Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, και περισσότερον εις την Δέσποιναν Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού, η δὲ Θεοτόκος είναι Βασίλισσα του Ουρανού και της γης, ήτις παρακαλεί τον Εύσπλαχνον Χριστὸν, δια τας αμαρτίας μας. Δια τούτο πρέπει και ημείς, να τιμώμεν την Δέσποινάν μας, με νηστείας και ελεημοσύνας !


Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: