Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Μονή Χαματούρας ,Λίβανος ,Κυριακή των Βαΐων_Our Lady of Hamatoura سيدة حمطورة

Φωτογραφία του Ματθαιος Ψωμας.
..ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα!

 Κατά Ιωάν.ια΄25-26

Δεν υπάρχουν σχόλια: