Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Περί Διώ(χ)την το ανάγνωσμα..

Λόγος β΄


Ἐζήλωσε δόξα Μαγδαληνῆς...
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ἡ σύγχρονη πατερική μορφή πού ἀνέτειλε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί φώτισε πολλές σκοτισμένες (ἄθεες, ἑτερόδοξες ἤ ἑτερόθρησκες) συνειδήσεις στό δυτικό κόσμο, ὥστε νά δοῦν τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, δέχεται μετά τήν κοίμησή του ὀχετούς βλασφημιῶν ἀπό τόν τελείως ξένο πρός τήν ὀρθόδοξη θεολογία, τόν παντελῶς ἀμύητο στήν εὐαγγελική ἡσυχαστική ἄσκηση π. Ἰωάννη Διώτη, ἐκδότη, θεολόγο, δημοσιογράφο κ.λπ..

Ὁ  μακαριστός Γέροντας Σωφρόνιος μέ γνώση ἐμπειρική, πίστη «ἐκ θεωρίας», μαρτύρησε στίς μέρες μας, καί μαρτυρεῖ διαρκῶς μέ τίς συγγραφές του, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἀπόλυτη Ἀλήθεια, καί ὅτι «οἱ ἐντολές Του εἶναι ἄκτιστο Φῶς τῆς Θεότητος, καί ὁ ἀγώνας γιά νά ἀποβοῦν ὁ μοναδικός νόμος ὅλου τοῦ εἶναι μας, προσκαίρου καί αἰωνίου, συνιστᾶ τήν οὐσία τῆς ὀρθοδόξου ἀσκήσεως». 

Ὁ π. Ἰ. Διώτης, ἀνίκανος νά προσεγγίση τήν ποιότητα τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωῆς τοῦ Ἀρχιμ. Σωφρονίου, πιάνεται (τῇ συμβουλίᾳ ἐσκοτισμένων συνειδήσεων) ἀπό τόν τύπο τῆς Μονῆς πού ἵδρυσε στό Essex τῆς Ἀγγλίας, καί ἐξαπολύει στήν μνήμη του, μέ «ἀγωνιστικό» μένος, ρύπους καί δυσώδη νοήματα, ὑβριστικά τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, πού ρυπαίνουν τίς ἀκοές καί σκοτίζουν τίς ψυχές ὅσων ἀπό ἀπλότητα ἤ ἀβουλία ἀνέχονται νά τόν ἀκοῦν ἤ νά διαβάζουν τά ρυπαρογραφήματά του.

Ὁ π.Ἰ. Διώτης δέν δέχεται τόν λόγο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, ὅτι ὁ τύπος τῆς Μονῆς του ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα μιᾶς ἀνάγκης σέ ἕναν ὁρισμένο τόπο καί ἕναν ὁρισμένο χρόνο, μέ τήν ἔγκριση μάλιστα τῆς προϊσταμένης του ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, καί ὅτι αὐτόν τόν τύπο δέν τόν συνιστᾶ ὡς πρότυπο σέ κανένα. Ὁ π. Διώτης κωφεύει στήν ὕπαρξη τῆς ἀνάγκης, τήν παραθεωρεῖ, καί ἐπιτίθεται στόν θεόπτη Γέροντα, ὄχι τόσο γιά τήν Μονή του (αὐτήν τήν χρησιμοποιεῖ μᾶλλον ὡς πρόσχημα), ὅσο γιά τήν ὀρθοδοξότατη ἐμπειρική θεολογία του, τήν ὁποία δέν εἶναι ἱκανός νά παρακολουθήσει. Καί ἐνῶ ὁ π. Διώτης ἀπέναντι σέ ἐξόφθαλμες ἐκκλησιολογικές ἐκτροπές μυωπάζει, καί ὄχι μόνο δέν κάνει τήν παραμικρή «ἀγωνιστική» κριτική, ἀλλά τίς ὑπερασπίζεται κι’ ὅλας, στήν περίπτωση τοῦ Γέροντος Σωφρονίου ἐκκενώνει ὅλο τόν ρυπώδη ζῆλο του. 

Μέσω τῶν γραπτῶν τοῦ π. Διώτη, βλέπουμε νά σηκώνεται ἐναντίον τοῦ Γέροντος Σωφρονίου ὅλο τό ἀπό καταβολῆς κόσμου δαιμονικό μίσος, ἐνδεδυμένο μάλιστα (ὤ, τῆς ὑποκρισίας!) μέ ἱεροκανονικό μανδύα. 

Φαίνεται ὅτι οἱ δαίμονες βασανίζονται ἀπό τήν καυστική γι’ αὐτούς ὕπαρξη τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (καί κεκοιμημένου). 

Οἱ ἀντιησυχαστές δαίμονες, βασανιζόμενοι, διερεθίζουν τόν «ἀγωνιστικό ζῆλο» τοῦ π.Ἰ. Διώτη, τόν «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν», προκειμένου νά ἀποπροσανατολίσουν καί νά καταστρέψουν ὅσες ψυχές τοῦ δώσουν τήν προσοχή τους, τοῦ ἀνοίξουν εἴσοδο. 

Σημειωτέον ὅτι ὁ π.Ἰ.Διώτης, σέ παλαιότερες «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν» (τό ἠπιώτερον) «ἀγωνιστικές» ἐξάρσεις του, χαρακτηρίζει τήν Θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων κυκεώνα, τελεία σύγχυση καί συσκοτισμό. 

Ὑβρίζει τά τιμιώτερα τῆς πίστεώς μας, τίς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐμπειρίες τῶν Ἁγίων μας. 

Καί, κατόπιν, τολμᾶ νά αὐτοπροβάλλεται ὡς ὑπέρμαχος τῆς ἱεροκανονικῆς ἀκριβείας!!...

Πιό συγκεκριμένα, ὁ σφοδρός πολέμιος τοῦ Γέροντος Σωφρονίου π. Ἰ. Διώτης δέν δέχεται τήν ἁγιογραφική καί πατερική διδασκαλία, ὅτι ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καρπός τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ, τῆς θεοπτίας. Τέτοιες ὁρολογίες τοῦ δημιουργοῦν σύγχυση καί «συσκοτισμό». Γι’ αὐτόν ἡ θεολογία δέν προϋποθέτει τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν θεολόγο. Κατά τήν ἄποψή του ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε στούς Προφῆτες καί τούς Ἀποστόλους, καί δέν χρειάζεται νά ἀποκαλυφθεῖ σέ κανέναν ἄλλον! Ἡ θεολογία γι’ αὐτόν «εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά ἑρμηνεύσῃ τήν ὑφισταμένην θείαν ἀποκάλυψιν». Εἶναι ἐμποτισμένος μέχρι τό μεδοῦλι ἀπό τήν σχολαστική θεολογία τοῦ αἱρετικοῦ Χριστιανισμοῦ. Γι’ αὐτόν κανένας σημερινός πιστός δέν μπορεῖ νά γίνει «διδακτός Θεοῦ», κι ἄς τό λέει ἡ Ἁγία Γραφή. Ὅποιος θεωρήσει ὡς σοβαρά αὐτά πού γράφει ὁ π. Διώτης, θά πρέπει νά δεχθεῖ ὅτι  ὅλες οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ στούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας (ἥμαρτον Κύριε!) εἶναι «δαιμονοφαντάσματα». 

Πῶς, λοιπόν, μέ τέτοιες προϋποθέσεις, ὁ π. Διώτης, νά καταλάβει τόν θεόπτη ὀρθόδοξο ἡσυχαστή πατέρα Σωφρόνιο; Πῶς νά χωρέσει στήν στενή ἀντίληψή του, στήν περιορισμένη βιολογική ἐνέργεια τοῦ ἐγκεφάλου του, τό εὖρος τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας ἑνός θεουμένου;

Κι ἔνα ἐρώτημα: Τί εἶναι πιό σκανδαλιστικό γιά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας; Μιά Μονή πού μεταγγίζει μετάνοια, πού διεγείρει ἀδρανεῖς συνειδήσεις, πού ἑλκύει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πολλούς, ἐπειδή ζεῖ μέ νήψη, μέ διαρκῆ διαθέρμανση τῆς ἔμπνευσης γιά προσευχή καί τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ; 
Ἤ ἕνας Κληρικός, ὅπως ὁ π.Ἰ.Διώτης, πού συμμαχεῖ μέ τήν ἀνταρσία καί τήν ἐκκλησιολογική ἐκτροπή καθηρημένου κληρικοῦ ἤ πού προσέρχεται συνήγορος ἐνώπιον τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης σέ Κληρικό μέ ὁμόφιλο προσανατολισμό; 
Ποῦ βρίσκεται τό ἠθικό καί ποῦ τό ἀνήθικο;

Τόν μακαριστό Γέροντα Σωφρόνιο ἀγαποῦσε ἰδιαιτέρως ὁ  ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὡς ὁμότροπό του, μέ κοινές ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐμπειρίες. 

Ἐκεῖνος γνώριζε νά διακρίνει τά πνεύματα «εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί», προφανῶς πολύ καλύτερα ἀπό τόν π. Ἰ. Διώτη...

Ὁ π. Ἰ.Διώτης φαίνεται ὅτι ἐζήλωσε τήν δόξα τῆς μοναχῆς Μαγδαληνῆς (τῆς Κοζάνης), τῆς ἀμετανόητης ὑβρίστριας τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. 

Ὁ Θεός νά τόν ἐλεήση.
Τρελογιάννης
Περισσότερα γιά τίς ἀπόψεις τοῦ π.Ἰ.Διώτη βλέπε στό βιβλίο τοῦ π.Θωμᾶ Βαμβίνη: «Σχόλια σέ μιά θεολογική τραγωδία», Ναύπακτος 2010.

Διαβάστε επίσης :Περί Διώ(χ)την το ανάγνωσμα λόγος Γ"

16 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε Τρελογιάννη!

Ανώνυμος είπε...

"Σημειωτέον ὅτι ὁ π.Ἰ.Διώτης, σέ παλαιότερες «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν» (τό ἠπιώτερον) «ἀγωνιστικές» ἐξάρσεις του, χαρακτηρίζει τήν Θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων κυκεώνα, τελεία σύγχυση καί συσκοτισμό", γράφετε στο σχόλιό σας.
Από πού προκύπτει κάτι τέτοιο; Πώς τεκμηριώνεται; Ίσα-ίσα που ο π.Ιωάννης έχει επιμεληθεί στο παρελθόν την πατρολογία του Migne και θεωρείται γνώστης της πατερικής θεολγίας.

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Δέν νομίζουμε ότι είναι γνώστης στά Πατερικά κείμενα ή ότι μπορεί νά τά διαβάσει. Φωτοτυπίες έβγαζε...

Ανώνυμος είπε...

Προς Τρελογιάννη: η "απάντησή" σου είναι επιεικώς φαιδρή! Δεν απάντησες επί της ουσίας.

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Η θέση μας είναι σαφέστατη και εμπεριστατωμένη με ουσία για όσους βέβαια έχουν αυτιά να ακούνε και ενα στιχιοδες IQ να καταλαβαίνουν, γνωρίζουμε πολλά φαιδρά για τον Διωτη που θα γελάσει κάθε πικραμένος ,ευχόμαστε να μην προκληθεί η νοημοσύνη μας …

Ανώνυμος είπε...

Ο π.Ιωάννης Διώτης έχει βραβευθεί για το συγγραφικό του έργο και επίσης έχει πολλές περγαμηνές αγωνιστικής εκκλησιαστικής δράσης. Πιθανώς να σφάλλεται στο συγκεκριμένο θέμα. Κάτι τέτοιο όμως δε σημαίνει ότι νομιμοποιείσαι να εκφράζεσαι έτσι γι αυτόν!

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Αν είσαι από τους ανθρώπους που είσαι στο περιβάλλον του, βοηθήστε τον να μη βλασφημεί τουλάχιστον…!!!
Όταν γίνεσαι αγιομάχος καμία μα καμία περγαμηνή ανθρώπινη δεν σε ξεπλένει!

Ανώνυμος είπε...

To ιστολόγιο "Ομολογία" συνεχίζει με προκλητικό τρόπο παρά τις διαμαρτυρίες να δημοσιεύει τις ύβρεις του π. Διώτη για τον Γέροντα Σωφρόνιο. Παρακαλούμε τον Τρελογιάννη να επιληφθεί άμεσα του θέματος προς αποκατάσταση της αλήθειας.

Ανώνυμος είπε...

Θά πρέπει νά ησυχάσουν τά πνεύματα Λιγη νηφαλιότης ! Μήπως έχουν γίνει εκατέρωθεν λάθη ώστε νά δικαιώνονται καί οι δύο ; Μήπως φταίει κάπως καί η αμετροέπεια του Ναυπάκτου ; Είμαστε φειδωλοί γι'αυτά τά θέματα μερικές φορές μέχρι αποσιωπήσεως ,ώστε νά μήν γίνονται πολύ κοινά καί λερώνονται από την πολλή χρήση μέχρι --όπως σωστά λέει ο π. Διώτης-- ''κακοποιήσεως του ακτίστου φωτός '' Αυτή την ΄΄κακοποιηση΄΄ την έχουμε πολλάκις αντιμετωπίσει΄στήν σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή μετά την ανάδειξη της αγιοπνευματικής εμπειρίας της εκκλησίας μέ τις σύγχρονες εκδόσεις των βίων καί διδαχών των αγίων ,ώστε πολλές φορές νά γίνονται καί παρανοήσεις Όσο ο π.Διώτης δέν είδε τό άκτιστο φώς, εφ'όσον τόν εγκαλείτε γι'αυτό --δέν είπε ο ίδιος οτι τό είδε --άλλο τόσο δέν τό έχουν δεί καί αυτοί που μιλάνε για τό άκτιστο φώς σάν νά μιλάνε για τόν καιρό Σαφώς καί ο π. Διώτης κάνει λάθη, αλλά συγχωρείται να κάνει λάθη για κάτι που ομολογεί οτι δέν γνωρίζει όπως ΄΄ Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ ἐκράτησε μικρὸν χρονικὸν κλάσμα τῆς ἡμέρας΄΄ Η μεταμόρφωση του Χριστού δέν είναι θαύμα, δέν αναφέρεται στό πρόσωπο του Χριστού, αλλά στούς μαθητές καί στήν δυνατότητά τους νά δουν τό άκτιστο φώς, που είναι υποστατικό της θείας φύσεως καί όχι κάτι τό παροδικό που ΄΄ἐκράτησε μικρὸν χρονικὸν κλάσμα τῆς ἡμέρας΄΄ Ας μέ διορθώσουν κάποιοι που γνωρίζουν καλύτερα ,μήπως χρησιμοποιώ καί λάθος λέξεις Αυτό που δέν καταλαβαίνω είναι, γιατί ο αμέθυστος επιτίθεται λάβρος εναντίον του π.Διώτη, αφου καί ο ίδιος διδάδκει στούς ΄΄μαθητές΄΄του -- που ευτυχώς είναι ελάχιστοι-- οτι ο άνθρωπος δέν δέχεται τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος δηλαδή τό άκτιστον φώς παρά μόνο ΄΄την δόξα του Κυρίου ΄΄ καί άλλα τινά παράδοξα (όπως κατά το άγιο βάπτισμα δέν λαμβάνουμε τό Άγιο Πνεύμα ,τότε γιατί βαπτιζόμαστε για νά αποκτήσουμε νονά ) ίσως χειρότερα από αυτά του π.Διώτη καί βοήθειά μας ! Δέν καθόμαστε καλύτερα στ'αυγά μας, γιά νά μήν μας πάρει ο αετός σάν τις χελώνες καί μας ρίξει πάνω στά βράχια της πραγματικότητος μας ; Σ'αυτό τουλάχιστον εγώ θά συμφωνήσω απόλυτα μέ τον π.Διώτη ! Ας μήν οδηγήσουμε λοιπόν τον π. Διωτη στήν κρεμάλα γιατί άν τόν οδηγήσουμε θά πρέπει νά τον συνοδεύσουμε κιόλας !Επαναλαμβάνω διορθώστε με άν κάνω κάποιο λάθος

Μαρία Π. είπε...

2.14
Η καλύτερη απάντηση είναι η ίδια η ανάρτηση του Τρελογιάννη αλλά ΚΑΙ τα σχόλιά του.
Αναφέρεσαι στον Αμέθυστο (ο οποίος "επιτίθεται λάβρος").. ΚΑΙ στους .."μαθητές" του.. τους "ευτυχώς ελάχιστους".. Οι διαφωνίες με τον Αμέθυστο δεν έχουν ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με τις επιθέσεις που δέχεται ο Γ. Σωφρόνιος! Ανακατεύεις τα πράγματα χωρίς λόγο. Θα έπρεπε να αναρωτιέσαι με τον ίδιο ζήλο για τις "επιθέσεις" (όπως τις χαρακτηρίζεις) ΚΑΙ του Τρελογιάννη απέναντι στον π. Ι. Διώτη (σχ. 6.56) αν το ζητούμενο είναι η αλήθεια.
Λυπάμαι γιατί δεν βλέπω να τηρείς την αρχική σου προτροπή ( "Θα πρέπει νά ησυχάσουν τά πνεύματα Λίγη νηφαλιότης").. Όπως και όσοι εξακολουθούν να δημοσιεύουν αποσπάσματα από το βιβλίο του π. Ι. Διώτη.

Μαρία Π. είπε...

Ελπίζω όσοι έχουν αμφιβολίες για το Πρόσωπο του Γ. Σωφρονίου, να αποδέχονται τον Άγιο Σιλουανό, αφού είναι ήδη αναγνωρισμένος.
Μεταφέρω λοιπόν τα λόγια του Αγίου από το βιβλίο "Ο Άγιος Σιλουανός" :

"Όταν ο άνθρωπος "δεν απορρίπτει" αποφεύγει τον κίνδυνο να αποδώσει τη θεία ενέργεια στους δαίμονες και έτσι να υποπέσει στο αμάρτημα της "βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος", όπως οι Φαρισαίοι που απέδωσαν την εκδίωξη των δαιμονίων από τον Χριστό "τω Βεελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων".
Αυτός ο κίνδυνος (όταν δεν δέχεσαι) είναι φοβερότερος από τον πρώτο (όταν δεν απορρίπτεις), γιατί η ψυχή μπορεί να συνηθίσει να αρνείται την θεία Χάρη και να την μισεί.
Και μπορεί μάλιστα να συνηθίσει τόσο στην κατάσταση της Θεομαχίας ώστε να είναι προσδιοριστική και για την αιωνιότητα. Γι αυτό η αμαρτία αυτή "ουκ αφεθήσεται ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι".
Στην πρώτη πλάνη η ψυχή μπορεί ευκολότερα να αναγνωρίσει το ψεύδος και να πετύχει την σωτηρία με την μετάνοια.

Ανώνυμος είπε...

Καί εγώ λυπάμαι γιατί δέν καταλαβαίνεις για ποιό πράγμα μιλάμε Δέν σου τό είπα μέχρι τώρα καί μέ πολλή υπομονή και σεβασμό σου απάντησα σέ πολλές αφέλειές σου ,αλλά τά εδω γραφόμενα δέν είναι παρεπόμενα ενός πρωϊνού καφέ,θά πρέπει νά σεβόμεθα καί τον Τρελογιάννη καί την φιλοξενία του !

Μαρία Π. είπε...

Δεν μπορείς να με κατηγορήσεις για έλλειψη σεβασμού. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει.Από κει και πέρα Ελένη, υπάρχει και μια ..ουσία σε όλα. Το θέμα της ανάρτησης είναι το βιβλίο του π. Ι. Διώτη. Δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα περί Αμέθυστου και "μαθητών".. "ευτυχώς ελάχιστων".. όπως αυθαίρετα αποκαλείς κάποιους συνανθρώπους σου με κάθε ευκαιρία. Σου είπα και άλλη φορά να με ρωτήσεις ευθέως για ότι θες. Και να σου πω τι πιστεύω εγώ. Δεν ταυτίζομαι με τον Αμέθυστο, όπως δεν ταυτίζομαι με σένα, ούτε με τον Τρελογιάννη, σε όλα! Δεν είμαι σαφής; Δεν θα σου άρεσε να μιλούν για σένα έτσι, γι΄αυτό μην το κάνεις κι εσύ για τους άλλους. Σου το λέω με πολλή αγάπη. Να είσαι καλά.

Ανώνυμος είπε...

Ωραία αγάπη μου ,καλό αγώνα !

Μαρία Π. είπε...

Ευχαριστώ Ελένη, εύχομαι και για σένα. Με τον Αμέθυστο συμφωνώ σε πολλά, και έχω θαυμάσει το μυαλό του πολλές φορές σε πλήθος αναλύσεων για διάφορα θέματα φιλοσοφικά, κοινωνικά, πολιτικά, και θρησκευτικά. Έχω όμως και διαφωνίες όπως έχουν όλοι με όλους. Δεν είναι δυνατόν να ταυτίζονται οι άνθρωποι. Διαφωνείς με τον Αμέθυστο και συμφωνείς με τον Τρελογιάννη. Ο ίδιος όμως ο Τρελογιάννης λέει σήμερα ότι συμφωνεί σε πολλά με τον Αμέθυστο. Όπως βλέπεις λοιπόν τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Πιστεύω ότι συμφωνείς.Επιπλέον πιστεύω ακράδαντα ότι πολλά πράγματα είναι παρεξηγημένα.. Σε χαιρετώ..

Ανώνυμος είπε...

Τό μπουζούκι είναι όργανο Ο αστυνομικός είναι όργανο ,άρα αστυνομικός είναι μπουζούκι!Η λογική αστειεύται !