Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Τέσσερις αδελφές: ίδια πόζα επί σαράντα χρόνια


The Brown Sisters Project

 In 1975, Nicholas Nixon began his project, The Brown Sisters consisting of a single portrait of his wife, Bebe, and her three sisters each year, consistently posed in the same left to right order.

 As of 2010, there are thirty-six portraits altogether.

 -- Photography by: Nicholas Nixon

Music: The Connells - '74-'75

Δεν υπάρχουν σχόλια: