Κυριακή, 4 Απριλίου 2021

Ὁ Σουηδίας ἀπεκαθήλωσε τάς ἱεράς Εἰκόνας!


Γράφει ὁ  Χρῆστος Τιμουδᾶς

Παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν δήλωση ἑνὸς Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ὑφίσταται μία μορφὴ εἰκονομαχίας σήμερα, λόγῳ τῆς κατάστασης ποὺ ἐπικράτει μὲ τὸν κορωνοϊό, ὅτι δηλαδὴ οἱ πιστοὶ ,εἴτε προσκυνοῦν τὶς εἰκόνες μὲ μάσκα, εἴτε τοὺς ἀπαγορεύουν ἐντελῶς νὰ τὶς προσκυνήσουν, λέω τὸ ἑξῆς.

Αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτα. Τουλάχιστον ἔχουν μία εἰκόνα μπροστά τους, κι ἂν δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἀσπασθοῦν, τουλάχιστον ἔρχονται σὲ ὀπτικὴ ἐπαφὴ μαζί της, μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ποὺ ἀπεικονίζει καὶ μποροῦν ἐνδόμυχα νὰ προσευχηθοῦν, βλέποντας τὸν Ἅγιο κατάματα.

Στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, ὁ Μητροπολίτης κ. Κλεόπας Στρογγύλης, βρῆκε ἕνα τρόπο νὰ ἀπαλλάξει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ αὐτὸ τὸ συνειδησιακὸ προβληματισμό. Τοὺς ἀπάλλαξε ἀπὸ τὶς εἰκόνες.

Καλὰ διαβάσατε. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΛΕΟΠΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναό.

Τὸ εἶχε δρομολογήσει πρὸ καιροῦ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Ἁπλὰ ἡ πανδημία τὸν βοήθησε,ὥστε νὰ μὴ γίνει μεγάλος ντόρος.

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ γιορτὴ τῆς ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων καὶ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Σουηδία ζοῦμε ἀκριβῶς τὴν ἀρχὴ τῆς εἰκονομαχίας, μὲ τὴν ἀποκαθήλωσή τους.

Εἶχε ἐξαγγείλει μία ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ ὁ κ. Κλεόπας, γιατί λέει ἦταν βρώμικος, λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἔγιναν ἐργασίες συντήρησης, ἀπὸ τότε ποὺ κτίσθηκε ἐδῶ καὶ 130 χρόνια.

Ὁ Ναός μας στὴν Στοκχόλμη εἶναι νεογοτθικοῦ ρυθμοῦ, δηλ. Προτεσταντικὸς ἐξωτερικά, ποὺ δωρήθηκε στὴν Μητρόπολή μας τὸ 1976, ἐπὶ Μητροπολίτου κ. Παύλου. Διαμορφώθηκε ἐσωτερικὰ μὲ Εἰκονοστάση, ἐπανδρώθηκε σταδιακὰ μὲ ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται ἕνας ὀρθόδοξος ναὸς καὶ μὲ παρὰ πολλὲς ἁγιογραφημένες εἰκόνες, οἱ περισσότερες στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τῶν Καρτσωναίων, τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας.

Λόγῳ τῆς ἀνακαίνισης, λοιπόν, κατέβηκαν οἱ εἰκόνες ἤδη ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2020 γιὰ να μποῦν οἱ σκαλωσιές.

Ἡ ἀνακαίνιση τελείωσε μία ἑβδομάδα πρὶν τὰ Χριστούγεννα, ἤδη ἔχουν περάσει τρεῖς μῆνες ἀπὸ τότε, καὶ οἱ εἰκόνες δὲν μπῆκαν στὴν θέση τους καὶ ἕνας Θεὸς ξέρει ποῦ βρίσκονται.

Ἡ ἀποδόμηση τῆς Ὀρθόδοξής μας παράδοσης, ἐδῶ στὴν Σκανδιναβία ,ἄρχισε σχεδὸν μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Μητρ. Κλεόπα πρὶν ἀπὸ 7 χρόνια περίπου.

Ἀργά, ἀλλὰ μεθοδικά, μετάλλαξε τὸν ὀρθόδοξο ναὸ τοῦ Ἅγιου Γεωργίου,σὲ μία ὄμορφη αἴθουσα, ὅπου θὰ μπορεῖ νὰ συναντᾶται ἡ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία τῆς Σουηδιας, ἀλλὰ καὶ ἡ παγκόσμια, χωρὶς νὰ πέφτουν πάνω της τὰ βλέμματα τῶν Ἁγίων καὶ τὸ φῶς τῶν καντηλιῶν καὶ αἰσθάνεται ἄβολα.

Αὐτὰ εἶπε ὁ Μητρ. Κλεόπας γιὰ τὸν ναό, πρὶν ἀπὸ 4 χρόνια σὲ μία ὁμιλία του.

“Ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἀποτελεῖ σημεῖο πνευματικῆς ἀναφορᾶς, καταλλαγῆς καὶ συνύπαρξης,στὴν πολυπολιτισμικὴ κοινωνία ποὺ ζοῦμε. Εἶναι ἱερὸς χῶρος προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ διαλόγου-τοῦ διορθοδόξου,διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκευτικοῦ συνδιαλέγεσθαι-ποὺ διεξάγεται στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας- διαφορετικότητας, -συμβατοῦ μὲ τὰ ἑλληνοχριστιανικὰ καὶ πανανθρώπινα ἰδεώδη’’.

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα θὰ τὰ βρεῖτε στὸ fb τῆς Μητρόπολης. Metropolisofsweden

Ἤδη πρὶν ἀπὸ 4 χρόνια κατάργησε τὰ καντήλια ἀπὸ τὸν ναό. Σὲ ἐρώτηση ἑνὸς ἐνορίτη γιὰ ποιόν λόγο ἔγινε αὐτό, ἡ ἀποστομοτική ἀπάντηση ἦταν “ἐδῶ κάνω κουμάντο ἐγώ. Δὲν ὑπάρχει σταγόνα λάδι στὸν ναό. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει καὶ ἡ Μεγάλη Τετάρτη μὲ τὸ Μέγα Εὐχέλαιο.

Πρὸς τὸ παρὸν τὸ εἰκονοστάσι, εἶναι ἡ μονὴ φυσικὴ παρουσία ἀντικειμένων, ποὺ διασῴζει ἀκόμα τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ναοῦ μας ὡς ὀρθόδοξου. Διαφορετικὰ τὰ ὑπόλοιπα πειστήρια γιὰ τὴν ὀρθοδοξότητά του, βρίσκονται μόνο στὰ χαρτιά. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Μητρ. Κλεόπας διατείνεται ὅτι ἡγεῖται μιᾶς ἱεραποστολικῆς Μητρόπoλης.

Νομίζω ὅτι εἶναι περιττό, ἂν ὄχι γελοῖο, νὰ ἐπιχειρηματολογήσω σὰν ὀρθόδοξος πιστὸς ,τὴν σημασία τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ καντηλιοῦ,μέσα σὲ ἕνα ὀρθόδοξο ναὸ καὶ μάλιστα ἀπέναντι σὲ ἕνα ἱεράρχη, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ὁ θεματοφύλακας τοῦ θησαυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ζητήσαμε πολλὲς φορὲς ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸν Μητρ. Κλε­όπα, ἀλλὰ ἀ­γνόησε κάθε προσπάθεια ἐπικοινωνίας.

Αὐτὰ καὶ πολ­λὰ ἀλλὰ παράδοξα γίνονται ἐδῶ στὴν Μητρόπολη Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας, ποὺ ἴσως δὲν εἶναι τῆς ὥρας νὰ γραφτοῦν. Ἐγὼ πάντως εἶμαι στὴν διάθεσή σας γιὰ ὁποιαδήποτε ἀντιπαράθεση ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο θέλετε.

Εἶμαι μόνιμος κάτοικος Σουηδιας ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ὑπῆρξα ἐνοριακὸς ἐπίτροπος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τὴν διετία 2015-2017.

Ορθόδοξος Τύπος

 

9 σχόλια:

δον κιx ο τις είπε...

Η ουσιαστική... αποκαθήλωση τής

γενειοφορίας...

επίσης προφανέστατη...

αλλά...είπαμε...
αυτό...

ε ί ν α ι

λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α...

οπότε...

δ έ ν

π ε ι ρ ά ζ ε ι !

GeorGRE είπε...

Λίγο υπομονή.
Θα μπούνε όλα στη θέση τους.

Έρχονται γεγονότα.

Το λάθος που κάνουν
μερικοί ρασοφόροι του
εξωτερικού είναι ότι
προσπαθούν να αρέσουν
κόβοντας και ράβοντας.
Αλλαγές δεν χωράνε.

Ας πάρουν παράδειγμα
τον άγιο Εφραίμ που
πήγε το Άγιον Όρος
στην Αμερική. Δεν άλλαξε
τίποτα για να... αρέσει.

Έδωσε τη "συνταγή σωτηρίας"
α ν ό θ ε υ τ η .

Ανώνυμος είπε...

Σιγά ΜΗΝ έδωσε "ανόθευτη συνταγή σωτηρίας", όντας σε ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Εκκλησιαστική κοινωνία με τον κ. Βαρθολομαίο και κ. Κλεόπα. ΜΗΝ κοροιδεύετε εαυτους και αλλήλους αγαπητοί.

Σταύρος Πετράκης είπε...

Μάλλον, πολύ υπομονή, γιατί προβλέπω ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, έως ότου μπούνε τα πράγματα στην θέση τους!

Ανώνυμος είπε...

«Χάρις δίδεται ταις θείαις ύλαις διά ταις των εικονιζομένων προσηγορίαις», μας λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή: Παρέχεται Χάρη στις θείες ύλες (των εικόνων), χάρη στις πρεσβείες των εικονιζομένων. Και αλλού: «Τα των Αγίων εικονίσματα… Πνεύματος Αγίου εισί πεπληρωμένα». Και αυτό δεν είναι παράδοξο, διότι οι εικονιζόμενοι Άγιοι είχαν καταστήσει τα σώματά τους στον επίγειο βίο τους «ναό του Αγίου Πνεύματος». Και όπως «η τιμή και η προσκύνησις της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει», το ίδιο «και η θαυματουργική ενέργεια εκ του πρωτοτύπου εκπορεύεται».

Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος.. εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών.
《Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία του Θεού, την οποία απόχτησε με το αίμα το δικό του. Εγώ ξέρω ότι θα εισέλθουν σ’ εσάς μετά την αναχώρησή μου λύκοι άγριοι, που δε θα λυπούνται το ποίμνιο, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άντρες μιλώντας διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους》.

Πράξεις των Αποστόλων κεφ 20

δον κιx ο τις είπε...

Οι κανονικοί
επίσκοποι

φορτώνονται επάνω τους

όλες τις στραβοτιμονιές τους...

και ουδέποτε
Η Ν α ύ ς...
το πλοίο τής εκκλησίας,
κινδύνευσε από
τα τερτίπια τους
όσο κι αν επέτρεψε ο Θεός
να δοκιμαστεί ο λαός ...
από

μονοθελήτες...
εικονομάχους...
βαρλααμιστές...
...
άχρι καιρού...!

Ούτε... τρικαμηναποτείχια
τινά...
έσωσαν τον Λαό...

ούτε ημερολόγια...
πεπαλαιωθέντα...

αλλά, μόνος
ο Χριστός...

στο πλήρωμα τού χρόνου...!

...

Ως τότε
υπομονή...
προσευχή...

προσκαρτέρηση!

GeorGRE είπε...

Στον άγιο Εφραίμ
αναφέρομαι ότι
έδωσε "συνταγή σωτηρίας"
ανόθευτη.

Αν θέλει κάποιος επίσκοπος
του εξωτερικού να δώσει
Ορθοδοξία στον εκεί κόσμο
πρέπει να το κάνει χωρίς
εκκοσμικεύσεις και δικές
του... "πινελιές".

π. Δ είπε...

Συμφωνώ απόλυτα!
Κάποιοι αδελφοί μας που έχουν προχωρήσει σε Αποτείχιση, από πόνο, δεν λέω, θεωρούν πως όσοι βλέπουν τα αλλότρια και κακώς κείμενα, που υπήρχαν είναι αλήθεια, υπάρχουν και θα υπάρχουν, ενδεχομένως, και δεν αντιδρούν με σεντορεία τη φωνή, και δεν αποτειχίζονται, το κάνουν είτε από δειλία, είτε από υπολογισμό.
Όμως δεν είναι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο!
Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες Δον.
Δεν φεύγουμε από το Καράβι, ακόμα κι άν κάποτε μπάζει νερά.
Πονάμε, προσευχόμαστε, ελπίζουμε στην Χάρη Του!
Και στο κάτω κάτω της γραφής, δεν νιώθουν όλοι του πνευματικού διαμετρήματος του Προδρόμου, ούτε του Ιερού Χρυσοστόμου, για να έχουν την δύναμη να ελέγχουν...
Κάποιοι, ελέγχουν τον εαυτό τους και καρδιακά προσεύχονται και εργάζονται μυστικά όπου και όπως ετάχθησαν...
Και γνωρίζουν πως η Αγάπη Του Θεού θα φέρει καρποφορία.

δον κιx ο τις είπε...

Απλά τέλειο...!
Ευχαριστούμε!