Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Γιατι τολμάτε να οχλήσετε όσους ευφραίνονται» κατατρώγοντας την ζωή σας και τις σάρκες σας;

O «ANTIΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ–ΦΙΜΩΤΡΟ


καί:


S O S. Στῶμεν καλῶς ἀπέναντι στὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο «φίμωτρο», πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.
18.8.2014
λλοίμονο μας ἀπὸ τοῦς σιωνιστές,  μασώνους, τοὺς βαρύτατα ἀσθενεῖς ἀνώμαλους, τοὺς ἄκρως ἐπικίνδυνους ἀλλόφυλους ἐπιδρομεῖς καὶ τὶς λοιπὲς μάστιγες ποὺ θὰ μᾶς ἐπιφέρῃ ὁ δῆθεν ἀντιρατσιστικὸς – στὴν οὐσία ἀντιχρι-στιανικός, ἀντεθνικός, ἀντικοινωνικὸς νόμος «φίμωτρο».  Μᾶς αἰφνιδιάζουν. Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἀναθεματίζουν οἱ ἀπόγονοί μας καὶ νὰ μὴ τρίζουν τὰ ὀστᾶ τῶν ἡρώων τοῦ 1821. 

Ὅταν ὁ Βίσμαρκ ἤθελε νὰ ψηφισθῇ ἕνας νόμος, ἀπέστελε τοὺς «ντελάληδες». Ὅταν διαπιστώνετο ἁπλὴ ἀντίδρασις τοῦ λαοῦ, ἄφηνε νὰ ἡσυχάσῃ ὁ λαὸς καὶ τότε ἐψηφίζετο ὁ νόμος. Ὅταν ὅμως διεπιστώνετο καθολικὴ ἀντίδρασις, τότε προσπαθοῦσαν οἱ σύμβουλοί του νὰ ἐξωραῒσουν τὰ ἄρθρα καὶ τὶς παραγράφους τῶν νομοθετημάτων καὶ μὲ «ζαχαρωτὰ» νὰ καλύψουν τὴν ἀηδία καὶ τὴν ἐπικινδυνότητα   τῶν νόμων. 1. Ἀμέσως μετὰ τὸ «καλοκαιρινὸ Πάσχα», τὴν πλήρη ραστώνη, τὸν μῆνα τῆς διαλύσεως τῶν πάντων καὶ τῆς  πλήρους  ἀποχαυνώσεως τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, ὥρισαν οἱ ἰθύνοντες νὰ εἰσαγάγουν μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κατεπείγοντoς, τὴν 26 καὶ 27 Αὐγούστου, τὴν ψήφισιν τοῦ κατ’εὐφημισμὸ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου,  στὴν οὐσία πλήρως ἀντιχριστιανικοῦ καὶ ἀντεθνικοῦ νόμου,  «φίμωτρο» γι’ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς, ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους πατριῶτες.

2. Καθ’ ἥν στιγμὴν οἱ περισσότεροι θὰ εἶναι ἀκόμη στὶς ἐξοχές τους ἤ θὰ εἶναι ναρκωμένοι ἀπὸ τὶς  ἀμμουδιές, τὸν  ὑπερκορεσμὸ τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου,  μὲ ἀποτέλεσμα ὁ μυελὸς νὰ ἀποκρυσταλλοῦται, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὶς διακοπές τους καὶ ἀπογοητευμένοι βλέποντας τοὺς λογαριασμοὺς νὰ πολλαπλασιάζωνται, ἔθεσαν οἱ ἐντολοδόχοι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ βάλουν ὡς πρῶτο θέμα τὴν ψήφισιν τοῦ τρομονόμου γιὰ νὰ μὴ συναισθανθοῦν οἱ Ἕλληνες τὶ συμφορὰ τοὺς ἀναμένει...

3. Ἐνῷ οἱ πατριδοκάπηλοι καὶ οἱ ἐθνοκάπηλοι δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει ἀκόμη τὶς γενοκτονίες τῶν Ποντίων, τῶν Μικρασιατῶν, τῶν Ἀρμενίων καὶ πληθώρα ἄλλων γενοκτονιῶν, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα δὲν ἔχουν καταδικασθῆ ἀπὸ κάποιο διεθνὲς δικαστήριο, ὅπως τῶν Ἐβραίων, ποὺ ὑπέστησαν τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὸν σχιζοφρενῆ καὶ ψυχοπαθῆ Χίτλερ (ὁ ὁποῖος δὲν κατεδίωξε οὔτε ἕνα ἀπὸ τοὺς ἐπικίνδυνους σιωνιστὲς καὶ μασώνους, ἀλλὰ δυστυχῶς μόνον τοὺς ἁπλοϊκοὺς Ἐβραίους), ὅπως ἔχει ἐπίσης καταδικασθῆ καὶ ἡ γενοκτονία Τούτσι ἀπὸ τοὺς Χούτου.

4. Καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τοῦ Κοινοβουλίου δὲν συγκινοῦνται μὲ τὸ ὅτι ὑφίστανται συστηματικὴ γενοκτονία οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἀφγανιστάν, τοῦ Ἰράκ-Κουρδιστάν, τῆς Συρίας, τοῦ Κουβέιτ, τῶν διαφόρων Ἐμιράτων, Αἰγύπτου μέχρι καὶ τὴν Λιβύη καὶ δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ κάνουν καταγγελίες στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ  κ.λπ κ.λπ καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ ἐκδοθοῦν καταδικαστικὰ ψηφίσματα, οὔτε γιὰ τοὺς κουρδόφωνους Γεζιντί τοῦ Β. Ἰράκ, ἀλλὰ ἀπεναντίας :

Πρὶν κὰν νὰ πᾶν οἱ σιωνιστές,  οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ λοιποὶ φασίστες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ἔσπευσε, δυστυχῶς, ὁ Ἕλλην Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν νὰ ἀναγνωρίσῃ ἀμέσως τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τῆς Οὐκρανίας, μὲ ἀποτελέσματα οἱ ὁμόδοξοι Ρῶσοι καὶ Οὐκρανοὶ νὰ ἀλληλοσπαράσωνται καὶ ἡ Ρωσία νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν εἰσαγωγὴ ἑλληνικῶν ὀπωροκηπευτικῶν, ἐλαιῶν καὶ λοιπῶν ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ νὰ καταστρέφωνται οἱ Ἕλληνες παραγωγοί, μεταφορεῖς καὶ λοιποὶ τῶν ἑλληνικῶν ἐξαγωγῶν...

5. Εἶναι ἄκρως ἀποκαρδιωτικὴ ἡ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλλήνων Εὐρωβουλευτῶν,  ποὺ  οὔτε ἕνας δὲν εἶχε φιλότιμο, χριστιανικὴ συνείδησιν καὶ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια νὰ ψηφίσῃ ἐναντίον τοῦ ἄκρως ἀχαρακτήριστου νόμου ὑπὲρ τῶν ἀνωμάλων – βαρύτατα ἀσθενούντων συνανθρώπων μας. Ἀκόμη καὶ αὺτοὶ ποὺ αὐτοχαρακτηρίζονται καὶ θεωροῦνται ἐθνικόφρονες τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ ΛΑΟΣ δὲν θέλησαν νὰ συμπαραταχθοῦν μὲ τὴν ὁμάδα τους στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, δηλαδὴ τῶν Χριστιανοδημακρατῶν – τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος τῆς Γερμανίας, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Πολωνίας, Οὐγγαρίας, Γαλλίας καὶ λοιπῶν καὶ ἐψήφισαν  ἀντίθετα πρὸς τὴν παράταξίν τους, ὑπὲρ τῶν ἀνώμαλων αὐτῶν δυστυχισμένων πλασμάτων.

Ὁποῖον αἶσχος καὶ ὄνειδος !

6. Τώρα δὲ καλοῦνται καὶ οἱ βουλευτὲς τοῦ ἐθνικοῦ μας κοινοβουλίου νὰ ψηφίσουν ὑπὲρ τῶν κίναιδων καὶ ἐν γένει ὑπὲρ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντεθνικῶν διατάξεων, δηλαδὴ  τὸν κατ’ εὐφημισμὸ ἀντιρατσιστικὸ νόμο, γιὰ νὰ φιμώσουν καὶ «γαζώσουν» μὲ δεκάδες γαζιὰ τὰ χείλη ὅλων τῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα, κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων εὐθαρσῶν Ἑλλήνων.

7. Τοῦτο δὲ τὸ ἐπέτυχαν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις κατόπιν μακροχρονίων ἀγώνων τους, ἀφοῦ  ἔπεισαν καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, δυστυχῶς καὶ τὴν θρησκευτικὴ  νὰ παρουσιάσῃ  τὸν ἐκπρόσωπό της κ. Κονιδάρη καὶ νὰ τονίσῃ ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δὲν εὑρίσκει οὐδὲν μεμπτὸν εἰς τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο» (τρομονόμο). Διὰ τοῦτο ἐφιμώθησαν οἱ ἐλάχιστοι ἐκεῖνοι ρασοφόροι, ποὺ εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία νὰ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, καὶ ἀπομονώθηκαν οἱ ἐλάχιστοι ἀγωνιστές, ποὺ συνέχιζαν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως.

8. Ἐμεῖς ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr

(http://www.fotgrammi.gr..)  καὶ στὸ Περιοδικό μας ,,Φωτεινὴ Γραμμή,, τεῦχος 56 σελ 2 – 3 τὸ ψήφισμα κατὰ τοῦ τρομονόμου, ποὺ ὑπεγράφη  στὸ Μέγα Σπήλαιο τὴν 16 Ἰουνίου 2013.

9. Σήμερα, μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις, κρούομε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ κάνομε ὑστάτη ἔκκλησι πρὸς τὸν εὐλαβῆ κλῆρο, τὶς Ὀρθόδοξες ἀδελφότητες, σωματεῖα, ὀργανώσεις, τὴν Πανελλήνια Ἕνωσιν Θεολόγων καὶ γενικὰ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς κληρικούς, ὅλους τοὺς μονάζοντες καὶ τοὺς λαϊκούς, νὰ σπεύσουν μέχρι τὴν 26 Αὐγούστου 2014 νὰ πείσουν βουλευτές, νὰ ἐνεργήσουν κατὰ συνείδησιν, νὰ μὴ ὑπακούσουν στὶς ἐντολὲς τοῦ «ἀρχηγοῦ» τους, ἀλλὰ νὰ καταψηφίσουν  αὐτὸν τὸν αἴσχιστον καὶ ἄκρως ἀντιχριστιανικό, ἀντικοινωνικὸ και ἀντεθνικὸ νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο θέλουν νὰ βάλουν ταφόπλακα καὶ φίμωτρο στοὺς ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτομένους Ἕλληνες.

10. Τοιουτοτρόπως ἡ Ἀστυνομία μας θὰ μετατραπῇ σὲ ἀστυνομία Πομπηίας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, δὲν κατεδίωκε καὶ τιμωροῦσε τοὺς ἀναίσχυντα συμπεριφερομένους. Ἀλλά, ἄν κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ ἀνακαλέσουν στὴν τάξιν τοὺς ἀσχημονοῦντες, ἔσπευδε καὶ ἐτσάκιζε τοὺς διαμαρτυρομένους σώφρονες πολίτες, ὠρυομένη «…γιατὶ τολμᾶτε νὰ ὀχλήσετε τοὺς εὐφραινομένους…». 


11. Ὅποιοι βουλευτὲς τῆς συμπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως πράξουν τὸ καθῆκον τους καὶ δὲν ὑποκύψουν νὰ ψηφίσουν, σὰν κοπάδια, καὶ ἔχουν τὴν «τύχη» νὰ διαγραφοῦν, τότε ὅλοι οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες ὀφείλουμε  νὰ τοὺς ὑποστηρίζουμε παντοιοτρόπως καὶ νὰ τοὺς ὑπερψηφίζουμε μελλοντικῶς, γιὰ νὰ δημιουργήσουμε ἕνα κοινοβούλιο μὲ εὐσυνείδητους ἐθνοπατέρες.

12. Ἄς ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας καὶ τὰ στόματά μας καὶ ἄς τρέχουμε παντοῦ, πρὶν ψηφισθῆ ὁ ἀντικοινωνικός, ἀντιχριστιανικὸς καὶ  ἀντεθνικὸς νόμος μὲ τὸ «ζαχαρωτό» ἀντιρατσιστικός νόμος.

13. Κρούομε τὸ κώδωνα τοῦ κινδύνου ὄχι μόνον γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο, ἰδιαιτέρως τὴν Εὐρώπη.

Ἤδη οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι τῆς Νορβηγίας ἀπειλοῦν ὅτι θὰ προκαλέσουν καταστροφὲς ὅπως τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, ἄν δὲν ἱδρυθῆ χαλιφάτο στὴν Νορβηγία, ὅπου θὰ ἰσχύῃ ὁ νόμος Σαρία :dimpenews.com

Οἱ Τζιχαντιστὲς (ἰσοπεδωτὲς μουσουλμάνοι) ἔχουν ἕτοιμο τὸν χάρτη τῆς «Αὐτοκρατορίας» τους.

ὅπου μὲ μαῦρο χρῶμα συμπεριλαμβάνουν, σὰν πρώτη φάσι,  τὶς χῶρες :

Ἰσπανία, Βόρειου καὶ Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, Βαλκανίων, Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς, Ἀφγανιστάν, Ἰράν, Ταντσικιστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, μέχρι Πακιστὰν καὶ Ἰνδία.

14. Ὁ ἱεροδιδάσκαλος μέσα στὸ Τέμενος δίνει ὁδηγίες :

“Όταν αποκεφαλίζετε τον άπιστο, μην το κάνετε αδιάφορα οπως όταν σφαζετε ενα πρόβατο. Όταν αποκεφαλίζετε τον άπιστο να είστε συγκεντρωμένοι για να νιώθετε την ηδονή”: greeknation


15. Ὅμως οἱ χριστιανοὶ  τῆς Δύσεως μαζὶ μὲ τοὺς δικούς μας πολιτικοὺς, τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἔχουν μεγίστη ἀναλγησία καὶ δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτὶ κανένος, τῶν ἰθυνόντων τοῦ ΟΗΕ, Ἑνωμένης Εὐρώπης, ΝΑΤΟ κλπ.

Συνεχίζουν νὰ παιανίζουν τὶς φλογέρες τους, παραχωρώντας μονόπλευρα συνεχῶς μόνον δικαιώματα. Ὅταν ὅμως αὔριο τὰ χριστιανόπουλα θὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἁμύνωνται ἐναντίον τῆς λαίλαπας τῶν ἀκραίων φανατικῶν καὶ ἰσοπεδωτῶν μουσουλμάνων, θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά. 

16. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν διάδοσιν τοῦ παρόντος καὶ σᾶς καλοῦμε τὴν

10.9.2014 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο 18.30 ὥρα

καὶ ἄς ἐλπίζουμε νὰ μιλήσουμε ἐλεύθερα καὶ ὄχι κάτω ἀπὸ τὴν δαμόκλειο σπάθη τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ  νόμου.

17. Γιὰ τὴν 10.9.2014, γιὰ νὰ ἀναδείξουμε τὸ μέγιστο ἀνοσιούργημα τῆς ἐξοντώσεως - γενοκτονίας τῶν Χριστιανῶν (ποὺ ἄν δὲν δέχονται νὰ ἐξισλαμισθοῦν, εἰς Βόρειο καὶ Κεντρικὴ Ἀφρική, Βαλκάνια, Ἐγγὺς καὶ Μέση Ἀνατολή, Ἀφγανιστάν, Ἰράν, Ταντσικιστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, μέχρι Πακιστὰν καὶ Ἰνδία, οἱ ἄνδρες σφάζονται σὰν ἀρνιὰ καὶ οἱ γυναῖκες πωλοῦνται στὰ χαρέμια), προσκαλέσαμε καὶ θὰ βραβεύσουμε :

A)  τὴν ἀδελφὴ Πελαγία, ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Θέκλας ἀπὸ τὴν Συρία, τὴν ὁποία εἶχαν ἀπαγάγει οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι, καὶ ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε μὲ λύτρα, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι δὲν θὰ μιλᾶ ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Β) τὸν μαχητὴ Πρόεδρο τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου (τῶν  Λιβανέζων Ρωμιῶν) κ. Rodrigue (Δημήτριο) El Khoury, γιὰ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀπογόνων τοῦ Βυζαντίου στὸν Λίβανο, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὶ σημαίνει γιὰ ἐκείνους ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ «Πόλη» τους,  ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξελίχθηκε η ταυτότητά τους.

Ὡς γνωστὸν οἱ φορεῖς μας κατ᾿ ἔτος βραβεύουν ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας, εὐσυνειδησίας καὶ εὐποιΐας, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνο οἱ καταλυτικῶς δρῶντες.

Πρὸς τοῦτο, θὰ βραβεύσουμε ἐπίσης καὶ :

 Γ) τὸν Καθηγητὴν τῆς Χειρουργικῆς κ. Βασίλειο Κέκη, εὐσυνείδητο, σπουδαῖο ἐπιστήμονα καὶ εὐσεβὴ Ἄνθρωπο γιὰ τὴν προσφορά του στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν κοινωνία. Παροιμιώδης ἡ φράσις του: «Πρὶν περάσω στὴν αἴθουσα τοῦ χειρουργείου, προσεύχομαι θερμὰ στὸν Ἁγ. Βασίλειο».

καὶ

Δ) τοὺς ταπεινοὺς καὶ δραστήριους ἀδελφοὺς Μπόκα (ἰδιοκτῆτες τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Ἀχελῶος TV), οἱ ὁποῖοι μάχονται νυχθημερὸν ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ὑπὲρ τῆς Όρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.

18. Τὴν ἐκδήλωσι θὰ συμπληρώσῃ ὁ ἀπὸ τὴν Ν. Ὑόρκη Νιγηριανὸς Δρ. Sam Chekwas μὲ τὸ γνωστὸ ἐνθαρρυντικὸ φιλελληνικό του λόγο.

19. Ἐμπνευστὴς καὶ συντονιστὴς τῆς ὅλης σπουδαιοτάτης ἐκδηλώσεως στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 10.9.2014 (18.30 ὥρα) εἶναι τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

20. Διαδῶστε το παντοῦ, ἰδίως στὴ νεολαία.
 

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ἀπόστολος Παῦλος»,
Περιοδικὸ Φωτεινὴ Γραμμή.  _______________________________

 O «ANTIΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ–ΦΙΜΩΤΡΟ

Τὸ «ἀντιρατσιστικὸ» νομοσχέδιο, συμφώνως μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαγορεύεται νὰ ὁμιλῆ κανεὶς χωρὶς συνέπειες, ξανάρχεται στὴν Βουλὴ πρὸς ψήφισιν. Θέμα ἡμερῶν εἶναι ἡ εἰσαγωγή του στὴν ὁλομέλεια, ὅπως διεβεβαίωσε προσφάτως ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Ἀθανασίου, μιλῶντας στὴν Βουλή. Ὅποιοι λοιπὸν νόμισαν ὅτι ἀπεμακρύνθη ἡ ἀπειλή, ἔκαναν λάθος. Ἐπίσης, ἡ ἀναφορὰ στὸ γεγονός, πὼς κάποιοι Μητροπολῖτες ἔκαναν προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, δὲν ἐξουδετερώνει τὸν κίνδυνο.
τρομονόμος-φίμωτρο, ποὺ προωθοῦν, δὲν ἀποτελεῖ ἀπειλὴ μόνον γιὰ τοὺς λειτουργοὺς τῆς Ἐκκλησίας κληρικούς, θεολόγους, κατηχητές, ποὺ θὰ δεχθοῦν διώξεις καὶ μηνύσεις καὶ πρόστιμα, ἀλλὰ θὰ κολάζεται ποινικῶς ἡ προβολὴ ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων, ἡ συνταγματικῶς κατοχυρωμένη ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἐκφράσεως καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης. Ἔτσι φθάσαμε σιγά-σιγὰ καὶ ἀνεπαισθήτως εἰς τὸ ἔσχατο σημεῖο τῆς φασιστικῆς τους συμπεριφορᾶς, νὰ θέλουν νὰ ἐπιβληθοῦν μέσῳ διαταγμάτων, γιὰ νὰ φιμώσουν κάθε ἀντίστασι στὴν ἀπεργαζομένη καὶ ἤδη ἰσχύουσα διάλυσι τῶν αἰωνίων, ἀνεκτιμήτων πνευματικῶν καὶ ἄλλων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἐκείνων δηλαδὴ τῶν στοιχείων, ποὺ μᾶς διετήρησαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ ποὺ ἀπετέλεσαν τὸ βάθρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.
τρομονόμος, ὁ ὁποῖος καθυστέρησε καὶ λόγῳ τῶν προσφάτων ἐκλογῶν νὰ θεσμοθετηθῆ, ἐπιφυλάσσει σὲ ὅποιον τολμήση νὰ προασπισθῆ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, σὲ ὅποιον ἐπισημάνη τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο λαθρομεταναστῶν, κ.ο.κ, ἀκόμη καὶ φυλάκισι!
Συμφώνως μὲ δημοσίευμα τοῦ Τύπου, ὁ νέος «ἀντιρατσιστικὸς» νόμος, ποὺ ἔχει ἑτοιμάσει ἡ Κυβέρνησις, προβλέπει βαρύτατες ποινές. Σκληρὲς θὰ εἶναι οἱ τιμωρίες γιὰ ὅσους ἐμπλέκονται σὲ ἐκδηλώσεις ...μίσους, ὅπως ἡ ...διανομὴ τροφίμων ἐπιλεκτικῶς μόνον σὲ Ἕλληνες! Δηλαδή, θὰ ἀπαγορεύη στὸν Ἕλληνα νὰ ἐπιλέγη ποῦ θὰ διαθέση τὴν βοήθειά του· θὰ ἀπαγορεύη τὴν ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν γηγενῶν πολιτῶν!!!
Ἐπὶ πλέον, θὰ κατατίθενται μηνύσεις ἀπὸ κάποιους, ποὺ θὰ θεωρήσουν ὅτι θίγονται ἀπὸ τὸν δημόσιο λόγο τῶν ἐντίμων, ὑγιῶς καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, εἴτε αὐτὸς ἀφορᾷ τὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρέσεις εἴτε νεώτερες σέκτες καὶ καταστροφικὲς λατρεῖες, τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, τὴν Σαϊεντολογία, τὴν μαγεία, τὴν ἀθεΐα καὶ γενικῶς κάθε πνευματική, ἠθικὴ ἢ κοινωνικὴ παρέκκλισι.
τρομονόμος-φίμωτρο, ποὺ ὁδεύει πρὸς ψήφισιν ἕνεκεν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐξαιρουμένων ὅμως τῶν Ἑλληνορθοδόξων δικαιωμάτων (γιατί ἄραγε;), θὰ ἐξασφαλίζη στὴν ἑκάστοτε Κυβέρνησι τὸ δικαίωμα νὰ ...«ἐξαφανίση» τοὺς ἐνοχλητικοὺς πολιτικούς της ἀντιπάλους, ἁπλῶς χαρακτηρίζοντάς τους φασίστες!
Διαβάσαμε στὴν ἱστοσελίδα καθημερινῆς ἐφημερίδος: «Τὸ Παγκόσμιο Ἑβραϊκὸ Συνέδριο μᾶς ἐπιβάλλει καὶ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο. Σήμερα ὁ φασισμὸς ἔχει βρῆ τοὺς πιὸ ἄξιους ἐκπροσώπους του καὶ αὐτοὶ εἶναι τὰ ἀποκαλούμενα προοδευτικά, δημοκρατικὰ κόμματα. Δημοκρατία μὲ Διατάγματα καὶ Ἐλευθερία μὲ ποινικοποίησι τῶν ἰδεῶν».
Αὐτοί, ποὺ ἐψήφισαν νόμους γιὰ τὸν ἀφελληνισμό, τὴν ἀποδόμησι τῆς Παιδείας, τῶν Παραδόσεων, τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Γλώσσης, τὸν φόνο (τὸν ἀποκαλούμενο εὐφημιστικῶς ἄμβλωσι), τὴν κοινωνικὴ ἐξαθλίωσι, τὶς προγαμιαῖες σχέσεις (σύμφωνο ἐλευθέρας συμβιώσεως), τὸν πολιτικὸ γάμο, τὴν συμβίωσι τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὶς βδελυρὲς διαστροφές, τὶς ἐπαχθέστερες τῶν ἁμαρτιῶν, ποὺ ἐπιφέρουν τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, τὸν διωγμὸ τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τῶν συμβόλων, τὴν διάλυσι τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τὴν ἐξαφάνισι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, θὰ ψηφίσουν καὶ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο, ἤτοι τὸν νόμο τῆς τρομοκρατίας, δίχως νὰ ἀντιληφθῆ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ ἀποπροσανατολισμένος λαός, περὶ τίνος πρόκειται...
Ἐπίσης, διὰ τοῦ νόμου αὐτοῦ θὰ ἀποκλείωνται κομματικοὶ σχηματισμοὶ ἀπὸ κάθε Κρατικὴ Ἐπιχορήγησι, θὰ ἐξοβελίζωνται βουλευτὲς ἀπὸ τὴν Βουλὴ καὶ θὰ ἀφαιρῆται τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι γιὰ ὅσους ὑποθάλπουν τὸν ρατσισμό, ὅπως τὸν ἐννοοῦν αὐτοί. Στὸ ἐκτενές, ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο (δημοσιευμένο στὸ περιοδικὸ ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ-Μάρτιος 2006) ὑπὸ τὸν πηχιαῖο τίτλο «Η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ", ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», διαβάσαμε: «Τὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὸ ἔγγραφο, ποὺ παρελήφθη ἀπὸ ὅλες τὶς Σχολικὲς Μονάδες Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως στὶς 23/11/2007, ἄφησαν ἄναυδους ἕως τρομοκρατημένους τοὺς Διευθυντὲς τῶν Σχολείων». Τὸ ἀνωτέρω, πολὺ κατατοπιστικὸ ἄρθρο, ποὺ ὑπογράφεται ἀπὸ Διευθυντὴ Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς, πρέπει νὰ διαβασθῆ ἀπὸ ὅλους!
Ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός, τὸν παρελθόντα Μάϊο ἐδήλωσε: «Τὸ ὑπάρχον νομικὸ ὁπλοστάσιο καὶ ἰδιαιτέρως ὁ νόμος 927/1979, ὁ ὁποῖος ἰσχύει σήμερα, εἶναι ἐπαρκῆ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ ρατσισμοῦ». Συνεπῶς, τὸ νέο νομοσχέδιο περιττεύει, διότι διαβλέπονται σκοπιμότητες. Ἕνας σκληρὸς ἀνθελληνικὸς ρατσισμὸς ὑφέρπει στὶς προθέσεις αὐτῶν, ποὺ τὸ ἐπανέφεραν.
Τὸ θέμα περὶ ρατσισμοῦ θεωρεῖται μεῖζον. Εἶναι θέμα ἐθνικὸ καὶ ἀφορᾷ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ὄχι μόνον τοὺς πολιτικούς, τοὺς λειτουργοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἢ καὶ τοὺς λειτουργοὺς τῶν γνωστῶν κατὰ τὴν νομικὴ ὁρολογία θρησκειῶν. Ἡ ἁπλοποίησίς του καὶ ἡ ἀναγωγή του (στὴν παραφιλολογία) περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι ὄχι μόνον παρελκυστική, ἀλλὰ λίαν ἐπικίνδυνη γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες καὶ ἐγείρει καίρια ἐρωτήματα γιὰ τὸ «ἐνδιαφέρον» (ἢ τὴν πρεμούρα καθὼς διαβάσαμε) τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως νὰ νομοθετήση τὸν ἀντιρατσιστικὸ αὐτὸν νόμο φιμώσεως
Καὶ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε, ὅτι προηγουμένως, τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος νομοσχέδιο εἶχε κριθῆ ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Γενικῆς Γραμματείας τῆς Κυβερνήσεως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ!!!

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
Τὸ παρὸν κείμενο συνυπογράφεται ἀπὸ πλῆθος Σωματείων καὶ Ὀργανώσεων

* βλέπε καὶ τὴν ἐμπεριστατωμένη ἐρώτησι τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, στὸν σύνδεσμο http://ethniki-eteria.blogspot.gr/2013/12/blog-post_11.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: