Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Δύο επίσημες ανακοινώσεις των Γ.Ο.Χ αφιερωμένες στους Χριστιανούς που νομίζουν ότι μπορούν να συνεργάζονται μαζί τους σε θέματα πίστεως

Osios-Porfyrios-Kafsokalyvitis-osioi-Gerontes-Iakovos-Tsalikis-Paisios-Agioreitis1
 1
Περί τῶν ἐσχάτως προβαλλομένων ὡς νεοφανῶν ἁγίων ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν
Ἀριθμός Πρωτ. γ – 1830 
Ἐν Ἀθήναις, 23 – 11 / 6 – 12 – 2013 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρς παντα τν κλρον κα τν λαόν τς πικρατείας
 Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 10/23 Ὀκτωβρίου 2013, συνεζήτησε τὸ θέμα τῶν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν προβαλλομένων ψευδοαγίων τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τοῦ κινδύνου παραπλανήσεως τῶν πιστῶν ἐκ τῆς συστηματικῆς προπαγάνδας. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν εἰς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας, διὰ νὰ μὴ πίπτουν θύματα τῆς τοιαύτης προπαγάνδας. Οδες τελευτήσας ἐν τῷ σχίσματι καὶ κοινωνῶν ἐν τῇ αἱρέσει τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δύναται νὰ τιμηθῇ ὡς ἅγιος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν πληροῦν τὰ κριτήρια τῆς ἁγιότητος τὰ ὁποῖα ἀνέκαθε ἐδέχετο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἀσφαλῶς, τὸ ἐσβεσμένον πλέον Φανάριον ἀνακηρύσσει συνεχῶς ὡς ἁγίους πολλούς νεοφανεῖς γέροντας, προκειμένου νὰ κατωχυρώσῃ τὴν πλάνην ὅτι δύνανται καὶ οἱ κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ἁγιάζουν καὶ νὰ καθίστανται παραδείγματα πρὸς μίμησιν, ὁπότε οὐδεὶς λόγος ὑπάρχει πρὸς ἀποτείχισιν τῶν ἀντιτιθεμένων εἰς τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Διὰ νὰ γίνῃ πλέον εὔπεπτος ἀπὸ κοινόν ἡ ἀντίληψις αὕτη, συναναμιγνύειν κατὰ τὰς συνοδικάς των πράξεις ἀνακηρύξεως ἁγίων, ὁμοῦ μετὰ τῶν ψευδν γίων τν σχάτων χρόνων καὶ ἀληθεῖς Ἁγίους παρελθόντων αἰώνων, ὅπως τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην καὶ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν. Ἡμεῖς ὅμως, διαχωρίζοντες ὀρθῶς τὸ ἀγαθὸν ἐκ τοῦ πονηροῦ, τοὺς μέν παλαιούς καὶ ὄντως ἁγίους δεχόμεθα καὶ δίχως τὰς πατριαρχικάς των ἀποφάσεις, τοὺς δὲ νεοφανεῖς γέροντας ἀπορρίπτομεν. Εὑχόμεθα νὰ ἔχουν εἰσέλθει εἰς τὸν Παράδεισσον, ἀλλὰ δὲν ἀποτελοῦν ὑποδείγματα πρὸς μίμησιν ἀπὸ τοὺς πιστούς.
Τὸ αὐτό ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ἀνακηρυττομένους ὡς ἁγίους νεοφανεῖς γέροντας ἀπὸ τὰ λοιπά Πατριαρχεῖα τὰ ἐξ ἴσου βαρυνόμενα διὰ τῆς Οἰκουμενιστικῆς πλάνης ἢ καὶ τῆς Σεργιανιστικῆς, ὅπως τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας. θεν προσκηνυματικά ταξίδια κα νοριακαί κδρομαί διά προσκήνυσιν λειψάνων τοιούτων νεοφανν ψεοδοαγίων δν πιτρέπονται, ὅπως οὔτε καὶ ἡ κατ’ ιδίαν τιμή ατν ς πραγματικν γίων διὰ τῆς ἱστορήσεως εἰκόνων καὶ τελέσεως ἀκολουθιῶν δι’ αὐτούς.
Ἅγιαι μορφαὶ ὑπῆρξαν κατὰ τὰς τελευταίας δεκαετίας, ἀλλ’ ὅσοι ἡγίασαν ἀνῆκον εἰς τὰς τάξεις τῶν ἀγωνιζομένων ἐναντίον τῶν τῆς καινοτομίας τοῦ παπικοῦ ἑορτολογίου καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Περὶ αὐτῶν, θὰ ὑπάρξῃ προσεχῶς καὶ Συνοδικὴ ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐπὶ τούτοις εὐχόμεθα ὅπως διέλθητε πάντες τὴν περίοδον τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἐν κατανύξει καὶ προσευχῇ.
 Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς † Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος
  2
Διάλογος μετ’ Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 13
Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΓ’
 Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΓ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

δ. Περὶ τῶν νεοφανῶν φερομένων ὡς ἁγίων μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ 1924 καὶ ἀποβιωσάντων ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν-Σεργιανιστῶν, ἐπεβεβαιώθη, ὅτι ἡ τιμὴ τούτων ὡς Ἁγίων δὲν υἱοθετεῖται ὑπὸ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.
Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου – Δάφνη-Φυλὴ – 14/27.2.2014
πηγή

Για να μην ξεχνιόμαστε …ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άν δέν έλεγαν καί τέτοια δέν θά λέγαμε οτι βρίσκοτναι σέ πλάνη Όταν γίνει ένα λάθος τότε γίνονται λάθη κατά συρροήν Η θέση τους αυτή είναι απόρροια της εκκλησιολογικής των καταστάσεως Όταν καί άν διορθωθεί τό θέμα του ημερολογίου τό οποίο βρίσκεται σέ μία επικαιρότητα τότε θά λυθεί καί τό θέμα της αναγνωρίσεως των αγίων Δέν είναι όμως τώρα καιρός νά ανακινούνται τά θέματα μέ αυτό τον τρόπο,δέν εξυπηρετεί σέ τίποτα Βρισκόμεθα όλοι σέ μία εναγώνια αναμονή περί της πανορθοδόξου συνόδου η οποία μπορεί νά πυροδοτήσει νέα σχίσματα καί διαιρέσεις Ας μήν ξεχνούμε οτι τό νεο ημερολόγιο ήταν μία αυθαιρεσία εκ μέρους της εκκλησίας της Ελλάδος Θά πρέπει τά πράγματα νά τά βλέπομε λίγο μέ κριτήριο τό συμφέρον
Εδώ τρελογιάννη μου ο φίλος σου ο μεθυσμένος καί μαστουρωμένος δεν διστάζει νά αμφισβητήσει τόν άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο καί πολλούς άλλους αγίους επειδή έκαναν τό λάθος νά εισαγάγουν την οργάνωση στην εκκλησία καί εσύ χάριν μιας ψυχοπονίας φιλοξενείς τους χρησμούς του συχνά κάτω από τίς αναρτήσεις σου ! Ο καθένας ιδρύει καί μία εθελοθρησκεία

Ανώνυμος είπε...

Και πάλι για τον κ.κ. Τρελό μας όλα αυτά είναι αγουριδες.
Ο μακαριστός Αυγουστίνος έλεγε ότι , οι παλαιοημερολογήτες
είναι τα σκληρά καρύδια που δεν μπορούν να τα σπάσουν τα σάπια δόντια
των νεοημερογιτων Δεσποταδων.

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΥΠΗΣΗ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!! ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!! ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ...ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!!!! Η ΠΛΑΝΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝΒ ΑΓΙΟΜΑΧΩΝ!!! Η ΑΦΟΡΙΣΜΈΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΡΥΚΟΛΑΚΙΑΣΕ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή τρελογιαννη μου ,άν για τό θέμα της κάρτας αντιδράσουν κάποιες κομματικές οργανώσεις π.χ. το Κ.Κ.Ε. θά πούμε δέν δεχόμαστε κοινές διαμαρτυρίες επειδή είστε άθεοι ; Ή άν για τό τζαμί --τί γίνεται μέ αυτή την υπόθεση --αντιδράσουν καί άλλοι φορείς για τους δικούς τους λόγους πάλι θά πούμε οτι δέν συμπορευόμαστε ; Δηλαδή όπως οι οικουμενιστές τά βρίσκουμε μέ άλλους ,αλλά φτου -φτου όχι μέ τους παλαιομερολογίτες ; Θά θέλαμε νά ακούσουμε την γνώμη σου , μπορεί νά κάνουμε λάθος

Ανώνυμος είπε...

Να πάρει θέση η Σαλογραια...

Unknown είπε...

Τις ίδιες και χειρότερες βλασφημίες εναντίον των νεοφανών αγίων, εναντίον των επισκόπων της Εκκλησίας, αλλά και εναντίον της αγιαστικής χάρης των μυστηρίων της Εκκλησίας διατυπώνει ανερυθρίαστα ο πολυπροβεβλημένος αυτόκλητος «ηγούμενος της μονής Εσφιγμένου». Αυτόν υποστηρίζουν (και χρηματικά) πολλοί κανονικοί ορθόδοξοι, «ξεχνώντας» πως είναι επισήμως ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ, αλλά και καταληψίας πατριαρχικής αγιορείτικης μονής. Οι δηλώσεις του είναι απαράδεκτες και βλάσφημες, αλλά «κάποιοι» δεν ενοχλούνται από αυτές. Η τραγωδία των «ρομαντικών και φανατικών» απλών παλιοημερολογιτών είναι ότι ακολουθούν και εμπιστεύονται ανεύθυνους ρασοφόρους ηγέτες, οι οποίοι τους οδηγούν στα άκρα του φανατισμού και του σχίσματος. Δεν λείπουν τα πολλά ψέματα, οι πολλές παρεξηγήσεις και οι πολλές ιεροκατηγορίες από την όλη ιστορία. Το ημερολόγιο διορθώθηκε αναπόφευκτα, επειδή ήταν η πολιτεία που πρωτοστάτησε, αλλά στο απλό αυτό θέμα υπήρξαν επιτήδειοι που έδωσαν διαστάσεις «δόγματος πίστεως που προδίδεται» και παρέσυραν τον απλό κοσμάκη. Για το έργο αυτό επιστράτευσαν τρομερές κατηγορίες εναντίον ιεραρχών, ψευδή θαύματα, ακόμη και πλαστογραφημένα εκκλησιαστικά έγγραφα (σιγίλλια) με «βαρύτατα αναθέματα» εναντίον όποιων ακολουθήσουν νέο ημερολόγιο, θαρρείς και το ιουλιανό ήταν ένα δόγμα πίστεως ή θαρρείς και ήταν το μόνο που παλαιόθεν η Εκκλησία χρησιμοποιούσε. Έγιναν πολλές μεταβολές νηστειών, ημερομηνιών και εορτών στο διάβα του χρόνου στην Εκκλησία, χωρίς ποτέ να θεωρηθούν μεμπτές ή να καταδικαστούν από την Εκκλησία. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πρώτοι παλιοημερολογίτες (1924 & 1935) πουθενά δεν έκαναν λόγο για «αίρεση» της Εκκλησίας της Ελλάδος, πουθενά δεν επικαλέστηκαν τον ιε' κανόνα της αβ' συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου ή τον λα' αποστολικό, πουθενά δεν ανέφεραν ως λόγο απόσχισης τον «οικουμενισμό», πουθενά δεν ανέφεραν οιαδήποτε δήθεν «προδοτική εγκύκλιο» του 1920 του οικουμενικού Πατριαρχείου, πουθενά δεν ονόμασαν «Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» τη θρησκευτική κοινότητα των παλιοημερολογιτών (παρότι ήδη τότε μη ενιαία), πράγματα που κατά κόρον κάνουν οι σημερινοί παλιοημερολογίτες. Στην Εκκλησία της Ελλάδος το ημερολόγιο άλλαξε με δύο ομόφωνες συνοδικές αποφάσεις και δεν επιβλήθηκε. Η πλάνη, η εκκλησιομαχία και το σχίσμα των «ΓΟΧ» είναι εμφανή στους νηφάλιους.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό ακριβώς είναι τό θέμα ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩς Οτι τά βρίσκουμε μέ όλους τους άλλους ΄΄υπερβαίνουμε΄΄ πατέρες ,δόγματα ,εκκλησιολογία , σχετικοποιούμε τά πάντα ,ιδρύουμε τζαμιά ,έδρες ισλαμικών σπουδών ,σκορπίζουμε αφειδώς ΄΄αγάπη΄΄σέ αιρετικούς καί κίναιδους --μνημόσυνο μέ ξένα κόλυβα--αλλά όχι δά καί στους παλαιοημερολογίτες Επιλεκτική η αγάπη Στον Καιάδα οι ορθόδοξοι Αυτή η τακτική δημιούργησε καί συνεχίζει να δημιουργέι καινούργια σχίσματα καί διαιρέσεις,εφ'όσον έχουμε εξασφαλίσει γιά τον εαυτόν μας όλα τά προνόμια Είναι χονδροειδής η ταυτότητά σας ως ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩς όπως την εννοείτε καί δέν φαίνεστε αφελής καί αδιάβαστος επομένως είναι καί συνειδητή Επειδή κάποια λεχθεντα σας παραπέμπουν στόν π.Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο παρακαλω διαβάστε όλο τον π. Επιφάνιο καί όχι αποσπασματικά Αλλά ξέρουμε, μεταπατερική θεολογία σημαίνει ΄΄μετά των πατέρων ΄΄ καί ΄΄υπερβαση των πατέρων΄΄ σημαίνει ΄΄υπερ των πατέρων ΄΄Απουσιάζει καί η στοιχειώδης αξιοπρέπεια Αλλά τί ανοησία Νομίζουν κάποιοι οτι θά ξεγελάσουν τόν Θεό Όλα είναι μάταια καί τελειώνουν στόν τάφο κατακαϋμένοι μου Φάτε εσείς τό μελι καί το γάλα μέ τά οποία σάς έχουν εκμαυλίσει καί αφήστε στην εκκλησία του Χριστού τό μυστικό μέλι καί γάλα που είναι απείρως χορταστικότερο ! Ειναι πλέον διάτρητος ο μανδύας της ΄΄αγάπης΄΄ καί φαίνεται πάρα πολύ καλά οτι όλη η προσπάθεια για την ΕΝΌΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΩς κινείται από τον μισάνθρωπο αντίχριστο καί τά όργανά του τα ξεπουλημένα τομάρια