Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

«Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ.» ~ Β΄ Προς Τιμόθεον. 2, 3

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες και κείμενο

(ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ Ἦχος πλ. ἅ)
Συλληφθεῖς ὑπ’ ἀθέων, Μάρτυς Εὐγένιε
Τήν ὀρθόδοξον πίστην καθομολόγησας
Τοῦ Σωτῆρος τόν Σταυρόν ἐγκολπωσάμενος
Τήν κοπήν τῆς κεφαλῆς ἐπροτίμησας στερρῶς
Καί χαίρεις μετά Μαρτύρων, γόνε λαμπρέ της Ρωσίας
Καί στρατιώτα τοῦ Χριστοῦ εὐκλεῆ.


ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟ
Τόν σφαγιασθέντα ὥσπερ ἀμνόν,
Ὑπό μισοχρίστων, εὐφημήσωμεν ἐν χορῷ,
Κεφαλήν τμηθέντα, ὑπέρ Ἐσταυρωμένου,
Εὐγένιον τόν Νέον, Ρωσίας Μάρτυρα.Δείτε επίσης :Νεομάρτυς Ευγένιος Ραντιόνωφ
Συνομιλώντας με την μητέρα του Αγιου Νεομάρτυρος Ευγένιου Ροντιόνωφ

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ἀπετμήθης τὴν κάραν διὰ τὸν Κύριον, ἐν γενεθλίοις σου μάκαρ ὑπ’ ἀντιθέων χειρῶν· οὐ γὰρ ἔστερξας ἀρνήσασθαι τὸν τίμιον, καὶ ζωοπάροχον σταυρόν, στρατιῶτα Ἰησοῦ, Εὐγένιε νεομάρτυς· ὅθεν στέφανον ἐκομίσω, ἀφθίτου δόξης ἐν τῇ ἄνω Σιών.

Ανώνυμος είπε...

Θεῖε νεομάρτυς τοῦ Ἰησοῦ, σκέπε στρατιώτας, ἐν Ῥωσίᾳ καὶ ἀλλαχοῦ, τοὺς ὁμολογοῦντας, τὸ ὄνομα Κυρίου, καὶ πίστει προσκυνοῦντας, Σταυρὸν τὸν Τίμιον.

δον κιx ο τις είπε...

Φώτισε και τά
παιδόπουλά μας

που στα μάταια

χαρίζουν
τον χρόνο τους...