Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Την 8ην εσπερινήν ώραν της χθες
κατά την πλατείαν
αγίου Φιλίππου
αστυνομικός κλητήρ συνώδευε δύο συγγενείς
του γυναίκας΄πολίταί τινές τας εξέλαβον ως κοινάς,
έρριψαν τα λογάκια των, έπειτα επετέθησαν και διά λίθων
και τον επλήγωσαν κατά την κεφαλήν,
ότε ο κλητήρ ξιφουλκήσας τους κατεδίωξε, υποστηριχθείς
υπό ενός αξιωματικού και της περιπόλου της χωροφυλακής,
άνευ
της βοηθείας του οποίου εκινδύνευε και η ζωή του.
*

Κυρία τις χθες μ.μ. διερχομένη πλησίον
του Μεγάλου Μοναστηρίου,μικρού δειν απεστερείτο
των εν θυλακίω της χρημάτων ,
ένεκα τηςεπιδρομής εναντίον του χρηματικού,
ενός στρατιώτου, του ΗλίαΠροκοπίου ή Σκουλίκη,
ενός Μπαμπά εκ Σμύρνης και ενός Μάρκου
Άσπαρη εκ Λαμίας , τριών δεδοκιμασμένων κλεπτών.

Οι δύο πολίται συνελήφθησαν.
*

Χθες κατά την 8ην ώραν της εσπέρας ο εκ μεγαλουπόλεως
Ιωάν. Δημητρακόπουλος, εμβαλωματής,
εκτύπησεν ανηλεώς και επλήγωσε κατά την
κεφαλήν τον δωδεκαετή Ιωάννην Γ. Πετρόπουλον,
λούστρον, διότι του πήγε μόνον μόνον
μίαν κ' εξήντα.Ο κτυπήσας συνελήφθη.

*

Πυρκαϊά εξερράγη εις τας 3 μ.μ. χθες εις τον
επί της οδού Ομήρου σταύλον της κυρίας Καμάρα,
γενόμενον παρανάλωμα του πυρός.
Απόσπασμα πυροσβεστών υπό τον υπολοχαγόν
κ. Πηνειώ καταφθάσαν εμπόδισε
να μεταδοθή το πυρ.
*

Ο διευθυντής του Διδασκαλείου παρέδωκεν
εις την Αστυνομίαν
μαθητάς του Βαρβακείου
και ένα βαφέα συνάψαντα χθες περί
την 10 ώραν περί το Διδασκαλείον
φοβερόν πετροπόλεμον.
*
Εις την συνοικίαν Φρεατύος εις αλιεύς Λάζ. Σούτσος
επλήγωσεν ένεκα έριδος τον Χρόνην Φούντη
ή Σουφρά εις την κοιλίαν,
έπειτα έβαλε γυναικεία ρούχα και
ητοιμάζετο να απέλθη
εις το πλοιάριόν του,
ότε αναγνωρισθείς συνελήφθη.

*
Οι αδιατίμητοι ιχθύες του ιχθυοτροφείου Στυλίδος επωλήθησαν

σήμερον εν τη κεντρική αγορά αντί δρ. 3 & 1/2 και 4 & 1/2.
*

Τιμαί κρεάτων-
Εν τη κεντρική αγορά, βόειον δρ. 2, αμνών 1,60-1,80.
Εν τη πλατεία Ψυρρή , τω παλαιώ Θεάτρω και τη οδώ Βύσσης,
βόειον δρ. 2, αμνών 2.
Εν τη οδώ Κολοκοτρώνη, βόειον 1,80, αμνών 1,60-1,80
και εν τη οδώ Αδριανού βόειον 2, αμνών 1,80.

[ περιοδικόν Μη Χάνεσαι, 1883]

Δεν υπάρχουν σχόλια: