Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Διαθήκη τού, δια Χριστόν σαλού, παπα Φώτη : δώστε το σώμα μου στα όρνεα

Μνημείο ταπεινώσεως και αγιότητος η διαθήκη του μακαριστού  παπα Φώτη Λαυριώτη, του υπερενενηκοντούτη ανυπόδητου γέροντος που έφυγε λιγο καιρό πριν για την αληθινή πατρίδα.
Για όσους τυχόν σκανδαλισθούν από την επιθυμία του παππούλη ας σημειωθεί πως ανάλογη επιθυμία εξέφρασε ο όσιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης αλλά και άλλοι άγιοι .


Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιερομόναχος Φώτιος Λαυριώτης , γνωστός τοις πάσι,  εντέλομαι εις τον αδελφόν ιερέα Κομνηνόν να τελέση τα τής κηδείας μου ως εξής
Άμα τη εκπνοή μου εκ του ματαίου τούτου κόσμου η νερόσημος μου ακολουθία να τελεσθή παρά μόνου ενός ιερέως, χήμα (διαβαστά) παρά του ιδίου ιερέως άνευ κάσας σεντουκίου), μόνο εις φανός και είς σταυρός, το πάνσεπτον σύμβολο της Χριστιανοσύνης.Μετά θα μεταφερθή το σκήνος μου εις το νεκροτομείον του νοσοκομείου δια να τεμαχισθή και νέοι ιατροί να παραλάβουν μαθήματα, έκαστος εις την ιδίαν ειδικότητα.
Μετά τούτο τα τεμάχια τεθέντα εις σάκκον να μεταφερθώσι εις όρος υψηλόν ή να ρίπτωνται εις αραιά διαστήματα δια να χρησιμεύσουν βορά των ορνέων και των αγρίων ζώων.
Μόνο εν θέλω και παρακαλώ όλους τους καλούς ιερείς.
όσάκις ιερατεύουν μνείαν ποιούμενοι την ευτελεστάτην προσωπικότητα μου και να υποβληθώσι να παρασκευάζουν εν μικρό πιάτο σιτάρι δι΄ανάγνωσιν τρισαγίου (μνημόσυνον) υπέρ της αμαρτωλής μου ψυχής.
Ο ταύτα επιθυμών και εντέλων
Φώτιος Λαυριώτης
ΥΓ. Δεν θέλω εκφωνήσεις λόγων εγκώμια παρά μόνον προσευχάς μνημόνευμα, λειτουργίας, μνημόσυνα.
Πιστεύω ακραδάντως την Ανάστασιν και αν ακόμα το σώμα καή ή αλεσθή εις λεπτοτάτιν κόνιν την ημέρα της Αναστάσεως θα αναστηθώσι τα τών νεκρών σώματα και έκαστον θα απολάβη την αμοιβήν των έργων ή καλών ή κακών.Εάν τούτο είναι αδύνατον να ριπτώσι τα τεμάχια του σώματος εις τον βυθόν τής θάλασσας.

Γνωρίστε τον χαριτωμένο γέροντα εδώ , εδώ  και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: