Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΡΜΟΖΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ


 

Απολυτίκιον. Ήχος α΄. Tης ερήμου πολίτης.Συνόδου σφαλλομένης παριδόντες κελεύσματα, 

 τη αιρετικων εγκολπώσει, αγνοήσωμεν απάντες.

 Πατέρων ταις χορείαις ιερών

 ημείς ακολουθούντες ακλινώς, 

ων της θείας συναυλίας ενωτισθέντες, 

 φαιδρυνθώμεν βοώντες, δόξα τω αγιάσαντι υμάς,

 δόξα των ενισχύσαντι, 

δόξα τω εδραιώσαντι δι’ υμών Πίστιν την Ορθόδοξον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: