Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

«ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΙΚΟ ΚΟΦΤΟ»

 

Ιδιότυπος σκοπός από την περιοχή του Αργυροκάστρου στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου - νοτίου Αλβανίας. Το όνομά του εμφανώς έχει λάβει από την πόλη του Αργυροκάστρου και χορεύεται στην ευρύτερη περιοχή ως νυφιάτικος αργός συρτός.

1 σχόλιο:

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

... τἄ σκάρωνε καὶ τἂπαιζε μόνος του ὁ λαός...

μεγαλόπρεπα... πρωτογενή... ἀρχαϊκά,
ἀ ρ χ ο ν τ ι κ ά
κι ἀρχοντοχορεμένα,
μὲ ἁργές καὶ ἤρεμες κινήσεις,

μιὰ παιδαγωγία, στὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος τῆς Ρωμηοσύνης,
χωρίς περιττές ἐπιδείξεις,
μόνο μὲ τῶν σωμάτων τὶς λαμπᾶδες τὶς ἴ σ ι ες

καὶ τὰ χέρια τὰ ἁπλωμένα καὶ κρατημένα μεταξύ τους γερά,
σὰν τοὺς δεσμούς μιᾶς β α θ ε ι ᾶ ς
σφιχτοδεμένης κι ἀληθινῆς
κ ο ι ω ν ι κ ό τ η τ α ς ...

ποὺ ἔδινε λές, στόν π ρ ῶ τ ο τοῦ χοροῦ, τὴ δύναμη
νὰ κάνει ἐκείνα τά ἀπίστευτα
τσακίσματα στὸν ἀέρα,

σὰ νὰ μὴν πατάει τὴ γῆς...!