. Η Παράδοσις αυτή και η αποστολικότης διαφυλάττεται διά της προσευχής και της όλης ευσεβείας, όπως ακριβώς την ωμολογούσαν, εκήρυττον, επροστάτευον και διεφύλαττον οι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι.

«Ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου. Ο ασκητής και ιεραπόστολος (1884-1980)» Τεύχος 3. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2001. Θεσ/νίκη Έκδοσις: «Ορθόδοξος Κυψέλη»

 iconandlight

Πέτρος και Παύλος (Καστελλόριζο)

100 χρόνια πριν: Ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία!

 Βίντεο- Ντοκουμέντο

Αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται αποσπάσματα από το σπάνιο και ιστορικό φιλμ της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού

Η ασπρόμαυρη βωβή ταινία δείχνει την προετοιμασία και τις επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία το 1920 και το 1921. Τα πλάνα έχουν τραβηχτεί στις περιοχές του Σαγγάριου, της Κιουτάχειας και του Εσκίσεχιρ από τις αρχές Ιουνίου του 1920 μέχρι και τις αρχές Αυγούστου του 1921.

Με αυτό το ντοκουμέντο το Αρχείο της ΕΡΤ τιμά τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Αρχείων, 100 χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται αποσπάσματα από το σπάνιο και ιστορικό φιλμ της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – χρειάστηκαν μήνες για να γίνει η αποκατάσταση  από το Εργαστήριο ψηφιοποίησης κινηματογραφικού φιλμ του Αρχείου της ΕΡΤ.

«Το φιλμ περιλαμβάνει τη στιγμή που οι επιτυχίες βρίσκονται στην κορύφωσή τους. Μετά την εκστρατεία στον Σαγγάριο θα αρχίσει να κάμπτεται και το επιχειρησιακό και το ηθικό δυναμικό της στρατιάς», επισημαίνει ο υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη Τάσος Σακελλαρόπουλος.

Στο απόσπασμα περιλαμβάνονται πλάνα ιστορικής σημασίας που αφορούν την επίθεση πέρα από τον ποταμό, αλλά και σπάνια πλάνα από την Κιουτάχεια, το Εσκίσεχιρ και την Προύσα της συγκεκριμένης περιόδου.

Ιστορικό πλαίσιο

Από τις αρχές Ιουνίου 1920 ο ελληνικός στρατός προέλαυνε έξω από τη ζώνη ελέγχου της Σμύρνης. Τον Οκτώβριο του 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχασε τις εκλογές και η νέα κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη επανάφερε τον βασιλιά Κωνσταντίνο.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 1920 οι ελληνικές δυνάμεις είχαν καταλάβει την Πάνορμο και τα Μουδανιά και έως το τέλος του ίδιου μήνα τη γραμμή Νικομήδεια-Προύσα-Ουσάκ.

Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν και με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας και μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου οι τουρκικές δυνάμεις  είχαν απωθηθεί προς το Εσκίσεχιρ. Το Αφιόν-Καραχισάρ καταλήφθηκε στις 30 Ιουνίου 1921, η Κιουτάχεια στις 4 Ιουλίου και το Εσκίσεχιρ στις 8 Ιουλίου, παρά τη σθεναρή αντίσταση.

Η ελληνική ηγεσία αποφάσισε την προέλαση του ελληνικού στρατού με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της Άγκυρας. Την 1 Αυγούστου 120.000 άνδρες διέσχιζαν την Αλμυρή Έρημο και στις 8 Αυγούστου πέρασαν τον Σαγγάριο.

Δείτε το βίντεο εδώ

Ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη εἶναι νά ἑνώνεις τόν ἄνθρωπο , ζωντανό ἤ ἀποθαμένο, μέ τόν Χριστό. Ὕστερα ξέρει πολύ καλά ὁ Χριστός πώς θά ἐλεήσει τήν κάθε ψυχή.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο 
 

Oι ΕΙΚΟΝΕΣ με τον Τάσο Δούση ταξιδεύουν στη Σαντορίνη - Μέρος 1ο

ΚΑΛΩΣ ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΣΜΥΡΝΗ


 

…ΣΚΙΖΕΙ γιὰ λίγο ἀκόμη ὁ ἰμάμης τὴ μεσημεριανὴ ἡσυχία μὲ τὶς ὡραῖες μελωδίες σὲ ἦχο χαρούμενο, πλάγιο τοῦ

τετάρτου, προτρέποντας τοὺς πιστοὺς Μουσουλμάνους

σὲ προσευχή, ναζάμ. Δὲν κρατιέμαι καὶ κατεβαίνω στὴν

ἀγορὰ μαζὶ μὲ τὸν Χρῆστο, εἴπαμε, τὸν μέγα παζαροποιό,

προκειμένου νὰ κάνω μιὰ ἀγορὰ ἀπὸ ἕνα κατάστημα μουσικῶν ὀργάνων. Τὸ εἶχα σχεδιάσει ἐδῶ καὶ καιρὸ βρίσκοντας τὶς συμφέρουσες τιμὲς καὶ ποιότητες ἤδη ἀπὸ τὸ διαδίκτυο.

Ἦταν 16 Μαΐου τοῦ 2019 καί, ὄντως, τὴν ἴδια ἡμερομηνία ποὺ πρὶν ἑκατὸ χρόνια εἶχε εἰσέλθει στὴ Σμύρνη ὁ

ἑλληνικὸς στρατὸς προκειμένου, μὲ ἀπόφαση τοῦ «Ἀνωτάτου Συμμαχικοῦ Συμβουλίου» τῶν νικητῶν συμμάχων τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, νὰ ἀναλάβει τὴ διατήρηση τῆς τάξης στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Σμύρνης, στὸ βιλαέτι τοῦ Ἀϊδινίου. Δὲν τὸ εἴχαμε καθόλου προγραμματίσει ἔτσι. Ἔτυχε καὶ... πέτυχε, ἔτσι, τὴν πιὸ ἁρμόδια ἡμέρα νὰ κατεβοῦμε κι ἐμεῖς στὴν πόλη μετὰ ἀπὸ ὁλόκληρα ἑκατὸ χρόνια. Τὸ ἑλληνικὸ αἷμα καὶ ἡ γενιά μας μᾶς καλοῦσαν σὲ τοῦτο τὸ ταξίδι, ποὺ ἦταν καὶ προορισμός, μὰ καὶ ἐπιστροφὴ συνάμα…..

 

ΚΑΛΩΣ ΣΕ ΒΡΗΚΑ ΣΜΥΡΝΗ 1922-2022 (εκδ.ΘΥΡΑ-π.Διονύσιος Ταμπάκης

 

 

Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς (τους ψευτοαποστόλους ), φυλακίστηκα περισσότερες φορές, με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. Πέντε φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα τριάντα εννιά μαστιγώματα. Τρεις φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, μια φορά με λιθοβόλησαν, τρεις φορές ναυάγησα, ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδοιπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς, πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα, πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό, ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Ποιανού η πίστη ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ; Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ; Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματα μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού - ας είναι ευλογημένο το όνομα του στους αιώνες - ξέρει ότι δε λέω ψέματα (2 Κορ. 11, 23-31).

 Μπορεί να είναι εικαστικό 1 άτομο 

Απόστολος Παύλος

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Ἡ ὀμορφιά τοῦ νοῦ προκαλεῖ ἔκπληξη, ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς ὑποχρεώνει νὰ σέβεσαι.

Μπ. Φοντενέλ

 

Ο σκοταδιστής Μητσοτάκης και η οικτρή άφωνη συμπεριφορα της διοικούσας Εκκλησίας

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και κείμενο που λέει "Τα πράγματα είναι απλά: To σώμα ενός άλλου ανθρώπου To σώμα σου ΔΕΝ είναι σώμα σου ΔΕΝ είναι επιλογή σου Î έκτρωση είναι ΦΟΝΟΣ" 

Σχόλιο του ιατρού Λυκούργου Νάνη με αφορμή την ανάρτηση :Ο σκοταδιστής Μητσοτάκης θεωρεί οπισθοχώρηση την προστασία των ανυπεράσπιστων αγέννητων παιδιών από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.


Τουλάχιστον πέντε πολιτικοί αρχηγοί, οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βαρουφάκης, με σχετικές, κατάπτυστες δηλώσεις τους, ενδεικτικές του «ήθους» τους, τάχθηκαν κατά της μνημειώδους δικαστικής αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία έβαλε φρένο στον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό των όσων διενεργούν την εν ψυχρώ εμβρυοκτονία. Πρόκειται περί καταντήματος ολκής, ενδεικτικό της πνευματικής και ηθικής καθιζήσεως και νόσου που μαστίζει το εν Ελλάδι πολιτικό σύστημα. 

Λίαν ορθώς, επισημαίνεται στο στο συγκεκριμένο άρθρο από το συντάκτη του, η τεράστια ευθύνη τόσο της λεγόμενης διοικούσας Εκκλησίας όσο και η αντίστοιχη ικανής μερίδας του ελληνικού λαού, απέναντι στο εκφυλιστικό αυτό φαινόμενο. Δυστυχώς, μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο θεάται απαθώς τα όσα τις τελευταίες δεκαετίες απεργάζονται, σε βάρος των θρησκευτικών και εθνικών ιδανικών, οι νεοταξίτες πολιτικοί, με τη συνδρομή δημοσιογράφων, οικονομικών και πανεπιστημιακών παραγόντων, αλλά και επικροτούν, επιδοκιμάζουν και υπερθεματίζουν των ολεθρίων αυτών πολιτικών και πρακτικών. Πρόκειται, αναντιλέκτως, για σύμπτωμα βαθύτατης παρακμής, αλλοτριώσεως και σήψεως. Για πλήρη αλλοίωση και διαστροφή των αξιιλογικών κριτηρίων των νεοελλήνων, των οποίων, αυτές τις ημέρες, την προσοχή αποσπά και απορροφά ο χιμπατζής του Αττικού Πάρκου… 

Εκατοντάδες χιλιάδες ανυπεράσπιστα ανθρώπινα έμβρυα δολοφονούνται στη χώρα μας εν ψυχρώ και εκ προμελέτης με τη σύμπραξη αδιστάκτων γυναικών και επίορκων γιατρών και οι βαρέως νοσούντες, από ηθικής και πνευματικής πλευράς νεοελληνες, αλληθωρίζουν στις γάτες και τους χιμπατζήδες… (Εννοείται ότι η κακοποίηση των ζώων τυγχάνει καταδικαστέα από χριστιανικής πλευράς αλλά υπάρχει και μια ιεράρχηση και διαβάθμιση εν προκειμένω που έχει ανατραπεί από τις επιταγές της βρωμερής και διαστροφικής «πολιτικής ορθότητας»). Παρελαύνουν αναιδέστατα και προκλητικότατα οι σοδομίτες (γέμοντες απύθμενου θράσους ονομάζουν την παρέλαση της αισχύνης «gay pride») και αυτοί τους χειροκροτούν και τους ενθαρρύνουν. 

Σημειωτέον, ότι στα εν λόγω αίσχη, περιλαμβάνεται και η διαπόμπευση ιερών προσώπων και συμβόλων της Πίστεώς μας καθώς και η βάναυση προσβολή της δημοσίας αιδούς. Την οποία, οι σημερινοί απόγονοι των Αγίων και των Ηρώων, όχι μόνο την παραθεωρούν αλλά και συνευδοκούν αναίσχυντα στα όσα πράττονται… 

Η στοχοθεσία του κινήματος της «πολιτικής ορθότητας» άρχισε να υλοποιείται και να αποδίδει τους βρώμικους καρπούς της. «Θα κάνουμε το Δυτικό πολιτισμό να βρωμίσει», έγραψε αναίσχυντα κάποτε, ένας εκ των ηγετών του εν λόγω κινήματος. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα βρίσκονταν «Ελληνες» νέοι και» Ελληνίδες» νέες που θα διαδήλωναν με πανό που έγραφε «στο διάολο η οικογένεια, στο διάολο η πατρίς, να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς»; Έχει αρχίσει να βρωμάει «πολιτική κορρεκτίλα» το Πανεπιστήμιο που έχει μετατραπεί σε Παν-επιζήμιο, το Σχολείο, ποικίλα σωματεία και σύλλογοι.

 Ακόμη και εντός του ιεραρχικού σώματος της καθ Ελλάδα Εκκλησίας διαπιστώνουμε, συνεχώς, «πολιτικά ορθές» σκέψεις, θέσεις και πρακτικές, από προβεβλημένους, από το συστημικό κατεστημένο, ιεράρχες και κληρικούς αλλά και θεολόγους, πανεπιστημιακούς και μη.

 • Ειδικά, για τη λεγόμενη διοικούσα Εκκλησία, αξίζει να υπομνησθεί και επισημανθεί, ότι από την αποφράδα εκείνη ημέρα που εξελέγη αρχιεπίσκοπος ο «χάρτινος επιτελάρχης» Ιερώνυμος Λιάπης, εγκαινιάσθηκε μια άνευ προηγουμένου συνθηκολόγηση της Εκκλησίας της Ελλάδος με την αντινομοθετούσα τω αιωνίω Νομοθέτη Χριστώ, κατ επίφασιν, χριστιανική πολιτεία.
  Ποιος μπορεί να λησμονήση την επονείδιστη «αντίδραση» της υπό τον κ. Ιερώνυμο το Β`Συνόδου έναντι του λεγόμενου «αντιρατσιστικού νομοσχεδίου», της μεταλλάξεως του μαθήματος των Θρησκευτικών, του νομοσχεδίου περί «αλλαγής φύλου» από τα 15!!!!, της νομοθετικής κατοχυρώσεως της ομόφυλης διαστροφής, της μετατροπής των σχολείων μας σε ηθικές χαβούζες διά των δυσώνυμων «έμφυλων (γράφε έκφυλων) ταυτοτήτων», των διενεργούμενων, κατ έτος, «gay pride», της βλασφήμου και ασεβεστάτης διαπομπεύσεως του Θεανθρώπου με το αισχρούργημα «Corpus Christi» και γενικώς Ιερών προσώπων και συμβόλων με συναφή «καλλιτεχνικά» βοθρολύματα, της συνεχούς περιθωριοποιήσεως της Εκκλησίας στα πλαίσια του δημοσίου βίου, του ανεξέλεγκτου δικαιωματισμού και της ιδιαίτερα προνομιακής, από πλευράς νομικού πλαισίου, θέσεως κάποιων γνωστών και μη εξαιρετέων μειονοτήτων (ομοφυλόφιλοι, «φιλόζωοι») σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας.
  Ολόκληρο κομβολόγιο υποχωρήσεων συνιστά η τραγική και ολέθρια αρχιεπίσκοπεία του βολικότερου για το σύστημα, από καταβολής ελληνικού κράτους, αρχιεπισκόπου.
  Επιπροσθέτως, η άχρι τούδε σκανδαλωδέστατη στάση τόσο της αρχιεπισκοπής Αθηνών, όσο και της ΔΙΣ απέναντι στους κληρικούς εκείνους που, τρόπον τινά, «αμνηστεύουν» το βδελυκτό πάθος της ομοφυλοφιλίας, τόσο δια λόγου, όσο και διά γραφίδος (βλέπε Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, Αργολίδος Νεκτάριος, π.Φιλόθεος Φάρος, π. Βασίλειος Θερμός, π. Αλέξανδρος Καριώτογλου και ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι) μας γεμίζει μελαγχολία και μας εξοργίζει. Τι μήνυμα, περνούν, στην κοινωνία οι συγκεκριμένοι κληρικοί;
  Επιτρέπεται τις ιδεοληψίες τους να τις λανσάρουν ως εκκλησιαστικά και θεολογικά θέσφατα;
  Δεν ναρκοθετούν την πνευματική των πιστών; Δεν προκαλούν σκανδαλισμό και σύγχυση; Δεν ανατρέπουν την ευαγγελική και αγιοπατερική παρακαταθήκη;
  Γιατί έχουν αφεθεί ασύδοτοι, από την προϊσταμένη τους αρχή, προκειμένου να περιφέρουν τα ληρήματά τους ανεμπόδιστα και ανεξέλεγκτα;
  Δεν αμαυρώνουν την εικόνα της Εκκλησίας έναντι των κοσμικώς φρονούντων, πλην όμως, εχόντων υγιείς, εν προκειμένω, απόψεις;
  Εχουν συμπληρωθεί περίπου 5 ημέρες από την ανακοίνωση της εκδόσεως της μνημειώδους δικαστικής αποφάσεως των ΗΠΑ και η μόνη αντίδραση, μέχρι στιγμής, από την πλευρά της διοικούσας Εκκλησίας, υπήρξε η λίαν ορθή και πεπαρρησιασμένη δήλωση του μητροπολίτη Πειραιώς.
  Ακόμη και ο αιρετικός πάπας της Ρώμης, αστραπιαίως ενεργών, προέβη σε δήλωση επιδοκιμασίας, βάζοντάς μας (ποιος, ο πάπας και δη ο συγκεκριμένος…).
  Οι ημέτεροι επίσκοποι , πλην του Πειραιώς, τι έπραξαν; Η ΔΙΣ ΠΩΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ;
  Εχθές Κυριακή, επί τη βάσει της εκκλησιαστικής ειδησεογραφίας, έλαβαν χώρα συλλείτουργα, σε διάφορες περιοχές της χώρας, στα οποία παρέστησαν και θεσμικοί, κρατικοί παράγοντες. Δεν δόθηκε, εκ των πραγμάτων, στους αρχιερείς μας, μια άριστη ευκαιρία, αφ ενός μεν εκδηλώσεως επιδοκιμασίας της εν θέματι δικαστικής αποφάσεως, αφ ετέρου δε εξαπολύσως, από την πλευρά τους, δριμείας αλλά επιβεβλημένης επιθέσεως κατά των πολιτικών εξουσιαστών με αφορμή τις άθλιες και ελεεινές τοποθετήσεις τους απέναντι σε αυτήν;
  Πάλι επελέγη η ένοχη σιωπή ως κατευθυντήρια γραμμή «δράσεως»;
  Πάλι να μην τα χαλάσουμε με το βρωμερό και σάπιο πολιτικό σύστημα και τους υπηρέτες του;
  Πάλι να μην ανοίξουμε μέτωπο με το συστημικό κατεστημένο;
  Ας βυθίζεται, λοιπόν, το Έθνος και η κοινωνία στο βούρκο, ας μας έχουν πνίξει οι αναθυμιάσεις της ηθικής χαβούζας, στην οποία εν πολλοίς έχει μετατραπεί η πατρίδα μας, ας θριαμβεύει το κακό ελλείψει αγωνιστικής αντιστάσεως των υγιών δυνάμεων.
  «Ημείς ατάραχοι παίζομεν τον πλαγίαυλόν μας», κατά το μακαριστό Φλωρίνης Αυγουστίνο!Αντώνης Μαρτσάκης – «Η Μάνα»

Δείτε πώς το γιαούρτι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του σπλαχνικού λίπους

«Το σπλαχνικό λίπος είναι ένας τύπος σωματικού λίπους που αποθηκεύεται στην κοιλιακή σας κοιλότητα»

Δείτε πώς το γιαούρτι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του σπλαχνικού λίπουςΣύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, το σωματικό λίπος όχι μόνο βοηθά να διατηρείται το σώμα σας ζεστό, αλλά είναι επίσης απαραίτητο για την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και την παραγωγή σημαντικών ορμονών.Ωστόσο, υπάρχει ένα είδος που είναι κακό για την υγεία σας: το σπλαχνικό λίπος.

«Το σπλαχνικό λίπος είναι ένας τύπος σωματικού λίπους που αποθηκεύεται στην κοιλιακή σας κοιλότητα. Συγκεντρώνεται δηλαδή γύρω από τα εσωτερικά σας όργανα, το ήπαρ, το στομάχι και τα έντερα», λέει η διατροφολόγος Roxana Ehsani, μέλος της αμερικανικής Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας.

“Δεν είναι το ίδιο με το λίπος στο στομάχι, που είναι πιο ορατό”.

Αν και το σπλαχνικό λίπος δεν είναι ορατό, είναι το είδος λίπους που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία σας.

“Το σπλαχνικό λίπος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική υγεία σας αυξάνοντας την αρτηριακή σας πίεση. Αυξάνει, επίσης, τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων, όπως καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο, σακχαρώδης διαβήτης, αντίσταση στην ινσουλίνη και ορισμένοι καρκίνοι”, λέει η Ehsani.

Ένας τρόπος για να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος είναι να κάνετε κάποιες διατροφικές προσαρμογές. Και μία από τις καλύτερες τροφές που μπορείτε να φάτε είναι το απλό, μη λιπαρό ελληνικού τύπου γιαούρτι.

Γιατί το ελληνικό γιαούρτι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του σπλαχνικού λίπους

“Έρευνες έχουν δείξει, ότι οι πλούσιες σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και βιταμίνη D τροφές συνδέονται με λιγότερο σπλαχνικό λίπος”, λέει η Ehsani.

“Ως εκ τούτου, το απλό, άπαχο ή με χαμηλά λιπαρά ελληνικό γιαούρτι είναι η #1 τροφή που πρέπει να προσθέσετε στη διατροφή σας, εάν θέλετε να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος”.

Γιαούρτι: Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη είναι η πρωτεΐνη του

“Το απλό, μη λιπαρό ελληνικό γιαούρτι περιέχει συνήθως 20-23 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα (1 φλιτζάνι)”, λέει η Ehsani.

«Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της πείνας, καθώς προάγει το αίσθημα κορεσμού. Επίσης, σας κάνει λιγότερο πιθανό να τρώτε υπερβολικές ποσότητες γενικότερα, εφόσον παίρνετε πρωτεΐνη κατά τα γεύματα και τα σνακ με γιαούρτι».

Η πρωτεΐνη χρειάζεται επίσης περισσότερο χρόνο για την πέψη και τον μεταβολισμό, βοηθώντας σας έτσι να αισθάνεστε πιο χορτάτοι για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης συνδέεται με χαμηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος, μικρότερη περιφέρεια μέσης και καλύτερα επίπεδα HDL (καλής) χοληστερόλης.

Επιπλέον, το γιαούρτι περιέχει ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες, γνωστές ως προβιοτικά, που βοηθούν στην υποστήριξη ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.

Για όλα αυτά το απλό ελληνικό γιαούρτι είναι κλειδί, καθώς δεν περιέχει ζάχαρη.

«Οι αρωματισμένες ποικιλίες (με έξτρα γεύσεις) τείνουν να περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, η οποία δεν θα βοηθήσει στην μείωση του σπλαχνικού λίπους. Τα άτομα που τρώνε περισσότερη πρόσθετη ζάχαρη τείνουν να έχουν περισσότερο σπλαχνικό λίπος», λέει η Ehsani.

Η ίδια προτείνει επίσης να επιλέγετε γιαούρτι χωρίς ή με χαμηλά λιπαρά, καθώς οι πλήρεις ποικιλίες περιέχουν κορεσμένα λιπαρά. Η υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών έχει συνδεθεί με την προώθηση του σπλαχνικού λίπους.

Ωστόσο, η μείωση της συνολικής πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών (που περιλαμβάνει τροφές, όπως επεξεργασμένα κρέατα, τυρί και αρτοσκευάσματα) είναι πιο σημαντική από το να κάνετε μια επιλογή να φάτε γιαούρτι χωρίς λιπαρά.

Συμβουλές για την μείωση του σπλαχνικού λίπους

Εκτός από την προσθήκη ενός απλού ελληνικού γιαουρτιού χωρίς ή χαμηλών λιπαρών στη διατροφή σας, άλλοι τρόποι για την μείωση του σπλαχνικού λίπους, σύμφωνα με την Ehsani περιλαμβάνουν:

 • Να τρώτε αρκετή πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα και σνακ για να νιώθετε χορτάτοι
 • Να τρώτε αρκετές διαιτητικές ίνες κάθε μέρα για να σας κρατούν χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ υποστηρίζουν μια υγιή γαστρεντερική οδό
 • Να κοιμάστε καλά και αρκετά. Η χρόνια έλλειψη ύπνου έχει συνδεθεί με την υπερκατανάλωση τροφής και την αύξηση βάρους
 • Να ασκείστε τακτικά
 • Να πίνετε αρκετό νερό
 • Να περιορίσετε την κατανάλωση αλκοόλ σε επίπεδα όχι πάνω από 1 ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και 2 ποτά την ημέρα για τους άνδρες
 • Να περιορίσετε τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

 πηγή

Καθηγητής Ι. Μάζης –«Σου ανήκει ό,τι μπορείς να υποστηρίξεις»

Στην εκπομπή LEADERS με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ Ιωάννης Μάζης αναλύει τις αβάσιμες αιτιάσεις της Τουρκίας έναντι της χώρας μας, το ενδεχόμενο «θερμών» εξελίξεων καθώς και την επόμενη μέρα για τη Δύση και ειδικότερα για την Ευρώπη όταν λήξει ο ρωσοουκρανικός πόλεμος.

Στις παλαιότερες εποχές, υπήρχαν άνθρωποι αγιασμένοι, που αγιογραφούσαν εικόνες με πολλή νηστεία και προσευχή

 Μπορεί να είναι εικαστικό 1 άτομο 

Τι το θαυμαστό, αν ο Θεός βραβεύοντας την αγιότητα αυτών των ανθρώπων, έδωσε θαυματουργικό χάρισμα στα έργα των χειρών τους δηλαδή στις εικόνες που αγιογράφησαν; 

  Θα μπορούσε επίσης η εικόνα που είναι θαυματουργική, να την έχει αγιογραφήσει ο πρώτος τυχών, ωστόσο αυτή στη συνέχεια να έπεσε σε κάποιον Άγιο άνθρωπο, που με τα δάκρυά του, τις χιλιάδες γονυκλισίες και τις προσευχές του και έτσι αυτή η εικόνα μετά από γενεές, να κάνει θαύματα. Είναι άπειρα και άγνωστα τα κρίματα του Θεού.

Ιερά Μονὴ Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου ,και το παράπονο του Γέροντα Ιερόθεου.

Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου • Εκκλησιαστικές Ειδήσεις & Νέα από τον Κόσμο

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εὑρίσκεται ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ, εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ἐρήμου καὶ ἐπάνω εἰς τὸν ἀρχαῖον κεντρικὸν δρόμον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὴν Νεκρὰν Θάλασσαν. Τὸ σημερινὸν μοναστήριον εἶναι ἐκτισμένον εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀρχαίου Κοινοβίου, τό ὁποῖον ἱδρύθη ἀπό τόν Ἅγιον Θεοδόσιον, τὸν 5ον αἰῶνα. Μετὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Μονῆς ἀρχίζει ἡ δράσις τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου εἰς τὸν μοναχικὸν βίον, ἀπολαμβάνοντος κοινὴν τιμὴν καὶ εὐγνωμοσύνην μὲ αὐτὴν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καὶ τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου, ὄχι μόνον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῶν Μονῶν τῆς Παλαιστίνης ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

περισσότερα..

Είναι υπέροχο όταν κάποιος προσεύχεται για σένα! Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά και δεν ξέρεις γιατί! Τα μάτια σου καθαρά και χαίρεσαι που βλέπεις! Ο κακός κίνδυνος περνάει και καταλαβαίνεις ότι κάποιος νοιαζετε.ΩΜΑ - ΞΕΚΑΘΑΡΑ - ΑΝΤΡΙΚΙΑ - MAD MAX !

 Συμβουλές επιβίωσης αχρείαστες να ναι!

Οἰκουμενικὴ ὕβρις: «Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία κληροδοτεῖ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος»!

 

Γράφει ὁ Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος

Κατὰ τὰ ὀνομαστήριά του καὶ ἕως τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐξετράπη εἰς διακηρύξεις περὶ τοῦ «πρωτείου» καὶ «ἀλαθήτου» αὐτοῦ.

9η Ἰουνίου

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Βαρνάβα ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:

«Σήμερον παρίστανται… διὰ νὰ λάβουν ἐκ τῶν ἡμετέρων χειρῶν τὴν Πατριαρχικὴν καὶ Συνοδικὴν Πρᾶξιν τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μετ’ αὐτῶν κοινωνίας τῆς Μητρός των, Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ συνεπῶς ἐξ αὐτῆς καὶ δι’ αὐτῆς καὶ μετὰ τῶν λοιπῶν κατὰ τόπους Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν…

Σήμερον ἐπιβεβαιοῦται ἡ ἀκρίβεια τῆς πίστεώς μας… φανεροῦται ἡ ἀξία οὐχὶ μόνον τοῦ Ὅρου τῆς Ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλὰ καὶ τῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι περιφυλάττουν τὴν ἑνότητα καὶ τὴν θεραπείαν ἐν τῷ Κυριακῷ Σώματι διὰ τῆς ἀναθέσεως εἰς τοὺς ὤμους τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κωνσταντινουπόλεως εὐθύνας βαρείας καὶ ἱεράς… Ἡ ἔκκλητος εὐθύνη… δὲν ὑπάρχει κενὸν γράμμα καὶ πρωτεῖον τιμῆς, ὡς νεόκοποι καὶ ληρολόγοι προσπαθοῦν ἐπ’ ἐσχάτων νὰ ὑποστηρίξουν. Ἡ ἔκκλητος εὐθύνη τοῦ Κωνσταντινουπόλεως αἰῶνας πολλοὺς περικρατεῖ τὸ Ὀρθόδοξον Σῶμα καὶ δι’ αὐτῆς διαφυλάττεται ἡ ἑνότης καὶ ἡ ἀκρίβεια τῆς πίστεως.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αἱ ἐθνοφυλετικαὶ ἐπιρροαὶ δυστυχῶς καὶ εἰς τὴν ἐνδοεκκλησιαστικὴν θεώρησιν τῶν πραγμάτων συνέδραμον ἀρνητικῶς εἰς ὁλόκληρον τὴν καθ’ ἡμᾶς κατὰ Ἀνατολὰς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν… Αὐτῆς τῆς ὀδυνηρᾶς καὶ ἐσφαλμένης ὀπτικῆς πλευρᾶς τὰ ἀποτελέσματα ἔφερον τὴν ὑφ’ ὑμᾶς Ἐκκλησιαστικὴν ὀντότητα, ἀδελφὲ ἅγιε Ἀχρίδος, εἰς τὴν ἀπομόνωσιν καὶ εἰς τὴν κατάστασιν τοῦ σχίσματος.

…Προέτρεψε δὲ ὑμᾶς πρὸς ἤρεμον καὶ ἡσύχιον ἀναζήτησιν μετ’ αὐτῆς (ἐνν. Σερβίας) τοῦ ἐν συνεχείᾳ ποιμαντικοῦ-διοικητικοῦ σχήματος πρὸς -κατὰ τὴν καθηγιασμένην πρᾶξιν τῆς Ἐκκλησίας- ἔγκρισιν ὑφ’ ἠμῶν καὶ ἀκολούθως ἐνημέρωσιν τοῦ πανορθοδόξου Σώματος… ἐλπίζομεν ὅτι θὰ ἀναδειχθῆτε ἀντάξιοι τῆς πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας… Εὐλογοῦμεν τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, ὅλον τὸν λαὸν τῆς Δημοκρατίας τῆς Βορείου Μακεδονίας».

Ὅσα διεκήρυξεν ὁ Πατριάρχης εἶναι καθαρῶς παπικὴ θεολογία. Κατ’ ἀρχὰς ὄχι μόνον πιστεύει ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολις ὁρίζει ἁπλῶς ποῖος εἶναι ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ὅποιος εὑρίσκεται εἰς κοινωνίαν μαζί του, ἀλλὰ καὶ ὅτι «δι’ αὐτῆς» συγκοινωνοῦν καὶ αἱ ὑπόλοιποι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, δηλ. εἶναι ἡ κεφαλὴ διὰ τῆς ὁποίας τὰ μέλη τοῦ σώματος εὑρίσκονται εἰς ἁρμονίαν. Αὐταὶ αἱ ἰδιότητες ἀνήκουν μόνον εἰς τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πάπας ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι «ipsus Christi»: μόνο «ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ» ὑφίσταται ἡ κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν ἐρωτᾶ κανένα. Ἀκριβῶς ὅπως δὲν χρειάζεται καμία ἔστω συμφωνία τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, καθὼς θεωρεῖ δεσμευτικὴν δι’ ὅλους τὴν ἀπόφασίν του!

Κατὰ δεύτερον, τὸ ὑποτιθέμενον «ἔκκλητον» (τὸ ὁποῖον δὲν ἦτο τότε τίποτε περισσότερον ἀπὸ β΄ βάθμιον δικαστήριον, τὸ ὁποῖον σήμερον διαθέτουν ὅλαι αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι) ἀνάγεται εἰς τὸ ὕψος δόγματος! Ἔχει παραβῆ ὅλους τοὺς Ἱ. Κανόνας ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀλλὰ τὸν ἐνδιαφέρει μόνον ἡ «τήρησις» τοῦ κανόνος τοῦ ἀναφερομένου εἰς τὸ «ἔκκλητον».

Ὁ Πατριάρχης ἀναπτύσσει καθαρῶς εἰς τὸν λόγον του (καὶ θὰ φανῆ ἐναργῶς εἰς ὅσα εἶπε κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν) ἕνα «παπικὸν πρωτεῖον». Ἤδη ἐνταῦθα ἀπορρίπτει διαρρήδην οἱονδήποτε «πρωτεῖον τιμῆς», καθὼς τὸ ἰδικόν του «πρωτεῖον» ἔχει περιεχόμενον, περιλαμβάνει ἐξουσίας. Βεβαίως, συμφώνως πρὸς τὰς Ἁγίας Οἰκουμενικὰς Συνόδους οὔτε «πρωτεῖον τιμῆς» δὲν ὑφίσταται, ἁπλῶς ἔχει «πρεσβεῖα», δηλ. εἶναι πρῶτος εἰς τὴν σειράν, κατὰ τὴν διάταξιν τῶν βυζαντινῶν ἐπαρχιῶν. Τὸ «πρωτεῖον», τὸ ὁποῖον ἐπιθυμεῖ ὁ ἴδιος «περικρατεῖ τὸ Ὀρθόδοξον Σῶμα» καὶ δι’ αὐτοῦ «διαφυλάττεται ἡ ἑνότης καὶ ἡ ἀκρίβεια τῆς πίστεως»! Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἄνευ «πρωτείου»: α) δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία καὶ β) ὅλοι θὰ περιπέσουν εἰς τὴν πλάνην. Ἡ σκέψις του καταλήγει σιωπηρῶς εἰς τὸ ὅτι ὅστις δὲν δέχεται τὸ «πρωτεῖον» εἶναι αἱρετικὸς καὶ μόνον τὸ Φανάρι, τὸ κατέχον τὸ «πρωτεῖον», ἐνσαρκώνει τὴν πίστιν.

Αὐτὸ τὸ «πρωτεῖον» τοῦ παρέχει ὑποτίθεται τὸ προνόμιον: α) νὰ ἀπαιτῆ, νὰ «ἐγκρίνη» ὁ ἴδιος (ἴσως καὶ νὰ ἀπορρίπτη;) τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διεκκλησιαστικῆς σχέσεως μεταξὺ Ἐκκλησίας Σερβίας καὶ Σκοπίων, β) νὰ θέτη ὡς ὅρον εἰς τοὺς Σκοπιανοὺς τὴν ἐπιδίωξιν «εὐνοίας» ἀπὸ τὸ Φανάρι, καὶ γ) αἱ ἄλλαι Ἐκκλησίαι ἁπλῶς νὰ ἐνημερώνωνται (οὔτε κἄν νὰ συγκατατίθενται) ἀπὸ τὸ Φανάρι. Διαζωγραφεῖται σαφῶς ἡ σχέσις μεταξὺ τοῦ «ἀφέντου» (Φανάρι) καὶ τῶν ὑπεξουσίων (Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι), δηλ. τῶν Πάπων καὶ τῶν ὑποδούλων του.

Διὰ τὰ περὶ ἐθνοφυλετισμοῦ θὰ θέσωμεν μόνον ἐρωτήματα: Δὲν εἶναι ἡ «κατασκευασμένη» δῆθεν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» προϊὸν ἐθνοφυλετισμοῦ; Οἱ ψευδοαυτοκέφαλοι Οὐκρανοὶ δὲν εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Ληπκώβ, τὸν ὁποῖον τὸν τιμοῦν σχεδὸν ὡς ἅγιον, πλήρως ἐθνοφυλετισταί; Τὸ Φανάρι, τοῦ ὁποίου οἱ πιστοὶ ἀκόμη καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι Ἕλληνες, δὲν εἶναι ἐθνοφυλετικόν; Ὅταν, τέλος, εὐλογῆ τοὺς πιστοὺς τῆς «Βόρειας Μακεδονίας» μήπως δὲν εὐλογεῖ «Μακεδόνες» ὡς ὑπέρμαχος τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»;

12η Ἰουνίου

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:

«Οἱ Πνεύματι Θεοῦ ἀγόμενοι Θεῖοι Πατέρες… ἀνέθεντο εἰς τοὺς κατὰ τὸ φαινόμενον μικροὺς ὤμους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τὸν Σταυρὸν τῆς ἱεροκανονικῆς ἐποπτείας τοῦ κατὰ Ἀνατολὰς Κυριακοῦ Σώματος, ἤτοι τοῦ κρίνειν τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Οἰκουμένης, καὶ ὥρισαν ἐξαίρεσιν παράδοξον μέν, πλήν, ὡς ἔδειξεν ἡ πρᾶξις τῆς Ἐκκλησίας, ἀρίστην, σοφὴν καὶ ἁγίαν εἰς τὴν ἐνόριον διάρθρωσίν της… Ἂς ἀναλογισθῆ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν πῶς θὰ ἦτο ἡ Ἐκκλησία ἄνευ τῆς ἐκ τοῦ Ἐκκλήτου ἀπορρεούσης χάριτος…

Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια, Ἱεροσόλυμα, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἀκόμα ἡ μικρά, πλὴν καλῶς καὶ ἁγίως θεσμοθετημένη, κατὰ Κύπρον Ἐκκλησία δὲν θὰ ὑφίσταντο χωρὶς τὴν μέριμναν καὶ τὴν πρόνοιαν τῶν κατὰ καιροὺς Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν…

Μία ὑποφώσκουσα παρερμηνεία, ἐπ’ ἐσχάτων ἐπικίνδυνος καὶ ζημιογόνος διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὑπάρχει ἡ θεωροῦσα τοὺς καθέκαστα Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησιαστικοὺς σχηματισμοὺς ὡς ἀπόλυτον πληρότητα μὴ ἐπιδεομένην τῆς παραμικρᾶς συναντιλήψεως καὶ συν­επικουρίας καὶ αἰσθανομένην τὴν ἐν Ἁγίω Πνεύματι κοινωνίαν ὡς συμβατικὴν ὑποχρέωσιν ἄνευ ἀντικρύσματος καὶ οὐσίας…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως δὲν εἶναι μόνον ὁ ἐφ’ ἅπαξ χειραφετῶν, ἀλλὰ κανονικῷ χρέει καὶ ἀμεταπτώτῳ ὀφειλῇ, ὁ διαρκῶς ἐπιτηρῶν τὴν εὐστάθειαν τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν. Ἡ ἀδιατάρακτος κοινωνία τοῦ Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχῶν καὶ ἡ ἀπρόσκοπτος κοινὴ μετὰ τούτων πορεία τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἔδωκε τὴν δυνατότητα διὰ τὴν ἐν ἑνότητι ἔκφρασιν πρὸς σύστασιν καὶ θεμελίωσιν τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν προϋποθέσεων τῶν λεγομένων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν…

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία κληροδοτεῖ εἰς τὰ τέκνα της ὅλα τὰ ἰδιώματά της… ἐν ἑνὶ λόγῳ ἅπαντα τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

…ἵνα καὶ ἡμεῖς, ὁ κοινὸς ὑμῶν πατὴρ καὶ προστάτης, ὁ πρῶτος καὶ ἔσχατος τῶν Ἐπισκόπων τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εὐφραινώμεθα πνευματικῶς ἐφ’ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα ὑμῶν.

…Νὰ εὐχαριστήσω τοὺς ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, μαζὶ μὲ τοὺς ὁποίους πήραμε αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδος».

Ἀφοῦ εἰς τήν ὁμιλίαν του κατὰ τὴν 9ην ἀνέπτυξεν ὁ Πατριάρχης τὸ «παπικὸν πρωτεῖον» καὶ τὴν «παπικὴν θεολογίαν», ἐπέλεξε τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, διὰ νὰ ἀναπτύξη περαιτέρω καὶ τὸ «παπικὸν ἀλάθητον», ἐκκινῶν πάλι ἐκ τοῦ «ἐκκλήτου».

Δὲν παραξενεύει κανένα ὅτι καίτοι ὁ ἴδιος παραδέχεται τὸ «παράδοξον» τοῦ «ἐκκλήτου», τὸ δικαιολογεῖ πλήρως; Ὄχι μόνον τὸ δικαιολογεῖ, ἀλλὰ ὑπογραμμίζει ὅτι ἀπορρέει «χάρις» ἐξ αὐτοῦ! Πρόκειται δηλαδὴ διὰ ἄκτιστον ἐνέργειαν τῆς Τριαδικῆς Θεότητος, τὴν ὁποίαν μόνος διαχειρίζεται ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, κανεὶς ἄλλος! Εἶναι ἡ ὑπεραρχιερωσύνη ποὺ διαθέτει ὡς Πάπας, ἡ ὁποία τὸν καθιστᾶ «κριτὴν» ὅλων τῶν Ἐπισκόπων, ἀλλὰ καὶ «ἐπόπτην», τοποτηρητὴν («vicarius»), ὅλων τῶν Ἐπισκοπῶν! Προσοχὴ ὅμως μόνο τῆς «Κατὰ Ἀνατολάς», διότι ὑπάρχει καὶ «Κατὰ Δυσμάς»! Εἷς Πάπας τῆς Δύσεως καὶ εἷς τῆς Ἀνατολῆς, καθὼς ἀμφότεροι ἔχουν «πρωτεῖον»…

Εἰς τοιοῦτον ἀπενενοημένον σημεῖον φθάνει, ὥστε νὰ διατείνεται ὅτι ἄνευ τοῦ Φαναρίου δὲν θὰ ὑπῆρχε καμία ἄλλη Ἐκκλησία! Πρὶν ὑπάρξη τὸ Φανάρι δὲν ὑπῆρχαν Ἐκκλησίαι; Ἀλλὰ καὶ μετέπειτα κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν ἂς ἀναγνώση κανεὶς ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν, διὰ νὰ διαπιστώση ὅτι τὰ πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζεται ὅτι διέσωσε, τὰ εἶχεν ὑποτάξει ὡς Μητροπόλεις του!

Ὅσον διὰ τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας, ὁ ἴδιος εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ «σκασίλα μου» ἀπέδειξεν ὅτι εἶναι πλήρως αὐτάρκης καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τὸν μνημονεύη κανεὶς ἢ -κατὰ τὴν λογικήν του- οἱ ἄλλοι ἔχουν ἀνάγκην νὰ τὸν μνημονεύουν, διότι «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» ὡς βλασφήμως εἶχε ἀναφέρει ἄλλοτε! Εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς Ἐκκλησίας!

Ἐφ’ ὅσον εἶναι –ὡς γράφει- ὁ «χειραφετῶν» Ἐκκλησίας, ὁ «διαρκῶς ἐπιτηρῶν τὴν εὐστάθειαν» αὐτῶν, ὁ κληροδοτῶν «ἅπαντα τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὁ «κοινὸς πατὴρ καὶ προστάτης», ὁ «πρῶτος καὶ ἔσχατος τῶν Ἐπισκόπων», τότε ἔχει ὑποχρεωτικῶς τὸ ἀλάθητον, διότι εἰς περίπτωσιν ποὺ αὐτὸς ἦτο δυνατὸν νὰ παρεκκλίνη ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν τότε ὁλόκληρος ἡ Ἐκκλησία θὰ ἠφανίζετο! Εἶναι «κριτὴς» καὶ «ἐπόπτης», ἄρα εἶναι τὸ κριτήριον τῆς ἀληθείας καὶ τῆς πίστεως!

Κατέχει τὸ ἀλάθητον αὐτὸς προσωπικά, καθώς: Δὲν ὑπάρχουν Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, ἀφοῦ αὐταὶ τοῦ ἀνέθεσαν τὸ ἔργο των. Δὲν ὑπάρχει συμφωνία τῶν 14 Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, παρὰ μόνον «ὁ Κων/λεως καὶ οἱ πρεσβυγενεῖς Πατριάρχαι», ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, βεβαίως, ὅτι κοινωνοῦν μαζί του. Δὲν ὑπάρχει οὔτε Ἱεραρχία τοῦ Φαναρίου, ἀφοῦ τὴν ἀπόφασιν –ὡς ὁμολογεῖ- τὴν ἔλαβε μὲ μερικοὺς (κυρίως τιτουλαρίους), τοὺς ὁποίους ἐναλλάσσει ἀνὰ ἕξι μῆνας.

Μετ’ ὀδύνης παρατηρεῖ κανεὶς ὅτι δὲν εἶναι πλέον οἱ αὐλικοί, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι προπαγανδίζουν τὸ «πρῶτος ἄνευ ἴσων», ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ἡ κατάστασις ἔχει ἐκτραπῆ πλήρως καὶ διαφαίνεται ἡ ὁλοκληρωτικὴ βύθισις τοῦ Φαναρίου. Προσδοκῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἐπέμβη, ἂν εὑρεθοῦν μερικοὶ δίκαιοι νὰ συνεργασθοῦν μαζί του ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας.σχολιο:ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΘΕΟΛΟΓΙΑ;


του Hans Urs Von Balthasar.

  

 Το Άγιο Πνεύμα απο το ένα μέρος, είναι οπωσδήποτε το πνεύμα το οποίο ενεργεί, είναι ενεργό, ανάμεσα στον Χριστό και την Εκκλησία. Αλλά απο το άλλο μέρος Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα που

πέμπεται απο την ενότητα Χριστός Εκκλησία (όπως απο την αιώνια ενότητα τού Πατρός με τον Υιό) 

και επομένως είναι άνοιγμα το οποίο η ένωση αγάπης ανάμεσα στην Νύμφη και τον Νυμφίο δοκιμάζει πρός το νέο, πρός τον Υιό, πρός τον κόσμο τής δημιουργίας, και σήμερα ακριβώς προς τον "εκκοσμικευμένο"  μή-Χριστιανικό κόσμο.

 Το Βατικανό ΙΙ κατεύθυνε με διακεκριμένο τρόπο τον στοχασμό του πρός αυτό το άνοιγμα, και παρότρυνε τους Χριστιανούς να πράξουν παρομοίως. Ακριβώς σ'αυτό τό σημείο η μετά-συνοδική περίοδος είναι ένας χρόνος που ανήκει στο σύμβολο τού Αγίου Πνεύματος.


ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ.


Η ΕΥΧΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα, τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 πηγή

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο

Συχώρα με πάτερ που ασπάστηκα το Ισλάμ

 «Οι κρυπτοχριστιανοί στη σύγχρονη Τουρκία»


 Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

            Η μετάβαση στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα δεν είναι εύκολη, όταν μάλιστα γίνεται υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως συνέβη στην περίπτωσή μας. Με τον π. Κύριλλο ξεκινήσαμε από την Τραπεζούντα με δύο βαθμούς πάνω από το μηδέν, χιονόνερο και ομίχλη. Ο Ιμπραήμ πάντα στην ώρα του μας περίμενε, όπως και οι ίδιοι μπρατσωμένοι μουστακαλήδες.

            Το μοναστήρι ψηλά, μέσα σε άγριο δάσος. Δύσκολη η ανάβαση. Οι «γκρίζοι λύκοι» μας ακολούθησαν για λίγο, παίρνοντας αλλεπάλληλες φωτογραφίες και βιντεοσκοπώντας μας. Μετά βαρέθηκαν... Τί να κάνουν στα κατσάβραχα...στα ερείπια. Μας άφησαν  εμάς τους τρελούς ρωμιούς να πάμε μόνοι. Φυσικά δεν τους έλεγε τίποτα ο χώρος, η ιστορία του, η ζωή εκεί αγίων ανθρώπων, το καταφύγιο χιλιάδων ανθρώπων για παρηγοριά και προστασία κατά τη γενοκτονία...

            Φτάσαμε με δυσκολία, αλλά ανταμειφθήκαμε. Είμασταν μόνοι. Δεν υπήρχε ούτε αστυνομία, ούτε στρατός, ούτε γκρίζοι λύκοι...Παρά το ότι το χιονόνερο είχε πυκνώσει και ένα ασπρογκρίζο σύννεφο μας είχε σκεπάσει ο π. Κύριλλος άρχισε να ψέλνει το τροπάριο του Αγίου Γεωργίου, το «Φως Ιλαρόν», το «Τη Υπερμάχω». Μετά είπε το τρισάγιο στη μνήμη όλων των σφαγιασθέντων στην Ιερά αυτή Μονή και σε όλο τον Πόντο... Είχαμε αδιάβροχα, ομπρέλες και μπότες ορειβασίας, αλλά, παρ’ όλα τα μέτρα μας,  είχαμε μουλιάσει... Όμως δεν το νιώθαμε Ήταν τόσο γλυκιά η ατμόσφαιρα και νιώθαμε τόσο κοντά μας όλους τους ζωντανούς νεκρούς της περιοχής, που δεν θέλαμε να φύγουμε.

            Βλέποντας τα ερείπια και τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Τούρκοι στα άψυχα και τα έμψυχα του Μοναστηριού ρώτησα τον π. Κύριλλο:

-        Έχει πάτερ μου όρια η βαρβαρότητα;

Κούνησε το κεφάλι του και μου είπε:

-        Διαβάζοντας στην ιστορία μας για τους μάρτυρες και τους νεομάρτυρες έχεις διαπιστώσει το τι μηχανεύεται ο άνθρωπος για να βασανίσει τον συνάνθρωπό του και για να καταστρέψει τον πολιτισμό του. Στον εικοστό αιώνα πρώτος ο Κεμάλ εφάρμοσε γενοκτονία και ακολούθησαν οι Στάλιν, Χίτλερ και Πολ Ποτ με τους Ερυθρούς Χμερ...

            Χωρίς να το καταλάβουμε είχε προχωρήσει το απόγευμα.

-        Πάμε να κατέβουμε, μου είπε ο π. Κύριλλος. Αρχίσαμε την κάθοδο, ενώ και των δυο μας τα μάτια ήσαν υγρά. Φεύγαμε σα να εγκαταλείπαμε κάτι το δικό μας, κάτι το πολύτιμο, κάτι που ίσως δεν θα ξαναβλέπαμε...

‘Όταν μας είδε ο Ιμπραήμ έτρεξε κοντά μας.

-        Ανησύχησα, μας είπε. Τι κάνατε τόσην ώρα;

-        Μιλούσαμε με τους ανθρώπους της Μονής, του είπε γλυκά ο π. Κύριλλος.

-        Έμεινε άφωνος ο Ιμπραήμ, αλλά δεν του είπε τίποτε εκείνη την ώρα. Προφανώς τον λυπήθηκε που παραλογιζόταν...

-        Βγάλαμε τα πανωφόρια μας και μπήκαμε στο αυτοκίνητο.

-        Ανησυχήσανε και τα παιδιά, μας είπε ο Ιμπραήμ μιλώντας με ένα ειρωνικό χαμόγελο για τους «γκρίζους λύκους».

-        Ελπίζω να μην αρρωστήσουν τόσην ώρα μέσα στη βροχή και στο κρύο με ένα πουκάμισο ένα σακάκι και παπούτσια κοινά, του απάντησε ο π. Κύριλλος, μιλώντας με αγάπη και για αυτούς που μισούν τους Έλληνες.

-        Μπα, είναι σκληραγωγημένοι, του απάντησε ο Ιμπραήμ... Και πρόσθεσε:

-         Πέρασε η ώρα και δεν έχουμε φάει τίποτε. Να πάμε σε ένα μαγέρικο που ξέρω σε ένα κοντινό παραθαλάσσιο χωριό;

-        Και δεν πάμε, απαντήσαμε.

Σουρούπωνε όταν φτάσαμε. Μικρό το χωριό, σχετικά μικρό και το μαγαζί, μακρόστενο. Οι «γκρίζοι λύκοι» δεν ήρθαν στο ίδιο μαγαζί. Έκατσαν σε ένα απέναντί μας σουβλατζίδικο. Καθίσαμε στο βάθος της αίθουσας, κοντά στην κουζίνα.  

Όταν καθίσαμε ήρθε ο εστιάτορας. Περίπου πενήντα ετών, λίγο παχύς, κανονικού αναστήματος, με μουστάκι, χαμογελαστός, Κοίταξε επίμονα τον π. Κύριλλο και ρώτησε στα τούρκικα τον Ιμπραήμ, που φάνηκε ότι τον γνώριζε, τι θα πάρουμε και αν είμαστε ξένοι. Ο Ιμπραήμ ρώτησε στα ποντιακά τον π. Κύριλλο και εκείνος του είπε από ένα τσάι πρώτα για να ζεσταθούμε και μετά ψάρι με πατάτες τηγανιτές, σαλάτα και κρασί. Το τσάι το έφερε σε γυάλινα φλιτζάνια και ακολούθησε το φαγητό.

Όταν είδε ότι τελειώσαμε το φαγητό ο εστιάτορας ήρθε και κάθισε κοντά μας.

-        Άκουσα που μιλάτε ποντιακά, μας είπε. Είστε Έλληνες; Του απαντήσαμε καταφατικά. Τότε απευθύνθηκε στον π. Κύριλλο.

-        Παπάς; Τον ερώτησε.

-        Παπάς! Του απάντησε.

Έρχεστε για λίγο μαζί μου; Δεν θα αργήσουμε. Ο π. Κύριλλος κοίταξε τον Ιμπραήμ, που με το βλέμμα του τον ενθάρρυνε. Από εδώ και πέρα μου τα διηγήθηκε ο π. Κύριλλος όταν, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.

Διέσχισαν τον διάδρομο, πέρασαν από την κουζίνα, διάβηκαν μια πόρτα που έβγαζε στο πίσω μέρος του μαγαζιού και ανέβηκαν από μιαν υπαίθρια τσιμεντένια σκάλα. Μπήκαν σε ένα χωριάτικο αλλά περιποιημένο σπίτι. Το φως λιγοστό. Πέρασαν στον χώρο υποδοχής, όπου φάνηκε ότι περίμενε τον π. Κύριλλο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Εκείνος πάνω από 80 ετών, μετρίου αναστήματος, αρχοντάνθρωπος, λίγο κυρτωμένος και ρυτιδιασμένος από τα χρόνια, με άσπρα μαλλιά και μουστάκι. Εκείνη νεότερή του καλοστεκούμενη γιαγιά.

    Από εδώ ο πατέρας μου, του είπε ο εστιάτορας και πριν πει κάτι για τον π. Κύριλλο αυτός του είπε:

-        Πήγαινε Τζαμάλ. Θα σε ειδοποιήσω όταν τελειώσουμε.

Τον κοίταξε στα μάτια ο γέρος.

-        Έλληνας; τον ρώτησε.

-        Έλληνας! Του απάντησε.

-        Και πάπας; Συνέχισε.

-        Και πάπας! Ανταπάντησε.

Τότε συνέβη κάτι το συγκλονιστικό.

Β΄ Μέρος

      Ο γέροντας γονάτισε και μέσα σε αναφιλητά του έσκυψε και  φίλησε τα πόδια του π. Κυρίλλου. Αυτός ξαφνιάστηκε. Γρήγορα όμως συνήλθε, γονάτισε και αυτός και τον αγκάλιασε. Μείνανε έτσι για λίγη ώρα και ο γέροντας επαναλάμβανε «Παπά μου! Παπά μου!».

Σηκώθηκαν.

-        «Εμένα με φωνάζουν Αχμέτ, το δικό σου όνομα ποιο είναι;»

Του είπε ο π. Κύριλλος το όνομά του. Εν τω μεταξύ η σύζυγος του Αχμέτ είχε διακριτικά αποσυρθεί.

-        Παπά, του είπε ανάμεσα σε λυγμούς, είμαι ένας αμαρτωλός, ένας τιποτένιος, ένας προδότης της πίστης μου. Λέγομαι Τούρκος, ενώ είμαι βέρος Πόντιος  Ρωμιός. Δεν είχα και δεν έχω το κουράγιο του μαρτυρίου. Ο Θεός να με συγχωρέσει! Θέλω να με ευλογήσεις, να μου δώσεις την ευχή σου.

Ο π. Κύριλλος συγκινημένος προσπάθησε να τον στηρίξει.

-        Δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για το μαρτύριο  Αχμέτ. Και το ότι χύνεις αυτά τα δάκρυα μετανοίας είναι μεγάλο πράγμα.

Τον σήκωσε ο π. Κύριλλος, κάθισαν μαζί στον καναπέ και εκείνος του κρατούσε συνεχώς το χέρι, λες και ήταν κάτι πολύτιμο που δεν ήθελε να το χάσει, αν και ήξερε ότι σε λίγο θα μείνει πάλι μόνος με τις τύψεις και τη μετάνοια του.

-        Δεν έχω τη δύναμη παπά να δηλώσω ότι είμαι Έλληνας και Ορθόδοξος Χριστιανός επανέλαβε ο Αχμέτ θυμωμένος με τον εαυτό του. Δεν έχω το κουράγιο να σηκωθώ να φύγω από το χωριό μου για την Ελλάδα και εκεί  να βρω, αν υπάρχουν, συγγενείς μου... Θάθελα να προσευχηθείς πολύ για μένα, να μου δώσει ο Χριστός το θάρρος να πεθάνω σα Χριστιανός και όχι σα Μουσουλμάνος.

-        Ο Θεός είναι κοντά σου. Κάμε, ό, τι σε φωτίσει, του είπε ο π. Κύριλλος. Έχεις την πίστη σου, έχεις και τις υποχρεώσεις σου... Εγώ πάντως θα προσευχηθώ τα τέλη σου να είναι ειρηνικά και χριστιανικά. Μείνε ήσυχος. Έχεις παιδιά εκτός από τον Τζαμάλ;

-        Έχω τρία ακόμη παιδιά, τα δύο είναι δίδυμα κορίτσια, η Τζαμίλα και η Αμάλ. Ζουν και εργάζονται στην Κωνσταντινούπολη. Η μία είναι γιατρός και η άλλη νοσοκόμος. Παντρεύτηκαν Τούρκους, έκαμαν και παιδιά. Έρχονται μια δυο φορές το χρόνο να μας δουν. Ο άλλος γιός μας είναι ξενιτεμένος στη Γαλλία. Έκαμε εκεί οικογένεια. Παντρεύτηκε Γαλλίδα. Έχουν ένα παιδί. Να πω την αλήθεια λίγα μαθαίνω από εκείνον. Σχεδόν μας έχει ξεχάσει....

-        Ξέρουν τα παιδιά σου την καταγωγή σου; Τον ρώτησε.

-        Ο μόνος που είμαι βέβαιος ότι την ξέρει είναι ο Τζαμάλ και αυτός  δεν την έμαθε από εμένα, αλλά την κατάλαβε. Μπήκε μια νύχτα στην κρεβατοκάμαρα μας και με είδε να προσεύχομαι και να κάμω το σταυρό μου... Τότε του εξήγησα τι συνέβη με μένα και κατάλαβε. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτόν. Μένει κοντά μας και μας φροντίζει. Για τα άλλα παιδιά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά αν έχουν καταλάβει κάτι. Εγώ πάντως ποτέ δεν τους μίλησα για την καταγωγή μου. Όλα πήγαν σε τούρκικα σχολεία, όπου καλλιεργείται  μίσος κατά της Ελλάδος. Η μητέρα τους είναι τουρκάλα και γνωρίζει ότι είμαι Ρωμιός, αφού της έχω μιλήσει για το παρελθόν μου, αλλά με αγαπά και μου δείχνει κατανόηση. Από μικρά που ήσαν τα παιδιά μας  προσπαθούσε να τα  κάνει να μην τρέφουν αρνητικά συναισθήματα για εμάς, τους Έλληνες. Μουσουλμάνος και εγώ, δεν είχαν λόγο να με ρωτήσουν, αν και θα μπορούσαν να θελήσουν να μάθουν για τον παππού και τη γιαγιά από τη μεριά μου, αφού  γνώρισαν τον παππού και τη γιαγιά μόνο από τη μεριά της μητέρας τους...

-        Ποια είναι η ιστορία σου Αχμέτ; Τον ρώτησε ο π. Κύριλλος.

-        Βαπτίστηκα Λάζαρος. Γεννήθηκα το 1913 σε κοντινό από εδώ χωριό. Το 1923 οι Τούρκοι σκότωσαν τον πατέρα μου και η μητέρα μου για να μην ατιμασθεί πνίγηκε μαζί με την αδελφή μου. Σκοτώσανε και άλλα δύο αδέλφια μου, μεγαλύτερα. Εμένα με έκαμαν Μουσουλμάνο, με έβαλαν στην αρχή σε ορφανοτροφείο και μετά με έδωσαν σε ένα ζευγάρι Τούρκων χωρίς παιδιά. Αυτοί, αν και ήξεραν την καταγωγή μου, μου   φέρθηκαν καλά. Σα νέος μισούσα μέσα μου κάθε τι το τουρκικό, με αυτά που έζησα στην τρυφερή μου ηλικία. Όμως χωρίς να το καταλαβαίνω με παράσερνε η καθημερινότητα. Στρατός, δουλειά, γάμος με τουρκάλα. Το μίσος κατασίγαζε από τη συνήθεια...

-        Λέγεται ότι υπάρχουν πολλοί κρυπτοχριστιανοί στον Πόντο. Ακούμε για αρκετές χιλιάδες. Εσείς επικοινωνείτε με κάποιον από αυτούς; Τον ρώτησα.

-        Προσωπικά δυσκολεύομαι. Δεν ξέρει κανείς ποιόν έχουν πιάσει οι τουρκικές αρχές και τον έχουν εκβιάσει να καταστεί σπιούνος. Και αν κοινοποιηθεί ότι κάποιος συμπεριφέρεται ως Χριστιανός θεωρείται προδότης και αγνώμων στην «Μητέρα Πατρίδα», την Τουρκία, που τον περιέθαλψε και τον περιμένουν βάσανα πολλά...

Ο Γέροντας Λάζαρος και μετά Αχμέτ, σηκώθηκε  από τον καναπέ που καθόταν και γονάτισε πάλι στον π. Κύριλλο.

-        Πάτερ ευλόγησέ με. Μου έδωσε ο Χριστός πολύ χαρά απόψε και κουράγιο. Νάσαι καλά. Και αφού πήρε την ευλογία σηκώθηκε όρθιος και φώναξε τη γυναίκα του να ειδοποιήσει τον Τζαμάλ, να έρθει να πάρει τον παπά...

Όταν κατέβηκε ο π. Κύριλλος στο μαγαζί είχε μια φωτισμένη όψη. Χαιρετίσαμε τον Τζαμάλ και εκείνος μας χαιρέτισε θερμά.

    Βγαίνοντας από το μαγαζί είδαμε τους «γκρίζους λύκους».

-        Τους ταλαιπωρήσαμε πολύ σήμερα, σχολίασε ο π. Κύριλλος  στον

 Ιμπραήμ και αυτός γέλασε.

-        Δεν πειράζει παπά, του είπε. Δείχνουν ότι αντέχουν την ταλαιπωρία, κυρίως όταν είναι να κάνουν με Έλληνες...

    Το βράδυ, στο ξενοδοχείο, όταν μου διηγήθηκε ο π. Κύριλλος τη συνάντησή του με τον Αχμέτ - Λάζαρο, του είπα εντυπωσιασμένος, μα και συγκινημένος:

-        Πάτερ μου, όπως είναι τα πράγματα οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, της υπόλοιπης Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης είναι χαμένοι για τον Χριστιανισμό και βέβαια για την Ελλάδα. Το τουρκικό  σύστημα τους αφομοιώνει και είναι σε ένα κλοιό από τον οποίο δεν μπορούν να βγουν...

-         Ουδείς γνωρίζει το σχέδιο του Θεού, μου απάντησε. Σαν άνθρωπος σωστά σκέφτεσαι. Όμως δεν ξέρουμε το πώς σκέφτεται Εκείνος...-