Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων;

(Ὁμιλία 81)

«Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων;

«Καρδία ἐλεήμων ἐστὶ καῦσις
ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως,
ὑπὲρ ἀνθρώπων
καὶ τῶν ὀρνέων
καὶ τῶν ζώων
καὶ τῶν δαιμόνων
καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος.
Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας
ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα.
Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης
καὶ συνεχούσης τὴν καρδίαν
καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας
σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ
καὶ οὐ δύναται βαστάσαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν
βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν
ἐν τῇ κτίσει γινομένην.
Διὰ τούτο
ὑπὲρ τῶν ἀλόγων
καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας
καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτῶν
ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει
τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτούς.
Ὁμοίως καὶ ὑπὲρ φύσεως τῶν ἑρπετῶν
ἐκ τῆς πολλῆς ἐλεημοσύνης
τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
ἀμέτρως κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ».
 

 

Τι είναι μια σπλαχνική καρδιά;

Μια καρδιά σε πυρκαγιά
για ολόκληρη τη δημιουργία,
για την ανθρωπότητα,
για τα πουλιά
τα ζώα,
για τους δαίμονες,
και για όλα όσα υπάρχουν.
Με την ενατένησή  τους,
τα μάτια ενός ευσπλαχνικού ατόμου
χύνουν δάκρυα σε αφθονία.
Με το ισχυρό και έντονο έλεος
που συγκρατεί την καρδιά του ατόμου αυτού,
και με τόσο μεγάλη συμπόνια,
η καρδιά είναι ταπεινωμένη
και κανείς δεν μπορεί να αντέξει να ακούσει ή να δει
κάθε τραυματισμό ή παραμικρή θλίψη
σε οποιαδήποτε δημιουργία.
Για το λόγο αυτό, ένα τέτοιο πρόσωπο
προσφέρει διαρκώς προσευχή με δάκρυα
ακόμα και για άλογα θηρία,
για τους εχθρούς της αλήθειας,
και για εκείνους που τον βλάπτουν,
να προστατευτούν και να λάβουν έλεος.
Λόγω της μεγάλης συμπόνοιας
που καίγεται χωρίς μέτρο
σε μια καρδιά που είναι σε ομοιότητα του Θεού.

What is a merciful heart?

A heart on fire
for the whole of creation,
humanity,
the birds,
for the animals,
the demons,
and for all that exists.
By the recollection of them
the eyes of a merciful person
pour forth tears in abundance.
By the strong and vehement mercy
that grips such a person’s heart,
and by such great compassion,
the heart is humbled
and one cannot bear to hear or see
any injury or slight sorrow
in any of creation.
For this reason, such a person
offers up tearful prayer continually
even for irrational beasts,
for the enemies of the truth,
and for those who harm him,
that they be protected and receive mercy…
because of the great compassion
that burns without measure
in a heart that is in ..the likeness of God.