Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον.

 

Ἀσεβῆ μετάθεσιν, τοῦ πασχαλίου, ἀσεβοῦς ἐκ στόματος, τὴν κηρυχθεῖσαν τοῖς πιστοῖς, θεοσεβῶς ἀποῤῥίψωμεν, καὶ τῇ Συνόδῳ, τῇ πρώτῃ στοιχήσωμεν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: