Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Οι Έλληνες διά της φιλοσοφίας έφθασαν εις τα υψηλότερα δυνατά όρια αναπτύξεως του ανθρωπίνου πνεύματος και διά της γλώσσης παρουσίασαν την τελειοτέραν δυνατήν μορφήν εκφράσεως του ανθρωπίνου λόγου

 Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: