Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018      «λος ὁ Πατὴρ ἐν ὅλῳ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Παρακλήτῳ·  καὶ ὅλος ὁ Υἱὸς ἐν ὅλῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Παρακλήτῳ·  καὶ ὅλος ὁ Παράκλητος ἐν ὅλῳ τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καταπτεύεται· καὶ ἑνὶ λόγῳ,  ὅλα ἐν ὅλοις ἐστίν»  (Ἱερὸς Ἰωσήφ ὁ Βρυέννιος*).
 

    Ποιός Ζηζιούλειος περὶ «Πρώτου» λόγος χωρεῖ στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία;
______________
(*) Ἰωσήφ Βρυεννίου, «Μετά τινος Ἰσμαηλίτου διάλεξις».

Δεν υπάρχουν σχόλια: