Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΕΔ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
------------------------------------------------
Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς (ΡΟΕΔ), το 1983 συγκάλεσε μία πολύ σπουδαία Ιστορική Σύνοδο με εξέχοντα Πρόεδρο μία πολύ μεγάλη Αγιοπατερική μορφή, τον Άγιο Φιλάρετο ο οποίος σύμφωνα με την μαρτυρία πολλών Ορθοδόξων πιστών ήταν εφάμιλλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Η Αγία αυτή Σύνοδος επισήμως κατεδίκασε όχι μόνο την παναίρεση του Οικουμενισμού αλλά και αναθεμάτισε όλους όσους διδάσκουν ότι η ιερωσύνη και τα μυστήρια των αιρετικών οικουμενιστών είναι δήθεν «έγκυρα» και έστω και κατ΄ οικονομίαν παρέχουν σωτηρία! Υπογραμμίζουμε ότι η καταδίκη αυτή και ο αναθεματισμός αυτός είναι Θεόπνευστος και ισχύει για όλα τα πατριαρχεία και για όλους τους Ορθοδόξους πιστούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμη και οι Ιεροί Κανόνες μίας Τοπικής Συνόδου, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια βαρύτητα με Κανόνα μίας Οικουμενικής Συνόδου. Το κείμενο έχει ως εξής:
-------------------------------------------------------------------
"Τοις βάλλουσι κατά της Εκκλησίας του Χριστού και διδάσκουσιν ότι η του Χριστού Εκκλησία μεμέρισται εν ούτω καλουμένοις "κλάδοις", οίτινες διαφέρουσιν αλλήλων εν διδασκαλία και τρόπω ζωής, ή ότι η Εκκλησία ουχ υφίσταται ορατώς, αλλ΄ απαρτισθήσεται εν τω μέλλωντι, όταν άπαντες οι "κλάδοι" ή τμήματα ή ομολογίαι ή προσέτι και θρησκείαι ενωθούσιν εν ενί σώματι - και οίτινες ού διακρίνουσι την ιερωσύνην και τα μυστήρια της Εκκλησίας από την ιερωσύνην και τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά λέγουσιν ότι το βάπτισμα και η ευχαριστία των αιρετικών εισίν ικανά προς σωτηρίαν, ωσάυτως, τοις κοινωνούσιν εν γνώσει τοις προμνημονευθείσιν αιρετικούς ή συνηγούσι, διαδίδουσι, ή υπεραμυνομένοις της καινοφανούς αυτών αιρέσεως του Οικουμενισμού εν προσχήματι αδελφικής αγάπης, ή υποτιθέμενης ενώσεως των διαχωρισθέντων Χριστιανών, ΑΝΑΘΕΜΑ.
(Άγιος Αρχιεπίσκοπος Φιλάρετος της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς με την Σύνοδο της Ιεραρχίας του 1983).
 
Μετάφραση: "Οσοι καταφέρονται εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού και διδάσκουν ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι τεμαχισμένη (κομματιασμένη) σε κλάδους (η αιρετική θεωρία των "Κλάδων") τα οποία κλαδιά διαφέρουν μεταξύ τους στην διδασκαλία και τον τρόπο ζωής, ή ότι η Εκκλησία δεν φαίνεται με ορατό τρόπο αλλά θα ολοκληρωθεί και θα βρεθεί σε απαρτία στο μέλλον όταν όλα τα παρακλάδια, ή τα τμήματα ή οι ομολογίες καθώς και οι λοιπές θρησκείες ενωθούν σε ένα Σώμα, και όσοι δεν ξεχωρίζουν την ιερωσύνη και τα μυστήρια της Εκκλησίας από την ιερωσύνη και τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά λέγουν ότι το βάπτισμα και η κοινωνία των αιρετικών είναι ικανά (έγκυρα) να παρέχουν σωτηρία, για αυτούς οι οποίοι εν γνώσει τους διατηρούν εκκλησιαστική ή μυστηριακή κοινωνία με τους προαναφερόμενους αιρετικούς ή συνυπάρχουν, διαδίδουν, υποστηρίζουν ή προωθούν την καινοφανή τους αίρεση του Οικουμενισμού κάτω από το πρόσχημα της αδελφικής αγάπης, ή υποτιθέμενης ενώσεως των διαχωρισμένων Χριστιανών: ΑΝΑΘΕΜΑ!
 
Ο Κανόνας χωρίζεται σε τρία μέρη:
1. Σε αυτούς οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν την ιερωσύνη και τα μυστήρια της Εκκλησίας από την ιερωσύνη και τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά λέγουν ότι το βάπτισμα και η κοινωνία των αιρετικών είναι ικανά (έγκυρα) να παρέχουν σωτηρία,
2. σε αυτούς οι οποίοι εν γνώσει τους διατηρούν εκκλησιαστική ή μυστηριακή κοινωνία με τους προαναφερόμενους αιρετικούς και
3. σε όσους συνυπάρχουν (συμβιβάζονται), διαδίδουν, υποστηρίζουν ή προωθούν την καινοφανή τους αίρεση του Οικουμενισμού κάτω από το πρόσχημα της αδελφικής αγάπης, ή υποτιθέμενης ενώσεως των διαχωρισμένων Χριστιανών.
 
Ας προσέξουμε πάρα πολύ το πρώτο μέρος το οποίο είναι άκρως ανησυχητικό και συγλονιστικό διότι αναφαίρεται σε πολλούς σύγχρονους γέροντες και λαϊκούς οι οποίοι θεωρούν κατ΄ οικονομίαν έγκυρα την ιερωσύνη και τα μυστήρια των αιρετικών οικουμενιστών κάτω από το ίδιο ακριβώς πρόσχημα «ώστε να διευκολυνθεί η σωτηρία των πιστών». 
 
Η Αγία αυτή Σύνοδος αρνείται την εγκυρότητα των μυστηρίων των αιρετικών οικουμενιστών και αναθεματίζει όσους θέτουν τον εαυτό τους υπεράνω Συνόδου.
 


3 σχόλια:

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

Ένα θέμα είναι όμως,
οτι η Ελλαδική Εκκλησία

Με διπλωματικό τρόπο...και
θολώνοντας τα νερά

τρόπον τινά
ημιαποφάσισε...
εν...ημισυνόδω

και στα περί τών
...κολυμπαρικών...
αλλά και στα τού Ου...κρανικού(!)

χωρίς στην ουσία

...εν ακριβεία
κι εν...
κανονικότητι(...)
και... εν αληθή συνόδω

αλλά ...
με ό χ ι ξεκάθαρο τρόπο τελικά

άφησε τον κάθε ιεράρχη...
να καταλάβει ό,τι
κατάλαβε...

κι όλους εμάς
με ανοιχτό στόμα
να μην καταλαβαίνουμε αν
πρέπει να... καταλάβουμε...
αυτό που...

σχεδόν... είχαμε καταλάβει...

Καταλάβατε;

...Βαβέλ...!
...
(Μήπως αυτό τελικά...
είναι το επιδιωκόμενο;)

The Cave Dweller είπε...

Από τις πράξεις θα τους καταλάβετε....

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

Κατάλαβα!

Έτσι ακριβώς!