Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.
 Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἷός του Θεοῦ, υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.

Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ’. Αὐτόμελον.
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.                        
Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον                 
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον                   
Ἵνα κράζω σοι, χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: