Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ 
 
Σήμερα η εικόνα βρίσκεται στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη στην Αθωνική Βίγλα στην οποία Σπηλιά πραγματοποιείται ιερα αγρυπνία του Ακαθίστου!

«Συ μεν, ω φιλάγαθε Δέσποινα, ευηρεστήθης να επιδείξης και δι’ εμέ όλην σου την φιλανθρωπίαν. Συ δεν εβδελύχθης εμού της αναξίας την δέησιν, χάρις εις την μεσιτείαν Σου είδα δόξαν, από την οποίαν δίκαια αποκλειόμεθα οι της ασώτου ζωής. Δόξα εις τον Θεόν, όστις,με τας ιδικάς σου φιλοστόργους πρεσβείας, δέχεται των αμαρτωλών την ματάνοιαν. Διότι εγώ, η υποδουλωθείσα εις την αμαρτίαν, τι ηδυνάμην να διανοηθώ μόνη και να είπω υπέρ της σωτηρίας μου ; Καιρός λοιπόν είναι, Δέσποινα, να εκτελέσω ό,τι υπέρ εμού ηγγυήθης. Τώρα όπου εγκρίνεις οδήγησέ με, το θέλημά σου είναι δι’ εμέ προσταγή.Τώρα ικετεύω να μου γίνης της σωτηρίας διδάσκαλος, χειραγωγούσα με προς την οδόν, που φέρει εις την μετάνοιαν».
 Φωτογραφία του Fdimitrios Athanassiou.Φωτογραφία του Fdimitrios Athanassiou.

Δεν υπάρχουν σχόλια: