Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (ε) [Κι ἐσὺ κυττᾶς τὸ …«δάκτυλο»!!!]


Ἡ ἔννοια κομμουνισμὸς ἔχει ἀναλυθῇ πολλάκις ἀπὸ τὴν σελίδα μας, μὲ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν στὸ βασικὸ του συστατικό, τὸν σοσιαλισμό, ποὺ τελικῶς μία ἐκδοχή του καὶ μόνον εἶναι ὁ κομμουνισμός.
Κομμουνισμὸς εἶναι καὶ ὁ ναζισμὸς (ἐθνικοσοσιαλισμός) τοῦ Χίτλερ, ἀλλὰ καὶ ὁ φασισμὸς (ἐπίσης ἐθνικοσοσιαλισμός) τοῦ Μουσολίνι.«…Σοσιαλισμός= ἡ οἰκονομοκοινωνικὴ θεωρία καθ’ ἧν πρέπει νὰ ἐκλείψῃ ἡ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀνισότης, μεθ’ ὅλων τῶν συνεπειῶν της, ἡ ὀφειλομένη εἰς τὸ κεφαλαιοκρατικὸν καθεστῶς, καὶ νὰ ἐγκαθιδρυθῇ νέον καθεστώς, οἰκονομικῆς ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης, τὸ σοσιαλιστικόν. (Μεγάλη Ἑλληνικὴ  Ἐγκυκλοπαίδεια  Παύλου Δρανδάκη)…»

Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Διότι, ὅσο κι ἐὰν ἀρνούμεθα νὰ τὸ ἀποδεκτοῦμε, οἱ ἴδιοι τοκογλῦφοι τὰ ἔστησαν ὅλα αὐτά, οἱ ἴδιοι τοκογλῦφοι τὰ διεφήμισαν μὲ τὰ τσιράκια τους καί, ὅταν γιὰ δικούς τους λόγους (τῶν τοκογλύφων ἐννοεῖται) «ἀπῃτήθη», οἱ ἴδιοι τοκογλῦφοι τὰ …ἐγκρέμισαν, ἀφίνοντας ὅμως …μαγιὰ γιὰ …ὄνειρα καὶ σχέδια, στοὺς ἐξαπατημένους λαούς, ἐνᾦ παραλλήλως μεριμνοῦσαν μὲ τέτοιον τρόπο, ὡστὲ νὰ μὴν γίνῃ κάποια …«στραβή»!!!
Ὁ Δημόσιος πλοῦτος, ποὺ ἐπὶ σοσιαλισμοῦ ἠλέγχετο ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, ἐπετεύχθη καὶ στὴν μετὰ σοσιαλιμὸ ἐποχή, νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ἰδίους…


Γερμανία…

 Ῥωσσία… Καὶ φυσικὰ σήμερα, ἐδῶ, μέσῳ ΤΑΙΠΕΔ καὶ ἀνεξαρτήτου ἀρχῆς δημοσίων ἐσόδων, τὸ βιώνουμε στὸ πετσάκι μας κανονικότατα…!!! Ὅλη ἡ δημοσία περιουσία χαρίζεται στοὺς τοκογλύφους καὶ ὅλη ἡ ἰδιωτικὴ περιουσία περνᾶ στὴν κατοχὴ τοῦ Δημοσίου γιὰ νὰ …χαρισθῇ στοὺς τοκογλύφους…!!!
(Τὸ …ἀντίστροφον θὰ ἐπαναληφθῇ ὅταν, γιὰ τοὺς ὁποίους λόγους, ἐκ νέου θὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν …ἀνατροπὴ τοῦ σημερινοῦ κομμουνισμοῦ!!!)Φανατικοὶ καὶ φανατισμοί…«…
  • Τὸ παραμῦθι «Ψυχρὸς Πόλεμος» δὲν πωλοῦσε πλέον.
  • Ὁ «ἀριστερός» μῦθος, τῶν ἰδεατῶν κοινωνιῶν, δὲν πωλοῦσε πλέον ἐνᾦ ὁ καπιταλισμὸς εἶχε τελειώση…
  • Ἔπρεπε ἐθελουσίως νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ λαοὶ (ἐκ νέου) στὴν νέας μορφῆς δουλεία τους….
…Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἀριστερὰ ἀνδρείκελα μᾶς ἐπιβάλλουν ὅλα αὐτὰ ποὺ ὁ κομμουνισμὸς ἐφήρμωσε: κατάργησις συνόρων, ἐθνῶν, φυλῶν, ταὐτότητος, ἰδεῶν, κοινωνικῶν δομῶν, θρησκειῶν (παλαιὸς τρόπος ἐλέγχου), άτομικῶν περιουσιῶν, ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως….»

Δῆλα δή ὁ κομμουνισμός ἔπεσε μόνος του;

Κι ἔτσι, ναὶ μὲν κατέῤῥευσε ὁ κομμουνισμὸς στὶς χῶρες τῆς Σοβιετίας, ἐπισήμως, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε μόνος του. Τὸν …ἐκατέῤῥευσαν, ἀποζημιώνοντας τὰ τσιράκια τους μὲ ὅλα τὰ ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ κυκλοφοροῦν καὶ νὰ κουνοῦν τὸ δάκτυλο (βλέπε καὶ σημίτη), ἐνᾦ ἰσοβίως θὰ ἀπολαμβάνουν ἀσυλίες καὶ οὐδέποτε θὰ στοχοποιοῦνται, γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.
Ἐννοεῖται πὼς ὅλο αὐτὸ ἐπαρουσιάσθη ὡς …λαϊκὴ ἀπαίτησις.
Κάτι σὰν τὶς …«ἐπαναστάσεις» τῆς Λιβύης καὶ τῆς Συρίας, ποὺ «ὅλως συμπτωματικῶς» ἐλέγχονται, χρηματοδοτῶνται καὶ κατευθύνονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν καὶ τὰ σχετικὰ συμφέροντα, στὶς ἐν λόγῳ περιοχὲς τοῦ πλανήτου!

Φυσικά…
Πιστὸ σκυλί-σύντροφος ὅλης αὐτῆς τῆς προπαγανδιστικῆς τακτικῆς, τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως…
Αὐτά, ποὺ πάλι «ὅλως συμπτωματικῶς», χρηματοδοτῶνται κατ’ ἀποκλειστικότηταν, ἀπὸ τοὺς ἰδίους τραπεζῖτες-τοκογλύφους, γιὰ νὰ παπαγαλίζουν μόνον αὐτὰ ποὺ ἔχυν ἐξ ἀρχῆς συμφωνηθῇ νὰ παπαγαλίζονται.
Κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ γνωστὰ παπαγαλόσκυλα, ἀναλόγῳς τοῦ «ποῦ ἐτάχθη» (πάντα) «ἰδεολογικῶς», ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἔχῃ ἢ ὄχι κοινό, ὑπάρχει μόνον διότι οἱ τοκογλῦφοι τὸ ἀπεφάσισαν.


(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!


Τοκογλυφία καὶ «ἀντιφασισμός» εἶναι ΕΝΑ καὶ τὸ ΑΥΤΟ!!!


Ὑπὸ τὸ πρίσμα πού, σιγὰ σιγά, ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα, μία εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα ἀρχὴ ποὺ ἅπαντες, ἐμπρός της, προσκυνοῦν: τὸ χρῆμα!
Τί κι ἐάν τό χρῆμα εἶναι μόνον τό μέσον καί οὐδέποτε ὁ σκοπός;
Εἶναι τόσοι πολλοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι, πρόθυμοι, ἐξαγορασμένοι πραιτωριανοί, ποὺ ἐπετεύχθη, σὲ μεγάλον βαθμό, νὰ τὸ μετατρέψουν ὡς αὐτοσκοπὸ συμπάσης τῆς ἀνθρωπότητος.


Σήμερα λοιπόν, θέλουμε δὲν θέλουμε, κομμουνιστικοποιούμεθα.
Ἀπὸ τὴν μία ἡ ἀπόλυτος τοῦ λαοῦ ἐξαθλίωσις κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ ἀπόλυτος ἐπιδότησις τῶν πάντων, μὲ ποσὰ τέτοια, ποὺ εἶναι ἀναγκαία γιὰ …λιμοκτονίες!!!
Ἀλλά, ὡς συνήθως, ἀγνοώντας τὴν ἱστορία μας, παραμένοντας θύματα τῆς προπαγάνδας καὶ μὲ μυαλὰ …κιμά, ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὰ αὐτονόητα: ἡ κομμουνιστικοποίησίς μας ἢδη συμβαίνει!!! Εἶναι γεγονός!!!

Θά κρατήσῃ; Κι ἐάν ναί, γιά πόσο;
Τί λέτε;
Ἐγὼ πάντως, αὐτὴν εἰδικῶς τὴν στιγμή, ποὺ οἱ περισσότεροι ὀνειρεύονται νὰ φύγη ἡ …«κακὴ ἀριστερά» γιὰ νὰ ἔλθῃ ἡ …«καλὴ ἀριστερά», διασκεδάζω κι ἀπολαμβάνω τὴν διαδρομή.
Γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ὅπως τόσες καὶ τόσες, θὰ φᾶμε τὰ μοῦτρα μας, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ λαμόγια ἐκδίδονται σὲ ὅλα τὰ χρώματα καὶ τὶς …«ἰδεολογίες» καὶ θὰ τὸ παλέψουν, ὅσο ἀπαιτεῖται κι ἀντέχουν, νὰ μᾶς πᾷν ἔως τέλους.

Μοῦ ἀρέσει;
Ὄχι, δὲν μοῦ ἀρέσει…
Ὅμως τώρα πιὰ συνειδητοποιῶ βαθύτατα πὼς ἐὰν δὲν πάθουμε, δὲν μαθαίνουμε.

πηγή
Υ.Γ. Ἐάν, ἀκόμη, δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πὼς κάθε ἐκδοχή/ἐναλλακτικὴ ποὺ μᾶς δίδεται, δημιουργεῖται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς διατηροῦν ἐν ὑπνώσει, τότε, δυστυχῶς μας, ἔχουμε ἀκόμη πολλὰ νὰ τραβήξουμε. Πάρα πολλά… 

Δεν υπάρχουν σχόλια: