Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Ιερά Μονὴ Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου ,και το παράπονο του Γέροντα Ιερόθεου.

Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου • Εκκλησιαστικές Ειδήσεις & Νέα  από τον Κόσμο

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εὑρίσκεται ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ, εἰς τὴν εἴσοδον τῆς ἐρήμου καὶ ἐπάνω εἰς τὸν ἀρχαῖον κεντρικὸν δρόμον, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴν ἔρημον τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὴν Νεκρὰν Θάλασσαν. Τὸ σημερινὸν μοναστήριον εἶναι ἐκτισμένον εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀρχαίου Κοινοβίου, τό ὁποῖον ἱδρύθη ἀπό τόν Ἅγιον Θεοδόσιον, τὸν 5ον αἰῶνα. Μετὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Μονῆς ἀρχίζει ἡ δράσις τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου εἰς τὸν μοναχικὸν βίον, ἀπολαμβάνοντος κοινὴν τιμὴν καὶ εὐγνωμοσύνην μὲ αὐτὴν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καὶ τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου, ὄχι μόνον ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῶν Μονῶν τῆς Παλαιστίνης ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

περισσότερα..

1 σχόλιο:

Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης είπε...

Θεῖε Θεοδόσιε σαῖς λιταῖς, δόσεις θείας δίδου, κοινοβίων τοῖς μονασταῖς· σὺ γὰρ
ἀνεδείχθης, κλεινὸς Κοινοβιάρχης, ἐν χάριτι ποιμαίνων, Χριστοῦ τὰ πρόβατα.

Ἔσωσας παιδίον ἐκ τοῦ βυθοῦ, φρέατος βαθέος, καὶ ἐφύλαξας ἀσινῆ, Κήρυκον
ἐν μάχῃ, τὸν φέροντα ἐν πίστει, κλεινὲ Κοινοβιάρχα, τὸ σὸν ἱμάτιον.

Πέμπε οὐρανόθεν τὰς τοῦ Θεοῦ, σωτηρίους δόσεις, Θεοδόσιε μοναχοῖς, τοῖς
ἐπεγνωκόσι, τὸ μάταιον τοῦ κόσμου, καὶ πίστει ἑλομένοις, βίον ἰσάγγελον.