Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

"Μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ"


Δοξαστικό των αίνων της Κυριακής Αντίπασχα (Θωμά). Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου του Λαμπαδαρίου. Ἦχος πλ. του β’. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Διευθύνει ο αείμνηστος Άρχοντας Πρωτοψάλτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργος Αγγελόπουλος.

Δοξα… Καὶ νῦν… Ἦχος πλ. β’
"Μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ τῆς Ἐγέρσεώς σου Ἰησοῦ βασιλεῦ, μονογενὲς Λόγε τοῦ Πατρός, ὤφθης τοῖς Μαθηταῖς σου, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν εἰρήνην σου παρεχόμενος, καὶ τῷ ἀπιστοῦντι Μαθητῇ τοὺς τύπους ἔδειξας. Δεῦρο ψηλάφησον τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας, καὶ τὴν ἀκήρατόν μου πλευράν, ὁ δὲ πεισθεὶς ἐβόα σοι· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι"

Δεν υπάρχουν σχόλια: