Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Γιατί ἐπί τέλους δέν παραιτεῖται ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἀπό τήν β(ο)υλή;Τὸ ἔχω ξαναγράψη καὶ ἂς μὲ χαρακτηρίζουν κάποιοι ὡς γραφική. Σὲ θέματα ἐθνικὰ δὲν ἀναμένουμε ἀπὸ τοὺς β(ο)υλευτὲς νὰ κραυγάζουν, ἀλλὰ νὰ δροῦν. Κι ἐφ΄ ὅσον, κατὰ δήλωσίν τους, τὸ «μοναδικὸ πατριωτικὸ κόμμα» τοῦ ἑλληνοκαφριστικοῦ κΥνοβουλίου (τους) εἶναι ἡ χρυσῆ αὐγή, τί περιμένουμε περισσότερο ἀπό τό νά ὑπερασπισθῇ τά ῥημάδια τά ἐθνικά μας θέματα;
Καί πῶς θά μποροῦσε νά κάνῃ κάτι τέτοιο ἐμπράκτως, ἐάν μή τί ἄλλο ἀπό τό νά παραιτηθῇ;

Τὸ κΥνοβουλετικὸ κ@λοχανεῖο, τὸ ὁποῖον φαίνεται νὰ μᾶς κυβερνᾷ, πατᾶ σὲ ἕνα (ἐν τάξει, κουρελόχαρτον, ἀλλὰ τύποις) Σύνταγμα! Τὸ (ἐν τάξει, κουρελόχαρτον, ἀλλὰ τύποις)  Σύνταγμα ἀναφέρεται, μεταξὺ ἄλλων, στὰ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου καὶ στὸ ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον εἶναι μία β(ο)υλὴ νόμιμος ἢ παράνομος.
Μία β(ο)υλή, ἐπὶ τοῦ παρόντος, γιὰ νὰ θεωρεῖται νόμιμος, πρέπει διαρκῶς νὰ διαθέτῃ 300 μέλη. Ἐὰν κάποιος βουλευτὴς παραιτηθῇ ἢ πεθάνῃ ταχύτατα ἀντικαθίσταται, πρὸ κειμένου νὰ μὴν καταντήσῃ συνταγματικῶς παράνομος (καὶ ἄκυρος) ἡ β(ο)υλή τους.

Οἱ ἀπόντες λοιπὸν β(ο)υλευτὲς ἐὰν δὲν μποροῦν νὰ ἀντικατασταθοῦν, τότε ἡ β(ο)υλή τους κλείνει καὶ πᾶμε σὲ ἐκλογές. Πρὸς τοῦτον καὶ πάντα, μὰ πάντα, ταχύτατα ἀνευρίσκεται ὁ ἀναγκαῖος (ἢ καὶ οἱ ἀναγκαῖοι) ἀντικαταστάτης. Στὴν μονάδα, στὸ ἄτομον, εἶναι εὔκολο νὰ παρακαμφθῇ ὁ ἀπὼν καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ ἄλλον, ποὺ ἀναμένει ἀσθμαίνοντας. Πρὸς τοῦτον καὶ τὰ κόμματα δὲν πολυ-σκοτίζονται γιὰ τὸ ἐὰν κάποια ψῆφος τους ἀπωλεσθῆ. Τί γίνεται ὅμως ἐάν παραιτηθῇ ἕνα ὁλόκληρο κόμμα; Πῶς ἀντικαθίστανται πέντε ἤ δέκα ἤ δεκαπέντε ἤ περισσότεροι β(ο)υλευτές;
35. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν για οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια βουλευτικής περιόδου, κενούται βουλευτική έδρα, η κενωθείσα έδρα πληρούται μέσα σε σαράντα πέντε το πολύ ημέρες με ανακήρυξη από τον Έφορο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34, ως βουλευτή τον εν ζωή κατά τον χρόνο της ανακηρύξεως υποψήφιο του συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ο οποίος, στην περίπτωση κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, αποδεδειγμένα κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και οποίος θα εκλεγόταν στις γενικές βουλευτικές εκλογές, αν αυτός, που κατείχε την κενωθείσα έδρα και όσοι τυχόν άλλοι υποψήφιοι του εν λόγω συνδυασμού είτε αποποιούνται του δικαιώματος βάσει του παρόντος εδαφίου είτε δεν αποκτούν δικαίωμα ανακηρύξεως βάσει του παρόντος εδαφίου λόγω θανάτου ή γιατί κατά τον χρόνο κενώσεως της έδρας δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή τον συνασπισμό κομμάτων, δεν είχαν πάρει περισσότερους από αυτόν σταυρούς προτιμήσεως ή δεν είχαν ή μπορούσαν να είχαν θεωρηθεί δυνάμει της δευτέρας παραγράφου του εδαφίου (4) του άρθρου 32 ότι προηγούντο αυτού.

Ἡ πολιτικὴ ἀλητεία βγαίνει σὲ ὅλα τὰ χρώματα!!!
Τί ἀκριβῶς συμβαίνει; Νομίζω πὼς καταλάβατε!!!! Βουλὴ δὲν ὑφίσταται ἐὰν δὲν πληρωθῇ ἡ κενὴ βουλευτικὴ ἕδρα! Συνεπῶς δὲν ὑφίσταται δυνατότης νὰ ξεπουλήσουν! Συνεπῶς εἶναι ἄκυροι ἒως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἀναδειχθῇ νέος βουλευτὴς γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸ κενόν! Συνεπῶς;
Ὁ ἐκλογικὸς νόμος ἐπιτάσσει διάλυσιν τῆς βο(υ)λῆς!!! Τώρα!
Γιὰ νὰ ξέρουμε λοιπὸν τὸ τὶ ἀκριβῶς διαβάζουμε παραπάνω, ἂς τὸ ποῦμε μὲ ἁπλᾶ λόγια: κουδουνισμένα ὑπάρχουν ἄφθονα, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν κάποιον ποὺ φοβήθηκε ἢ ποὺ μᾶς ἄφησε χρόνους. Πρὸς τοῦτον καί, βάσει τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, δὲν ἔχει νόημα ἡ παραίτησις τοῦ ἀτόμου, ἐὰν μάλιστα μεταπηδήσῃ σὲ ἄλλο κόμμα ἢ ἀνεξαρτοποιηθῇ, διότι πάλι συμπληρώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν βο(υ)λευτῶν. Τί γίνεται ὅμως ἐάν σύσσωμο κάποιο κόμμα παραιτηθῇ; Ποῦ καί πῶς θά ἐπιτύχουν οἱ λοιποί νά κουκουλώσουν τό κενό; Θά τολμήσουν νά ἀκυρώσουν πλήρως τό Σύνταγμα; Ἤ θά κρατήσουν τά προσχήματα;

Χρυσαυγουλάκια μας ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ παραιτηθεῖτε!!!

Ἐν κατακλείδι… β(ο)υλὴ μὲ κάτω ἀπὸ 300 β(ο)υλετὲς δὲν ἔχει ἰσχύ. Μὴ ἔχοντας ἰσχὺ τὸ  μόρφωμά τους ὅμως ἀκυρώνεται. Ἀκυρουμένου τοῦ μορφώματος ἔχουμε (ὅσες ἀπαιτῶνται) ὑπηρεσιακὲς κυβερνήσεις δίχως δυνατότητα νομοθετήσεως.
Ἐὰν ἀκυρωθῇ μία β(ο)υλὴ (μὲ ὅλες τὶς ἀναγκαῖες ἐπαναλήψεις ποὺ ἴσως θὰ ἀπαιτηθοῦν, μέσα ἀπὸ ἐπαναλαμβανόμενες ἐκλογικὲς διαδικασίες, ἐὰν κριθῇ ἀναγκαῖον), ἰδίως γιὰ τόσο σοβαρὰ ζητήματα, ὅπως αὐτὸ τῆς Μακεδονίας, γιὰ νὰ ἐπανασυγκροτηθῇ πρέπει νὰ εὑρεθῇ τέτοιο σχῆμα κατάλληλον, ποὺ θὰ ἐκπροσωπῆ (λέμε τώρα) τὰ λαϊκὰ αἰτήματα.
Δῆλα δή… Ζῆσε Μάη μου…

Γιὰ τὴν ὥρα ἑστιάζουμε στὸ τὶ εἰδικῶς δύναται νὰ πράξῃ ἕνα ἀπὸ τὰ κόμματα τοῦ κΥνοβουλίου. Κι ἐνᾦ θεωρητικῶς ὅλα θὰ ἔπρεπε νὰ λειτουργοῦν ὁμοίως, ἐν τούτοις καταλήξαμε (ἤ καταντήσαμε;) νὰ ἀναμένουμε κάτι (τί ἀλήθεια;) ἀπὸ τὴν χρυσῆ αὐγὴ καὶ μόνον.
Θά τό κάνουν; Ἤ ὄχι;

πηγή


Σημειώσεις

Εἰδικῶς τώρα ποὺ ἀπέκλεισαν τὰ δημοκρατικὰ τΣΥΡΙΖΑι-ΑΝΕΛικὰ καθάρματα τὴν χρυσῆ αὐγὴ ἀπὸ τὸ κΥνοβούλιόν τους, ἔχουν ἕναν ἀκόμη λόγο νὰ ῥίξουν στὰ μαῦρα τάρταρα τὰ δημοκρατικὰ τόξα.
Ἐννοεῖται πὼς δὲν θὰ …τολμήσουν κάτι τέτοιο, διότι παρὰ εἶναι …βαρὺ γιὰ τὸν «μπατριωτισμό» τους..

«Παίζει» βέβαια τὸ μπαρμπαρουσόπαιδον νὰ «ἔδωσε πάσα» στὸ «δημοκρατικὸ τόξον» γιὰ νὰ περιορισθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὴν ψηφοφορία βο(υ)λευτῶν.
Συνυπολογίζοντας καὶ τὰ τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ (πάντα, παντοῦ καὶ πάντοτε) παντὸς καιροῦ καὶ μηδὲ μίας ἀνθελληνικῆς συνωμοσίας ἀπόντος ΚΚΕ, ποὺ ἐπίσης ἀπεχώρησε, τολμῶ νὰ ἰσχυρισθῶ πὼς ναί, δὲν «παίζει»… Ἔπαιξε σκηνοθεσία γιὰ τὰ μάτια τῶν χαχόλων… Τὰ χρυσαύγουλα …«ἀθωῴνονται» καὶ ἐμεῖς …ἐλπίζουμε!.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΟΥ, ΟΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΕΝΤΟΛΕΑ. ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΒΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΟΥ ΣΥΡΙΖΟΜΟΥΤΡΟ.ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΟΥ ΦΤΥΝΕΤΕ ΧΛΕΥΑΖΕΤΕ ΔΙΩΚΕΤΕ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΕΙ;ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ???;;;ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΠΟΤΕ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ;ΤΗΣ ΔΩΣΑΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ;ΑΝ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΦΘΑΝΑΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ.ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ,ΠΟΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΙΜΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΗΛΙΘΙΩΣΗΣ,ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΟ.ΑΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΥΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ Η Χ.Α!!!ΤΟΣΟΙ"ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΡΟΙ"ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΟ ΚΥΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΘΝ.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η Χ.Α.!
ΓΙΑ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΡΕΙΣ ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΕΣ!ΑΙΝΤΕ ΜΠΡΑΒΟ..

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΛΑ,ΜΠΛΑ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΠΩΣ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΕΦΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ;
15/06/2018
Γράφει ο Αντίοχος
Τις τελευταίες ώρες, διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από κάποιους επιτήδειους γνωστής πολιτικής προελεύσεως (του μέλλοντος… «ΣΥΡΙΖΑ της Δεξιάς»), η διάδοση πως αν παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και οι αναπληρωτές τους… πέφτει η κυβέρνηση και αποτρέπεται (για την ώρα) η προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας μας.
Να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα – όχι βέβαια στα ρετάλια που το ξεκίνησαν, αλλά σε κάποιους καλόπιστους (και ευκολόπιστους!) που παρασύρθηκαν και αναρωτιούνται αν ισχύουν οι διαδόσεις…
Κανονικά, λοιπόν, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν εκλογές ΜΟΝΟ στους νομούς που θα υπάρχουν οι «ορφανές» έδρες.
Ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου… σίγουρο. Καθότι, το άρθρο 51, παράγραφος 1 του Συντάγματος προβλέπει ότι: «O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους».
Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν παραιτηθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και οι αναπληρωτές τους, κι αντί για 300 μείνουν στη βουλή 284 βουλευτές!
Σ’ αυτό συνηγορεί και ο γνωστός καθεστωτικός συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, ο οποίος όταν -την εποχή των διώξεων- κυκλοφορούσαν φήμες περί ομαδικής παραιτήσεως των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, απεφάνθη ως εξής – σύμφωνα με ρεπορτάζ καθεστωτικών ΜΜΕ της εποχής:
«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση γενικών εκλογών έπειτα από μαζικές παραιτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής, διαβεβαίωσε ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος.
Ο γνωστός συνταγματολόγος υποστήριξε ότι βάσει του Συντάγματος μπορεί η βουλή να λειτουργήσει και με λιγότερους από 300 βουλευτές, άρα είναι πιθανό οι συγκεκριμένες έδρες να μείνει κενές».
Και ποιο αφοπλιστικό επιχείρημα θα επικαλεστούν οι Τσιπροκαμμένοι για να «νομιμοποιήσουν» την βουλή των 284 και να προλάβουν τυχόν «γκρίνιες» των κομμάτων της «αντιπολίτευσης»; Πως «κανένα κόμμα του συνταγματικού τόξου δεν πρέπει να επιτρέψει στην νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση να καταστεί ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων»! Και μετά απ’ αυτό, όλοι θα κάτσουν σούζα!
Συμπερασματικά, λοιπόν, τυχόν παραίτηση όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα στην εθνική υπόθεση. Αντιθέτως, θα προσφέρει τα μέγιστα στην συγκυβέρνηση των προδοτών και γενικότερα στο σάπιο μεταπολιτευτικό σύστημα, που θα απαλλαγούν ανέλπιστα από την μόνη συνεπή εθνική φωνή που υπάρχει σήμερα στη βουλή και τους χαλάει τη σούπα!

marina είπε...

Απάντηση στα παπαγαλάκια: Πέφτει η κυβέρνηση, αν παραιτηθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής;

Τις τελευταίες ώρες, διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από κάποιους επιτήδειους γνωστής πολιτικής προελεύσεως (του μέλλοντος… «ΣΥΡΙΖΑ της Δεξιάς»), η διάδοση πως αν παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και οι αναπληρωτές τους… πέφτει η κυβέρνηση και αποτρέπεται (για την ώρα) η προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας μας.

Να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα – όχι βέβαια στα ρετάλια που το ξεκίνησαν, αλλά σε κάποιους καλόπιστους (και ευκολόπιστους!) που παρασύρθηκαν και αναρωτιούνται αν ισχύουν οι διαδόσεις…

Κανονικά, λοιπόν, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν εκλογές ΜΟΝΟ στους νομούς που θα υπάρχουν οι «ορφανές» έδρες.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου… σίγουρο. Καθότι, το άρθρο 51, παράγραφος 1 του Συντάγματος προβλέπει ότι: «O αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους».

Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν παραιτηθούν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και οι αναπληρωτές τους, κι αντί για 300 μείνουν στη βουλή 284 βουλευτές!

Σ’ αυτό συνηγορεί και ο γνωστός καθεστωτικός συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, ο οποίος όταν -την εποχή των διώξεων- κυκλοφορούσαν φήμες περί ομαδικής παραιτήσεως των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, απεφάνθη ως εξής – σύμφωνα με ρεπορτάζ καθεστωτικών ΜΜΕ της εποχής:

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση γενικών εκλογών έπειτα από μαζικές παραιτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής, διαβεβαίωσε ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος.

Ο γνωστός συνταγματολόγος υποστήριξε ότι βάσει του Συντάγματος μπορεί η βουλή να λειτουργήσει και με λιγότερους από 300 βουλευτές, άρα είναι πιθανό οι συγκεκριμένες έδρες να μείνει κενές».

Και ποιο αφοπλιστικό επιχείρημα θα επικαλεστούν οι Τσιπροκαμμένοι για να «νομιμοποιήσουν» την βουλή των 284 και να προλάβουν τυχόν «γκρίνιες» των κομμάτων της «αντιπολίτευσης»; Πως «κανένα κόμμα του συνταγματικού τόξου δεν πρέπει να επιτρέψει στην νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση να καταστεί ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων»! Και μετά απ’ αυτό, όλοι θα κάτσουν σούζα!

Συμπερασματικά, λοιπόν, τυχόν παραίτηση όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα στην εθνική υπόθεση. Αντιθέτως, θα προσφέρει τα μέγιστα στην συγκυβέρνηση των προδοτών και γενικότερα στο σάπιο μεταπολιτευτικό σύστημα, που θα απαλλαγούν ανέλπιστα από την μόνη συνεπή εθνική φωνή που υπάρχει σήμερα στη βουλή και τους χαλάει τη σούπα!